ПРОТОКОЛ № 176 / 22.10.2015 г.

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие крайния отчет на Иван Кръстев Иванов с оценка отличен 6.00.
Иван Кръстев Иванов е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка към кат. „Експериментална физика“, със заповед № Р33-473/2.02.2015 г., по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Метод на крайните разлики и обратно-степенен метод и приложението им за пресмятане на модите на многослойни анизотропни оптични вълноводи.
ФС отчислява докторанта с право на защита, считано от 22.10.2015 г.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие предложението за промяна на темата на дисертационното изследване на Диана Велкова Стоянова от „Проблемно-ориентирани електронни форми на дистанционно обучение по физика“ на „Използване на технологията „Добавена реалност“ с мобилни устройства в обучението по физика“.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие да бъде продължен за още една година неплатеният отпуск на Елена Генчева, работеща като „физик“ към кат. ОАФ, ФФ, считано от 1.10.2015

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие програмите на новите избираеми дисциплини за магистърските програми „Физика на Земята“ – редовно, задочно, специалисти и неспециалисти:
1. Глобални и регионални климатични проблеми
2. Модели за възстановяване на нарушени екосистеми след природни бедствия

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните нехабилитирани преподаватели да водят лекции през учебната 2015/2016 г.:
1. Гл. ас. д-р Диана Дакова
ММФ – 2 к., ИФТ+ТсМ+ИФ (РО, слят поток)
ММФ – 2 к., ИФ – ЗО
Лазери и тяхното приложение – 4 к., МФ+ИФ и 3 к., МФ+ИФ (слят поток)
Разпространение на оптични импулси в нелинейни системи – 3 к., ИФТ+ТсМ (слят поток)
2. Гл.ас. д-р Стоил Иванов
Анализ 1 – 1 к., ИФ+ИФсИМ (слят поток)
ЛААГ– 1 к., ИФ+ИФсИМ (слят поток)
Математика 1 – 1 к., Телематика
Анализ 1 – 1 к., ИФ – ЗО
ЛААГ– 1 к., ИФ – ЗО
Пространства и оператори във физиката – 4 к., МФ+ИФ (слят поток)
Анализ 2 – 1 к., ИФ+ИФсИМ (слят поток)
Математика 2 – 1 к., Телематика
Анализ 2 – 1 к., ИФ – ЗО
Пространства и оператори във физиката – 3 к., ИФ – ЗО

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните нехабилитирани преподаватели да водят лекции през 1 семестър на учебната 2015/2016 г.:
1. Гл.ас. д-р Елисавета Марекова
Обща физика 1 – 1 к., Телематика
Приложна статистика – 3 к., ТсМ
2. Гл.ас. д-р Цветанка Михайлова
Метрология – 4 к., ИФ
3. Гл.ас. д-р Гинка Екснер
Молекулна физика – 2 к., ИФ – ЗО
4. Гл.ас. д-р Надежда Каймаканова
Обща физика – 1 к., Химия с маркетинг, Анализ и контрол
Обща физика 1 – 1 к., Химия – ЗО
5. Гл.ас. д-р Ася Виранева
Обща физика 2 – 2 к., Химия – ЗО
Обща физика 2 – 2 к., Телематика

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да:
1. Хонорува за 24 ч. упр. на доц. Екатерина Борисова от Института по електроника, БАН
2. Да се изплатят средства за дневни, пътни до София и преспиване в студентски общежития на студентите от 4 к. МФ за 2 дни.

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. Доц. д-р Илия Викентиев Макрелов – общо 330 ч. упр.
Анализ 1 – 1 к., ТИС+ТсМ (слят поток) – 135 ч. упр.
ЛААГ– 1 к., ТИС+ТсМ (слят поток) – 135 ч. упр.
Числени методи – 2 к., Телематика + 4 к. ИФК (слят поток) – 60 ч. упр.
2. Виктор Владимиров Йотов (студент 3 к.) – общо 90 ч. упр.
ЛААГ– 1 к., ИФ – 45 ч. упр.
ЛААГ– 1 к., ИФсИМ – 45 ч. упр.
3. Пламена Иванова Марчева (студент 3 к.) – общо 90 ч. упр.
Анализ 1 – 1 к., ИФ – 45 ч. упр.
Анализ 1 – 1 к., ИФсИМ – 45 ч. упр.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. Доц. д-р Христо Георгиев Христов – общо 180 ч. упр.
Ядрена техника в медицината – 4 к., МФ
Дозиметрия – 4 к., МФ

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да се хонорува:
1. Доц. д-р Александър Тодоров Маринов – общо 90 ч. упр.
Планиране на експеримента и обработка на експериментални данни – 4 к., МФ
2. Гл.ас. д-р Иванка Йорданова Влаева – общо 90 ч. упр.
Обща физика 2
3. Стефан Николаев Николов – общо 60 ч. упр.
Обща физика 2
4. Гл. ас. д-р Стефан Радев Недев – общо 30 ч. упр.
Обща физика 2 – „Химия“ – ЗО

11. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Доц. д-р Антон Петров – общо 394 ч. упр.
Основи на информационните технологии – 1 к., ТсМ+ТИС – 180 ч. упр.
Информационни технологии – 1 к., Телематика – 150 ч. упр.
Информационни технологии – 1 к., ИФ – ЗО – 50 ч. упр.
Ръководство на дипломант и рецензия на дипломна работа – 24 ч. упр.

12. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува, с право на пътни:
1. Доц. д-р Слави Ясенов Любомиров – общо 90 ч. упр.
Компютърни системи и технологии – 2 к., ТсМ+ТИС
2. Гл.ас. Даниела Антонова Шехова – общо 60 ч. упр.
Компютърни системи и технологии – 2 к., ТсМ+ТИС
3. Ас. Ангел Христов Чекичев – общо 60 ч. упр.
Компютърни системи и технологии – 2 к., ТсМ+ТИС

13. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Силвия Николаева Гафтанджиева (докторант) – общо 120 ч. упр.
Уеб програмиране – 4 к., ИФК, редовно (30 ч.)
Обектно-ориентирано проектиране и програмиране – 2 к., Телематика, редовно (90 ч.)

14. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Марияна Иванова Илиева – общо 30 ч. упр.
Технически английски език – 2 к., Телематика

15. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Венцислав Илиев Начев (студент в магистратура) – общо 90 ч. упр.
Микропроцесорни системи – 4 к., ИФК

16. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. Красимир Витларов – общо 200 ч. упр.
АВИТО – 4 к., Физ. възпитание – ЗО
АВИТО – 1 к., БФ
АВИТО – 4 к., Физ. възпитание
АВИТО – 5 к., Славянска филология
АВИТО – 1 к., БРЕ, БнГрЕ, БКЕ
2. Диана Стоянова (докторант) – общо 30 ч. упр.
ПКУ – 1 к., ТсМ+ИФК
3. д-р Никола Петров – общо 135 ч. упр.
Астрономия – 4 к., БФ
Астрономия – фак. модул „Учител по физика“

17. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ разреши на Таньо Христов Петров от спец. ИФ – ЗО да продължи обучението си по индивидуален учебен план през 2015/2016 уч. г. Индивидуалният учебен план включва всички дисциплини от 2 и 3 курс на специалността.

18. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши гласуването за съботно-неделно обучение да бъде тайно.

19. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следната Комисия за тайно гласуване:
Председател – доц. д-р Екатерина Писанова
Членове – 1. доц. д-р Румен Попов
2. Димитър Фиданов

20. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ не приема съботно-неделна форма на обучение.

21. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ приема предложения алтернативен курс „Увод във физиката“ за специалност ИФсИМ, с лектори проф. дфн Т. Ефтимов и доц. д-р Г. Дянков.

22. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри същата Комисия за тайно гласуване до края на този ФС.

23. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ реши да не се назначават нови асистенти в кат. ОАФ.

24. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ реши да се назначи един нов асистент в кат. ТФ.

25. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ предлага на Ректора да прекрати трудовия договор на доц. Дянков.

26. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие процентния състав (70-15-15) на ОС на ФФ.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.