ПРОТОКОЛ № 173/28.04.2015 г.

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши 10 000 лв. да се разпределят по катедри.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета на Емил Веселинов Пенчев за четвъртата година с оценка много добър 5.00.
Емил Веселинов Пенчев е зачислен като задочен докторант със заповед № Р33-717/21.03.2011 г., по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Оптични свойства на вълноводни среди с тънки нанопокрития.
ФС отчислява докторанта с право на защита, считано от 28.04.2015 г.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие предложението за зачисляване в свободна докторантура на Илиян Тодоров Перухов по
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Цифров линеен холографски микроскоп и нови приложения във физиката и селскостопанските науки.
ФС прие 3-годишен индивидуален план на кандидата с научен ръководител проф. Емилия Михайлова, Аграрен университет, Пловдив.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие промяната в учебните планове на всички докторски програми във ФФ по направление 4.1 и по направление 1.3, както следва:
„…изпит за прием или докторски минимум по английски език…“ се заменя с „…изпит за прием или докторски минимум по чужд език (английски, немски, френски, руски, испански)“.

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие учебни планове за ОКС „Магистър“, както следва:
1. „Медицинска радиационна физика и техника“ – за специалисти, РО, 3 сем. х 650 лв.
2. „Медицинска радиационна физика и техника“ – за специалисти, ЗО, 3 сем. х 550 лв.
3. „Медицинска радиационна физика и техника“ – за неспециалисти, РО, 4 сем. х 650 лв.
4. „Медицинска радиационна физика и техника“ – за неспециалисти, ЗО, 4 сем. х 550 лв.

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните промени в учебните планове за ОКС „Магистър“, на специалностите „Телематика“ – РО и ЗО и „Телематика“ – след ОКС “Професионален бакалавър“, РО и ЗО, както следва:
1. Името на дисциплината „Предприемаческо финансиране и рисков капитал“ се променя на „Предприемачество и финансиране на иновациите“.
2. Дисциплината „Икономика на техническата промяна“ се сменя с „Иновационен маркетинг“.

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните нови избираеми дисциплини към учебните планове на специалностите от направление 1.3. за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“:
1. „Доцимология“ – лектор проф. Пламен Радев
2. „Съвременни подходи и методи в обучението по физика в средното училище“ – лектор доц. Райкова.

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие списъка с избираеми дисциплини и списъка с магистърските програми и такси за учебната 2015/2016 г.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува проф. д-р Драгия Трифонов Иванов с:
– 30 ч. упр. по ФУЕ, 3 к. ХФ
– 4 ч. упр. – рецензия на ДР на Десислава Иванчева, 4. к. ФМ, успешно защитила март 2015 г.

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува доц. д-р Антон Петров с:
– 20 ч. упр. за ръководство на дипломант от спец. ИКС, успешно защитил март 2015 г.

11. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува допълнително Мими Иванова Василева с 30 ч. упр. по „Иновации и преприемачество“ за спец. ТсМ и ИФТ.

12. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да не прекратява трудовия договор на проф. д-р Ваню Джанков Чолаков още една година, считано от 12.09.2015 г.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.