Докторски програми към ФФ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки
Докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя


Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки
Докторска програма Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя


Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …
Докторска програма Методика на обучението по физика