ПРОТОКОЛ № 174/03.06.2015 г.

1. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ, прие предложението за обявяване на конкурс за за заемане на академичната длъжност главен асистент към катедра ЕКИТ, по област на висше образование Технически науки, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника, учебни дисциплини Полупроводникови елементи с хорариум 60 часа (2,0,2) за специалност „Телематика”, Обща електротехника с хорариум 105 часа (2,2,3) за специалност „Телекомуникационни и информационни системи” и Обща електротехника с хорариум 105 часа (2,2,3) за специалност „Телекомуникации с мениджмънт”, със срок 2 месеца от публикуването в Държавен вестник.

2. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ, прие промяната промяна в Учебния план на специалност Телематика за ОКС Бакалавър, редовно обучение.
Промяната е свързана с разместване на няколко дисциплини по семестри, без да се променят техните хорариуми.
За студентите от специалност Телематика, приети през учебната 2014/2015 година  промяната влиза в сила от четвърти семестър.

3. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ, прие промяната в Учебния план на специалност Информационна физика и телекомуникации за ОКС Бакалавър:
Да се разменят местата на дисциплините Оптоелектроника, която се изучава в пети семестър с  Основи на комуникациите, която се изучава в шести семестър.
За студентите от първи и втори курс от специалност Инфорамационна физика и телекомуникации промяната влиза в сила от пети семестър.

4. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ, прие:
1. Учебния план на специалност Телекомуникационни и информационни системи за ОКС Бакалавър, редовно обучение. Учебният план се налага да бъде приет във връзка с промяната на името на специалността.
2. Актуализаране на учебния план на специалност Телематика за ОКС Бакалавър, редовно обучение. Учебните планове влизат в сила от учебната 2015/2016 година и важат за студентите, които ще бъдат приети през тази година.

5. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ бе прието предложението да бъде изплатен хонорар за 4 часа но доц. Стефан Николов, който е бил рецензент на 1 дипломна работа.

6. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ гласува така предложената таксата за обучение по магистърска програма „Електронно обучение“ дистанционна форма в размер от 600 лв. на семестър.

7. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план за придобиване но професионална квалификация „Учител по физика“ за студенти от Факултета от професионално направление 1.4 Физически науки.

8. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ прие промяната на учебния план според която занятията по „ Методика и техника на училищния експеримент по физика“ 45 часа да бъдат прехвърлени от 6-ти в 7- ми семестър.

9. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ прие към избираемите курсове  на магистърска програма „Електронна и лазерна техника“ да се включи нова дисциплина „Програмируеми Логически Контролери“.

10. Решение Въз основа на проведеното явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план за провеждане  на обучение по магистърска програма по „Оптометрия“ редовно и задочно обучение със срок на обучение 3 семестъра и такса за обучение 850лв. на семестър.

11. Решение ФС на ФФ с явно гласуване прие обявяването на конкурс за главен асистент по:
област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

12. Решение ФС на ФФ с явно гласуване прие конспектът  за провеждане на конкурсен изпит за главен асистент.

13. Решение ФС на ФФ с явно гласуване прие предложението  на катедра „Експериментална физика“ програма за избираема  дисциплина „Нови материали за електрониката“  за специалността Инженерна физика.

14. Решение ФС на ФФ гласува предложението на катедра „Експериментална Физика“  да не се прекратява трудовия договор на гл ас. Цветанка Михайлова за срок от една година, считано от 6.06.2015 г.

15. РешениеФС на ФФ с явно гласуване прие предложението на катедра „Експериментална физика„ за актуализиране на учебния план на специалност „Електронна и лазерна техника“, ОКС „Магистър“, с включване на задължителната дисциплина – “Технология на полупроводникови материали и прибори“.

16. РешениеФС на ФФ с явно гласуване прие промяната в комисията по атестация и качество, както следва:
Председател: проф. дфн Тинко Александров Ефтимов
Членове:
1. Доц. д-р Желязка Димитрова Райкова
2. Доц. д-р Георги Лалев Дянков
3. Гл. ас. д-р Диана Йосифова Дакова
4. Гл. ас. д-р Елисавета Георгиева Марекова
5. Гл. ас. д-р Надежда Митева Кафадарова

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.