Общи условия

ФФ приема докторанти за редовна, задочна или самостоятелна форма на обучение.
За докторанти могат да кандидатстват лица с висше образование и придобита ОКС „Магистър“.

Кандидатите подават следните документи:
1. Молба до Ректора.
2. Автобиография.
3. Дипломи за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ + ксерокопия.
4. Документ за призната ОКС „Магистър“, ако тя е придобита в чужбина.
5. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
6. Квитанция за внесени такси за явяване на конкурсни изпити.

Документите се подават в отдел „Развитие на академичния състав“, каб. 120.

Кандидатите полагат конкурсни изпити по специалността и по чужд език.

Докторски програми към ФФ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки
Докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя


Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки
Докторска програма Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя


Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …
Докторска програма Методика на обучението по физика