Информация

актуализирано: януари 2015 г.

Физическият факултет на ПУ е с 50-годишна традиция в обучението на физици, учители по физика и инженер-физици. Факултетът е разположен в централната сграда на Университета, а тя самата – в центъра на Пловдив. В непосредствена близост са различни студентски столове, а недалеч е спортният комплекс на Университета, с добри възможности за възстановяване – площадки, зали и игрища. Университетът разполага със студентски общежития, в които са настанени значителна част от студентите. В непосредствена близост до Физическия факултет се намира градската библиотека “Иван Вазов”. Най-важните транспортни артерии свързват Университета с всички жилищни квартали.

Във Факултета работят 39 преподаватели, 22 от тях са професори и доценти, а 33 имат научна степен. Голяма част от тях са специализирали в Русия, Индия, Франция, Италия и Англия.

Факултетът разполага с 15 лаборатории, три от които са оборудвани с модерни макети и апаратура по телекомуникации, електронна техника и информационни технологии, има три компютърни зали, две специализирани зали за обучение по съвременни информационни и традиционни технически средства на обучение и няколко технически работилници. Студентите от физическия факултет са единствените за сега обучавани по системата DIPSEIL и M-learning (mobile-learning) и могат да избират 20% от дисциплините, които изучават, на базата на кредитна система. В процес на подготовка е организирането и провеждането на дистанционна форма на обучение.

Факултетът разполага със собствен кариерен център и предлага редица стажански програми на своите възпитаници (Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). Студентите, завършили физическия факултет, работят като инженери и специалисти в областта на физиката, електрониката, комуникациите, лазерните технологии, ядренофизичните методи, полимерните материали и участват в усъвършенстването и разработката на нови методи за контрол и автоматизация на физични експерименти. Много от завършилите могат да работят и като учители по физика и изследователи в областта на съвременната физика и техника.

През 2013 г. ФФ получи от Националната агенция за оценяване и акредитация, оценка мн. добър (9,48 точки от мах 10 точки).“The Faculty of Physics” of Plovdiv University has a history in training physicists, physics teachers and engineer-physicists. The Faculty is situated in the central building of the University which is in the centre of the city. Very near the area there are different students’ dining halls, and not far away you may find the university sports facilities which offer good ways to relax- playgrounds, sports halls and sports grounds. Plovdiv University has its own students’ hostels where most of the students live. Very close to the Faculty of Physics and Engineering Technologies is located the city library “Ivan Vazov”. The most important transport arteries connect the University with all the housing complexes round the city.
The Faculty has an academic staff of 39 teachers, 22 out of which are professors and associate professors and 33 of them have a scientific degree. A big part of them have specialized their degree in Russia, India, France, Italy and England.
The Faculty has 15 laboratories, where three of them are specially equipped with nowadays models and telecommunication devices, electronic techniques and information technologies. There are three computer rooms, two specially designed rooms where training in contemporary information devices and traditional ones is being carried out, and as well as some technical workshops. The students in the Faculty of Physics are the only ones for the time being who are educated with the systems DIPSEIL and M-learning (mobile-learning) and can choose 20% of the disciplines studied, which is based on a credit system. A distance education programme is the process of organizing and conducting.
The faculty has its own career center and offers a number of training programmes to its students (e.g. Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). All the graduates from the Faculty of Physics may have a career as engineers as well as professionals in the field of physics, electronics, communications, laser technologies, nuclear-physics methods, polymer materials and actively participate in the development of new methods to control and automate physics experiments. A big part of the students who have graduated, may also work as physics teachers and researchers in the field of contemporary physics and technologies.


Ръководство

актуализирано: февруари 2016 г.

e-mail на ФФ: info.ffit.pu@gmail.com


доц. д-р Желязка Райкова
Декан
тел.: 032/ 261 270
e-mail: janeraik@uni-plovdiv.bg

проф. д-р Теменужка Йовчева
Зам.-декан по научни въпроси
тел.: 032/ 261 256
e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Драгомир Господинов
Зам.-декан по учебни въпроси
тел.: 032/ 261 278
e-mail: drago_pld@yahoo.com

гл. ас. д-р Елисавета Марекова
Научен секретар
тел.: 032/ 261-367
e-mail: eligeo@uni-plovdiv.bg

Мирена Митова
Секретар на факултет
тел.: 032/ 261 335

Николина Иванова

Административен секретар

тел: 032/ 261 313

Екатерина Кочовска
Инспектор „Учебен отдел“
тел.: 032/ 261 394


Катедри

актуализирано: февруари 2016 г.
Катедра “Експериментална физика”Телефон
E-mail
проф. д-р Теменужка Йовчева
ръководител на катедрата
032 261 256
032 261 271
temiov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Мария Марудова-Живанович032 261 278
032 261 380
margo@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Драгомир Господинов032 261 278
drago_pld@yahoo.com
доц. д-р Тодорка Димитрова032 261 320
tldimitrova@abv.bg
гл. ас. д-р Елисавета Марекова032 261 367
eligeo@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Гинка Екснер032 261 317
exner_ginka@yahoo.com
гл. ас. д-р Ася Виранева032 261 256
032 261 271
asia83@abv.bg
Гл. ас. д-р Иван Бодуров032 261 256
bodurov@uni-plovdiv.net
инженер Минчо Христов032 261 377
032 261 497
mincho53@abv.bg
физик Георги Иванов032 261 299
dikg2002@abv.bg
физик Стефан Николов032 261 291
stnikolov@uni-plovdiv.bg
Николина Иванова
секретар

032 261 313
Катерина Желязкова
редовен докторант
032 261 320
Катедра “Оптика, атомна и теоретична физика”Телефон
E-mail
проф. дфн Тинко Ефтимов
ръководител на катедрата
032 261 313
teftimov@abv.bg
проф. д-р Ваньо Чолаков032 261 422
tcholak@abv.bg
доц. д-р Савка Маринова032 261 432
savmar@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Стефка Казакова 032 261 244
steff_geo@ yahoo.com
гл. ас. д-р Валери Сербезов032 261 497
serbezov@plov.net
гл. ас. д-р Диана Дакова 0897 684 625
032 261 244
ddakova2002@yahoo.com
гл. ас. д-р Стоил Иванов032 261 244
0886 83 83 05
stoil@uni-plovdiv.bg
ас. Иван Иванов 032 261 278
ik_ivanov@yahoo.com
ас. Валентин Кабаджов032 261 421
netcomeng@abv.bg
техник Христо Петров032 261 281
Катедра “ЕКИТ”Телефон
E-mail
доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
ръководител на катедрата
032 261 251
si_vest@yahoo.com
проф. д-р Невена Милева032 261 251
nevena.mileva@gmail.com
проф. д-р Росица Донева032 261 253
rosi@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Даринка Манова032 261 253
dmanova@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Димитър Токмаков032 261 251
tokmakov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Румен Попов032 261 253
доц. д-р Надежда Кафадарова032 261 249
n_kafadarova@yahoo.com
Гл. ас. д-р Сотир Сотиров032 261 249
s.i.sotirov@abv.bg

физик Николай Вакрилов

0899 329 686
032 261 249
n_vakrilov@abv.bg
физик Димитър Шуманов032 261 243
орг. уч. дейност Йорданка Папардова032 261 372
dpapardova@yahoo.com

Катедра “Методика на обучението по физика”Телефон
E-mail
доц. д-р. Екатерина Писанова
Ръководител катедра
032 261 372
katia_pisanova@abv.bg
доц. д-р Желязка Райкова
032 261 270
janeraikova@gmail.com
гл. ас. д-р Христина Петрова0886 96 45 54
032 261 381
hrpetrova@yahoo.com
гл. ас. д-р Цветанка Михайлова032 261 367
tsmihail@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Надежда Каймаканова032 261 367
NadejdaKaimakanova@abv.bg
ас. Мариета Атанасова
редовен докторант
032 261 270
ас. Делко Златански032 261 243
ас. Анелия Дакова032 261 270
anelia.dakova@abv.bg
Стефан Николов,
задочен докторант
032 261 291
stnikolov@uni-plovdiv.bg
Диана Стоянова,
редовен докторант
032 261 270