Проект „Студентски практики“

Уважаеми студенти, сайтът за регистрация на студенти, които желаят да участват в проекта „Студентски практики“ е http://praktiki.mon.bg/sp/?m=43. Всички, които имат желание да участват в този проект, моля да се регистрират.


Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Настоящата схема е разделена на два проекта:
Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”;
Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.

Цел на проекта е:

да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии и студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
• да улесни прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
• да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
• да увеличи стимулите на учениците и студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
• да стимулира нарастването на броя на учениците и студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
• да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
• да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици и студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

В проекта за „Студентски практики“ могат да участват 61 100 студенти. Могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.
Всеки студент има право да се включи в практическо обучение в реална работна среда само веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на образователно квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”. В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя.

Повече информация на сайта на проекта http://praktiki.mon.bg/.

АЛГОРИТЪМ

АЛГОРИТЪМ ЗА СТУДЕНТИ
1. Регистрация на сайта на проект Студентски практики http://praktiki.mon.bg
Вход в меню Студенти ® Онлайн регистрация ® Потребител ® Профил ® Обяви и работодатели ® избор на област [от падащо меню] ® избор на професионално направление [от падащо меню] ® БУТОН ТЪРСИ ® избор на работодателска организация [от падащо меню].
2. Изчакване на потвърждение от работодателска организация.
3. Вход в меню Студенти ® Вход за студенти ® Потребител ® Моите обяви ®
Когато работодател потвърди вашата позиция, в колона Статус се визуализира бутон Потвърди, чрез който Вие потвърждавате желанието си да участвате в тази позиция и отказвате участие от останалите позиции.
4. В меню Потребител ® Договор практики ® избор на академичен наставник [от падащо меню].
5. Изчакване на потвърждение от академичен наставник.

Посочете датата за начало и планираната дата за край на практиката, които сте съгласували предварително с работодателя. Този период ще бъде въведен автоматично в договора, който ще се генерира след като запишете данните. При необходимост от корекция в датите се налага генериране на нов договор.

** Можете да генерирате договор и без избран академичен наставник. В случай че нямате възможност за избор на академичен наставник, се обърнете към предпочитан от вас преподавател от висшето училище. Всеки преподавател от вашето професионално направление може да ви бъде академичен наставник. Трябва да имате избран академичен наставник преди началото на практиката.

След като натиснете бутон Запиши , ще имате възможност да генерирате договор за провеждане на практическо обучение, който да разпечатате, подпишете и занесете в 3 екземпляра във Висшето училище на ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ФАКУЛТЕТИ И ФИЛИАЛИ.

ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ – договорът е между студента и Университета.
За стартиране на практическото обучение е необходимо да има подписани:
1. Договор между работодател и Университета;
2. Договор между ментор и Университета;
(Проверете при функционалните експерти по факултети и филиали дали тези два вида договори са подписани, или е необходимо подписване.)
3. Договор между академичен наставник и Университета.
(За започването на практическото обучение е необходимо академичният наставник да Ви е избрал и потвърдил в системата.)
4. Договор между студента и Университета.
5. Програма за студентската практика по съответната позиция, с разпределение на дейности за практическо обучение, която менторът изработва, съгласува с академичния наставник и я въвежда в уеб системата,
6. График на практиката по дати и часове. Студентът въвежда графика за провеждане на практиката в профила си в срок до 3 календарни дни след потвърденото от негова страна участие в практиката. Графикът подлежи на потвърждаване по електронен път от страна на ментора. Графикът е небходимо да бъде подписан от ментора и академичния наставник.
7. Уверение от Учебен отдел за действително състояние на студента.

Съгласно ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ се определят следните СРОКОВЕ:
· Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище (по образец) се подписва от двете страни в срок до 12 календарни дни след потвърждението от страна на студента за участие в практиката, но не по-късно от 5 календарни дни преди началото на провеждане на практическото обучение.
· Договорите, програмата и графикът е необходимо да бъдат качени в уеб системата на проекта, както следва:
– За студентите, започващи практическо обучение в периода от 1-во до 10-о число, – до 25-о число на предходния месец;
– за студентите, започващи практическо обучение в периода от 11-о до 20-о число, – до 5-о число на текущия месец;
– за студентите, започващи практическо обучение в периода от 21-о до 31-о число, – до 15-о число на текущия месец.

АЛГОРИТЪМ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ
По проект Студентски практики работодателите могат да обявяват позиции, по които да се проведе практическото обучение.
На адрес: http://praktiki.mon.bg, меню Работодатели ® Вход за работодатели ® меню Нова обява, Студентски практики.
Работодателите е необходимо да внесат позициите за практическо обучение.
Публикувани са образец на обявата във формат .doc и описание на образеца в PDF, както и съставеният списък на професионалните направления и специалностите, изучавани във висшите училища в България.