Комисия по качеството за 2013 г.

Във връзка с атестацията на преподавателите и качеството на учебно-изследователския процес във ФФИТ, със заповед на Ректора  № Р-33 – 4906 от 5.11.2013 г., е назначена комисия в състав:

1. проф. дфн Тинко Ефтимов – председател
2. доц. д-р Желязка Райкова
3. доц. д-р Георги Дянков
4. доц. д-р Мария Марудова
5. гл. ас. д-р Диана Дакова
6. гл. ас. д-р Елисавета Марекова
7. гл. ас. д-р Надежда Кафадарова

Система за качество на обучението

С  И  С  Т  Е  М  А за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението

Общи  положения
Целта на настоящата система е да:

 • гарантира постоянно подобряване на качеството на обучението за всички образователни степени и форми на обучение;
 • осигури възможност за максимално обективна оценка на качеството на обучението;
 • поддържа и обработва база от обективни данни, които да служат за ефективно управление и повишаване на качеството на учебния процес.

Органи
За осъществяване на дейностите по самооценяване и оценяване на качеството на обучението към факултета се изгражда “Комисия за оценка, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучението.
В състава на комисията се включват:

 • зам.декан, председател на комисията;
 • по един представител на всяка катедра

Отговорности
Всеки преподавател  във Физическия факултет е длъжен да участва в повишаването на качеството на обучение в специалността, с която е ангажиран.

 • участва в изготвянето, обсъждането и обновяването на учебния план за    съответната специалност;
 • изготвя и защитава учебната програма, по която изнася лекциите си;
 • внася предложение за обновяване на учебните програми, за които отговаря.

Катедрените съвети

 • обсъждат и предлагат на Факултетния съвет  нови учебни планове или предложения за актуализиране на съществуващите;
 • обсъждат предложенията за всяка нова дисциплина или актуализиране на съществуващите;
 • обсъждат предложенията за нови програми или актуализиране на съществуващите.

При необходимост могат да изискват:

 • рецензии ( включително и външни);
 • провеждат семинари за обсъждане на методите на обучение.

Ръководителите на катедри

 • организират наблюдение на дейността, свързана с повишаване на качеството на обучение, чрез самонаблюдение или взаимно посещение от страна на преподавателите;
 • организират провеждането на семинари за обсъждане на методите за обучение.

Факултетен съвет

 • избира Комисия за оценка, поддържане и усъвършенстване качеството на обучение;
 • приема всеки нов учебен план (за бакалавърска, магистърска и докторска степен), както и измененията във вече съществуващите. При необходимост може да изисква мнение или рецензия от външни представители (евентуално потребители);
 • утвърждава новите учебни програми по съответните дисциплини, както и предложенията за обновяване на старите.

 

Дейности, които ще се наблюдават, самооценяват и оценяват

 Образователна дейност

 • съответствие между обявените квалификационни характеристики на специалностите от една страна и съответните учебни планове и учебни програми от друга;
 • методите на преподаване и методите за оценка на знанията;
 • съответствие между квалификацията на преподавателите, участващи в обучението и държавните изисквания.

Научно-преподавателска дейност

 • монографии, учебници и учебни помагала;
 • публикувани научни статии;
 • участие в конференции;
 • цитируемост  и импакт-фактор;
 • участие в разработката на образователни и изследователски проекти;
 • консултантска дейност;
 • участие на студенти и докторанти в научно-изследователската дейност.

Управлението

 • организацията на учебния процес;
 • условията при които се осъществява учебния процес.

Резултати

 • организиране на информационна система за реализацията на завършващите студенти;
 • организиране на информационна система за оценката на потребителите за подготовката на завършилите специалисти.