Публична защита на дисертационен труд за получаване на ОНС „доктор“ на Лидия Иванова Кайнарова