Стипендии от „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД за магистри

Уважаеми колеги,

Между Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД се сключи договор относно пет стипендии за студенти магистри. Стипендиите се предоставят от „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД и са предназначени за студенти от следните факултети:

 • Юридически факултет – един студент;
 • Химически факултет – двама студенти;
 • Факултет по икономически и социални науки – двама студенти.

Всяка стипендия е в размер на 2000 лв. и се предоставя за срок от осем месеца – по 1000 лева за всеки семестър. След като стипендиантът завърши обучението си, може да му бъде предложен стаж в „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД.

Условия за кандидатстване:

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните условия:

 • да са български граждани;
 • към датата на подаване на документите за кандидатстване да са записани като студенти (редовна или задочна форма на обучение) от изброените по-горе факултети в професионалните направления: 3.6. „Право”; 4.2. „Химически науки“; 3.8. „Икономика“ и 3.7. „Администрация и управление“;
 • обучаващите се в професионално направление 4.2. „Химически науки“ да имат среден успех от предходната завършена образователно-квалификационна степен най-малко „много добър 5.00“ или семестриален успех от първия семестър на своето обучение като магистър най-малко „много добър 5.00“;
 • да не са служители на ИНСА ОЙЛ“ ЕООД, роднини по права линия, съпрузи, братя, сестри с членове на ръководния екип на фирмата.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Уверение от висшето училище за статута на студента и семестриалния успех от предходните години;
 2. Автобиография, в която да се акцентира на дейността и активността на студента;
 3. Декларация за обстоятелствата, изключващи наличието на свързаност с фирмата и членовете на ръководния й екип;
 4. Мотивационно писмо;
 5. Препоръка от хабилитирано лице в съответната област и от съответния факултет.

Документите се подават в Деканата на Химическия факултет до 15 февруари 2023 г.
Класирането на кандидатите се извършва от фирмата.

Състезание по химия за ученици

Химическият факултет
организира
състезание тест по химия за ученици от гимназиален етап на обучение (11, 12 клас)

Състезанието ще се проведе на 11 февруари 2023 г. (събота) от 10:00 часа в 6 аудитория на Ректората,
ул. Цар Асен 24.
За участие в състезанието е необходима регистрация на адрес:
chemistry@uni-plovdiv.net
или телефон 032/ 261 402

Резултати от състезанието по химия