Общо събрание на факултета

ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 6 от ЗВО във връзка с чл. 41, ал. 5 и чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на ФС на Химически факултет от 21 март 2023 г. свиквам Общо събрание на Химическия факултет.

Общото събрание ще се проведе на 10 април 2023 година (понеделник)
от 1500 часа в 11 аудитория, Ректорат.

Дневен ред:

  1. Избор на представители от нехабилитираните преподаватели за членове на Общото събрание на Университета.
  2. Номинации на преподаватели за членове на Академичния съвет на Пловдивски университет.
  3. Номинация на представител на факултета за член на Контролния съвет на Пловдивски университет.
  4. Разни.

Председател на ОС:
/доц. Георги Патронов/

Всички учебни занятия на преподавателите и служителите от Химическия факултет на 10 април 2023 година (понеделник) от 1500 до 1900 часа се отменят.

Конкурс „Най-добра дипломна работа“

Съюзът на химиците в България
организира
национален конкурс
за наградата на АКВАХИМ
за “Най-добра дипломна работа по химия” за 2022 година.
В конкурса могат да участват студенти завършили през 2022 година, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, ХТМУ София, Университета “Асен Златаров” Бургас, включително и всички други университети с изучаване на предмета – химия.
Наградата е парична в размер на 1000 лева за бакалавър и 2000 лева за магистър.
Краен срок за представяне на предложенията: 15 май 2023 год.

Повече информация вижте тук.

Областна дирекция на МВР – Пловдив търсят химик

Областна дирекция на МВР – Пловдив
обявява конкурс за назначаване на държавна служба
в сектор „Базова научно-техническа лаборатория“, група „Химия, биология и одорология“
на длъжност химик (2 места).

Повече информация може да видите тук.