Стипендии от „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД за магистри

Уважаеми колеги,

Между Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД се сключи договор относно пет стипендии за студенти магистри. Стипендиите се предоставят от „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД и са предназначени за студенти от следните факултети:

 • Юридически факултет – един студент;
 • Химически факултет – двама студенти;
 • Факултет по икономически и социални науки – двама студенти.

Всяка стипендия е в размер на 2000 лв. и се предоставя за срок от осем месеца – по 1000 лева за всеки семестър. След като стипендиантът завърши обучението си, може да му бъде предложен стаж в „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД.

Условия за кандидатстване:

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните условия:

 • да са български граждани;
 • към датата на подаване на документите за кандидатстване да са записани като студенти (редовна или задочна форма на обучение) от изброените по-горе факултети в професионалните направления: 3.6. „Право”; 4.2. „Химически науки“; 3.8. „Икономика“ и 3.7. „Администрация и управление“;
 • обучаващите се в професионално направление 4.2. „Химически науки“ да имат среден успех от предходната завършена образователно-квалификационна степен най-малко „много добър 5.00“ или семестриален успех от първия семестър на своето обучение като магистър най-малко „много добър 5.00“;
 • да не са служители на ИНСА ОЙЛ“ ЕООД, роднини по права линия, съпрузи, братя, сестри с членове на ръководния екип на фирмата.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Уверение от висшето училище за статута на студента и семестриалния успех от предходните години;
 2. Автобиография, в която да се акцентира на дейността и активността на студента;
 3. Декларация за обстоятелствата, изключващи наличието на свързаност с фирмата и членовете на ръководния й екип;
 4. Мотивационно писмо;
 5. Препоръка от хабилитирано лице в съответната област и от съответния факултет.

Документите се подават в Деканата на Химическия факултет до 15 февруари 2023 г.
Класирането на кандидатите се извършва от фирмата.