Разписание 2015/2016

актуализирано: февруари 2016 г.
Специалности
семестър
Инженерна физика РОзименлетен
Инженерна физика ЗОзименлетен
Индустриална физика с иновативен мениджмънт РОзименлетен
Информационна физика и телекомуникации РОзименлетен
Телекомуникационни и информационни системи РОзименлетен
Телекомуникации с мениджмънт РОзименлетен
Медицинска физика РОзименлетен
Физика и математика РОзименлетен
Телематика РОзименлетен

Кандидатстване за ОКС „Магистър“

Условия за прием
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър“ от дип­ломата за завършена бакалавърска степен.
Приемът се провежда чрез конкурс по до­кументи.


Необходими документи  за кандидатстване
1. Диплома за ОКС „Бакалавър“ + ксерокопие
2. Бележка за платена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление до Декана (от книжарницата)

Подаване на документи за кандидатстване
каб. 131, инсп. Екатерина Кочовска


Необходими документи за записване (след получаване на фак. № от инсп. Кочовска, каб. 131)
1. Бележка за платена семестриална такса
2. Комплект за записване (от книжарницата) – попълнен с личните данни
3. Диплома за средно образование + ксерокопие
4. 2 бр. снимки

Подаване на документите за записване
каб. 131, инсп. Екатерина Кочовска


Критерии за прием на студенти по държавна поръчка за ОКС „магистър”

 • Кръгли сираци
 • Инвалиди със степен 70%, които имат решение на ТЕЛК
 • Неравностойно социално положение (самотни майки, майки с три и повече деца, малцинствени групи)
 • Успех
 • Участие в изследователска дейност

Докторски програми към ФФ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки
Докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя


Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки
Докторска програма Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя


Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …
Докторска програма Методика на обучението по физика

Дипломна работа

 1. ДР се изработват и защитават в следните направления:
 • Електроника, комуникации и информационни технологии – председател: проф. д-р Н. Милева;
 • Експериментална физика – председател: доц. д-р Теменужка Йовчева;
 • Теоретична, атомна и ядрена физика – председател: доц. д-р Стефка Казакова;
 • Педагогика на обучението по физика – председател: доц. д-р Ж. Райкова.

2. За всички специалности има 3 сесии за дипломиране: през февруари, юли и септември.

3. Студентите, които желаят да работят върху дипломна работа трябва най-малко 6 (шест) месеца преди защитата да подадат молба до Декана на ФФИТ, в която се посочва направлението, темата и името на научния ръководител.

4. За да започне изготвяне на ДР, студентът трябва да има успех минимум добър (4) по научното направление, в което ще е ДР. Допуска се повторно явяване на изпити, с цел повишаване на този успех.

5. Задължително се провежда предзащита в съответната катедра, където е изработвана дипломната работа, най-късно една седмица преди обявената дата за защита. На предзащитата се представя бележка от учебен отдел за всички взети семестриални изпити.

6. Преди защитата да дипломната работа студентите представят в 207 стая копие на дипломната работа, рецензия и препис от протокола на проведена предзащита.

7. Оценката от ДР е средно-аритметична оценка от изработването и защитата. Ако едната оценка е слаб (2), студентът не се дипломира на тази сесия.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Някои насоки за изготвяне на ДР по физика.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Семестриални заверки

 1. Студентът получава заверка при събрани всички подписи по дисциплини, които се водят  като семинари или лабораторни упражнения (практикум);
 2. В случай, че студентът не е получил един подпис по семинарни или лабораторни упражнения, той получава заверка на семестъра, но по съответната дисциплина получава право да се яви на изпит при условие, че следващата учебна година посети същите семинарни или лабораторни упражнения и получи заверка по тях.
 3. Всеки преподавател прави списък на студентите по съответната дисциплина, където отбелязва имената на студентите не получили заверка, и предава този списък в края на семестъра на инспекторката в учебен отдел. (Това да се отразява в протокола за изпит, като да има разлика в бележката – не получил заверка по дисциплината, не получил заверка на семестъра.)
 4. В случай, че студентът не получи два или повече подписа, поради отсъствие от семинарни или лабораторни упражнения, има право да подаде писмена молба със свободен текст до Декана на ФФИТ, който, заедно с членовете на деканското ръководство, взема решение за заверка при всеки конкретен случай. Ако такава молба не се подаде се приема, че студентът прекъсва обучението си във ФФИТ. Ако молбата не се удовлетвори, студентът също прекъсва.

Специалности за ОКС „Магистър“

Актуализирано:
юли 2015 г.

Електронна и лазерна техника (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х500 лв.

Електронна и лазерна техника (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х500 лв.


Физика на кондензираната материя (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х450 лв.

Физика на кондензираната материя (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Хранителна физика (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв.

Хранителна физика (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв.

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Физика на Земята (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х500 лв

Физика на Земята (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х500 лв


Медицинска радиационна физика и техника (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х550 лв.

Медицинска радиационна физика и техника (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х550 лв.


Субатомна физика (за специалисти)
задочно обучение – учебен план, такса – 3х400 лв.


Иконофизика (за специалисти)
задочно обучение – учебен план, такса – 3х500 лв.


Фотоника и модерни оптични технологии (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.

Optophotonics (за специалисти)
задочно обучение (на английски език) – учебен план, такса – 2х2000 лв.


Фотоника и модерни оптични технологии (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.


Information and Communication Systems (за специалисти)
задочно обучение (на английски език) – учебен план, такса – 2х2000 лв.


Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.


Телекомуникационни и информационни системи
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.


Телематика
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 3х700 лв.
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 3х600 лв.

Телематика (след ОКС „Професионален бакалавър“)
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 4х700 лв.
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 4х700 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 4х600 лв.


Оптометрия
редовно обучение – учебен план, такса – 3х850 лв.


Учител по физика (за специалисти по направление 4.1.)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х400 лв.


Учител по инженерни дисциплини (за инженери)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х400 лв.


Учител по физика (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х400 лв.


Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х400 лв.


Електронно обучение
дистанционно обучение – учебен план, такса – х600 лв.


Учител по инженерни дисциплини
дистанционно обучение – учебен план, такса –

Специалности за ОКС „Бакалавър“

Актуализирано:
юли 2015 г.

Инженерна физика
учебен план за студенти от 2012/2013
учебен план за студенти от 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Инженерна физика – задочно обучение
учебен план – задочно обучение

Информационна физика и комуникации
учебен план

Информационна физика и телекомуникации
учебен план

Телекомуникационни и информационни системи
учебен план

Физика и математика
учебен план за студенти, приети 2013/2014, 2014/2015
учебен план за студенти, приети 2015/2016

Медицинска физика
учебен план

Телекомуникации с мениджмънт
учебен план

Телематика
учебен план

Физика и астрономия
учебен план

Индустриална физика с иновативен мениджмънт
учебен план
 

Квалификационни курсове 2015/2016 г.

1. Разговорен английски език – 40 часа, 100 лв.

2. Английски език – 120 часа, 220 лв.

3. AUTOCAD – 50 часа, 200 лв.

4. Оптични кабели и системи – 30 часа, 180 лв.

Записването за курсовете става при доц. Желязка Райкова в кабинет 127 срещу представена квитанция за платена такса.

Конспекти за Държавeн изпит

Конспект за специалности „Физика и математика“, „Химия и физика“, „Биология и физика“
Конспект за специалности „Инженерна физика“ и „Физика“
Конспект за специалност „Медицинска физика“
Конспект за специалност „ИФК“