Стипендии на Фондация Еврика

За деветнадесета поредна година Фондация “Еврика” ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получат именни стипендии в размер на 2300 лв. годишно в 11 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Повече информация за правилата за участие в конкурса, срокове и регистрационна форма може да изтеглите от тук.

Организация на учебния процес през септември 2021 година

ЗАПОВЕД
№ Д-11 от 23. 08. 2021 г.
гр. Пловдив

В изпълнение на заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4389/20.08.2021 г. и на основание на решения на деканския съвет на Химическия факултет от 23. 08. 2021 г.

НАРЕЖДАМ

 1. През месец септември 2021 г., лекциите и упражненията на студентите от Химическия факултет, в задочна форма на обучение, да се провеждат в присъствена форма, съгласно утвърдения разпис. Основанието за това е спецификата на обучението в професионално направление 4.2 Химически науки, изискваща упражнения в лабораторна среда, както и относително малкия брой обучаеми студенти, които не надхвърлят 50% от капацитета на помещенията във факултета.
 2. Занятията да се провеждат по обявения график като студентите се разполагат на максимална дистанция един от друг и спазват санитарните норми за безопасност.
 3. Студенти, които са със съмнение за заболяване от COVID-19 да останат в къщи. Същите и тези с наложена карантина, да представят медицински бележки от личния си лекар за оправдаване на отсъствието си от занятия.
 4. Призовавам студенти и преподаватели да се отнасят с отговорност към пандемичната ситуация и да се ваксинират своевременно.
 5. Ръководителите на катедри, да подготвят преподавателите за бързо преминаване към дистанционна форма на обучение в случай, че обстоятелствата ни наложат да променим точка 1. от настоящата заповед.

Копие от заповедта да се качи в официалния сайт на факултета и да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/

Булминт уан ЕООД търсят асистент химик

Булминт персонал е част от холдинга на Булминт уан, един от най-бързо развиващите се доставчици на продукти за монетосеченето и лидер в производството на инвестиционни продукти и колекционерски изделия.

За своя екип, в момента търсим:

Асистент химик

Основни отговорности:

 • Участва в разработването и организирането при изпълнение на химичните процеси;
 • Съдейства на главния химик при измервания, изпитания и всички видове изследвания на металите ;
 • Помага при анализиране и систематизиране на получените резултати;
 • Участва при разработването и внедряването на стандартите и техническите условия за използваните в производството материали и суровини.
 • Следи за правилното използване и изправността на лабораторната апаратура.

Компанията предлага:

 • Отлично възнаграждение;
 • Работа с екип от професионалисти;
 • Възможност за кариерно развитие в една от най-бързо растящите компании в сектора;
 • Въвеждащо обучение;
 • Работа в стабилна организация;
 • Коректност и спазване на договорните условия.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование специалност химия;
 • Сръчност и прецизност при изпълнение на задълженията;
 • Лична мотивация за работа и постигане на резултати;
 • Желание за развитие в екип.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт персонал притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019

За повече информация: г-жа Десислава Тумбалева, тел. 0888 017 780