Заповед за организация на учебния процес от 18. 01. 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-03 от 18. 01. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-20 / 15.01.2021 г. и заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г. и решение на Факултетния съвет на Химическия факултет от 12. 01. 2021 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

следните правила във връзка с организацията на учебния процес през 2020/2021 г.:

1) заверки за нечетен семестър, редовно обучение се дават по дисциплини, при които упражненията и семинарите са проведени над 60% от предвидения хорариум;

2) лабораторни упражнения на дисциплини, които поради невъзможността за провеждане на дистанционни практически занятия, не отговарят на т.1 да се проведат през четния семестър на учебната година;

3) преподавателите, водещи практически занятия, да подготвят и изпратят на ел. поща на лекторите и инспектор учебен отдел, списъци на студентите, които са провели занятия и получават заверка (съгласно т.1);

4) изпитите на студентите от ОКС «бакалавър», редовно обучение (януари – февруари 2021 г.) да се проведат в дистанционна форма;

5) разписът на студентите за четен семестър в задочна форма на обучение да се подготви в два блока – от 18 – 31 януари 2021 лекции и семинари в дистанционна форма, а практическите занятия да се заложат през февруари;

6) разписът на студентите за четен семестър в редовна форма на обучение да се подготви в два блока – първите 6 седмици лекции и семинари, а практическите занятия през вторите 8 седмици;

7) практическите занятия на специалностите от ОКС „магистър“ да се организират след 18. 01. 2021 г. по изготвен график от ръководителите на магистърски програми и проведат в присъствена форма при спазване на противоепидемиологичните мерки.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/

 

8 декември

ОБРЪЩЕНИЕ
на Декана на Химическия факултет по случай
студентския празник 8 Декември

Скъпи СТУДЕНТИ,

Уважаеми преподаватели и служители на Химическия факултет,

От началото на първия ми мандат като Декан, всяка година в седмицата преди 8 Декември, традиционно провеждам срещи с всички групи студенти по време на техните упражнения. Целта е да поздравя лично студентите за празника им, да дам напътствия за безопасно празнуване, да споделя с тях актуалните проблеми и постижения на факултета ни, както и да получа директна информация за степента на удовлетвореност на студентите от академичната среда, в която заедно изпълняваме нашата мисия. Дълбоко съжалявам, че тази година нямам възможност да съм в директен контакт с вас и да продължа полезната традиция. Целият свят е изправен пред предизвикателствата, произтичащи от тежката епидемиологична обстановка и да се бори с пандемията от COVID-19. Наложените по-необходимост ограничителни мерки предопределят социална дистанция, обучение в неприсъствена форма, затруднена комуникация. Промяната във формата на обучение води до възпрепятстване или отлагане на практическите занятия. Заедно с това, следва да отчетем, че факултетът ни понесе негативите от мащабните ремонтни дейности от юли 2019 до февруари 2020 по преустройството и модернизацията на сградата на Химическия факултет. Тъжно е, че обновените зали и лаборатории, трябва да останат празни поне до края на годината. Преподавателите на ХФ полагат усилия за намаляване на щетите, които тази година неименуемо понасяме в организацията и реализацията на обучението и научната ни дейност. Доказателство за резултатността на тези усилия са данните от Рейтинговата система на висшите училища в България, които за 2020 г. показват, че въпреки извънредните затруднения, направление Химически науки в ПУ не отстъпва спрямо предходните години и макар и със същата комплексна оценка за качество е заслужен сребърен медалист, като с 4 точки скъсява дистанцията спрямо националния лидер – Факултета по Химия и Фармация на СУ. В предвид необичайно трудната година, считам това за много добро постижение и поздравявам студентите, преподавателите и служителите на ХФ с него.

Комплексни оценки за качество от РСВУБ (https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/)

Относително добри са и резултатите ни и от кандидатстудентската кампания, където отчитаме 15% ръст на приетите първокурсници спрямо 2019 г. Запълнени са местата и по държавната поръчка за обучение в магистърските програми. Мобилизирани сме в стремежа да докажем, че студентите избрали да се обучават в ХФ са направили правилен и разумен избор, който ще им даде възможност за качествена подготовка и успешна бъдеща професионална реализация.

Скъпи колеги, хилядолетната история на човешката цивилизация показва, че няма препятствие, което да спре стремежа към знание и развитие на науката. Убеден съм, че и сега ще се справим с предизвикателствата на необикновената ситуация. Затова ще ни трябват повече усилия, решителност и дисциплина. От Вас студенти се изисква по-голяма ангажираност и самоконтрол в учебния процес.

8-ми декември е символична дата – съдържаща представата за жизнерадостен Студентски празник на младежта, която се подготвя да поеме пред обществото своите отговорности с компетентност и знания. Този празник обаче не се изчерпва с купонясването свързано с танци, преяждане и алкохол. Събиране на купони и веселби могат да се организират винаги със или без поводи. Младите хора имат нужда и заслужават да се веселят и да празнуват. Този 8-ми декември обаче следва да е различен. Призовавам Ви да бъдете разумни и да избягвате събирането на големи групи. ПАЗЕТЕ ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ТОВА НА ОКОЛНИТЕ!

Нека ПРАЗНИКЪТ е в душите Ви и Ви зареди с гордост и ентусиазъм от това, че сте студенти. Имате заслужено право на това, защото сте част от ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ и ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение

Доц. В. Кметов

Декан на Химическия факултет