Стипендии от „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД за магистри

Уважаеми колеги,

Между Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД се сключи договор относно пет стипендии за студенти магистри. Стипендиите се предоставят от „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД и са предназначени за студенти от следните факултети:

 • Юридически факултет – един студент;
 • Химически факултет – двама студенти;
 • Факултет по икономически и социални науки – двама студенти.

Всяка стипендия е в размер на 2000 лв. и се предоставя за срок от осем месеца – по 1000 лева за всеки семестър. След като стипендиантът завърши обучението си, може да му бъде предложен стаж в „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД.

Условия за кандидатстване:

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните условия:

 • да са български граждани;
 • към датата на подаване на документите за кандидатстване да са записани като студенти (редовна или задочна форма на обучение) от изброените по-горе факултети в професионалните направления: 3.6. „Право”; 4.2. „Химически науки“; 3.8. „Икономика“ и 3.7. „Администрация и управление“;
 • обучаващите се в професионално направление 4.2. „Химически науки“ да имат среден успех от предходната завършена образователно-квалификационна степен най-малко „много добър 5.00“ или семестриален успех от първия семестър на своето обучение като магистър най-малко „много добър 5.00“;
 • да не са служители на ИНСА ОЙЛ“ ЕООД, роднини по права линия, съпрузи, братя, сестри с членове на ръководния екип на фирмата.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Уверение от висшето училище за статута на студента и семестриалния успех от предходните години;
 2. Автобиография, в която да се акцентира на дейността и активността на студента;
 3. Декларация за обстоятелствата, изключващи наличието на свързаност с фирмата и членовете на ръководния й екип;
 4. Мотивационно писмо;
 5. Препоръка от хабилитирано лице в съответната област и от съответния факултет.

Документите се подават в Деканата на Химическия факултет до 15 февруари 2023 г.
Класирането на кандидатите се извършва от фирмата.

Състезание по химия за ученици

Химическият факултет
организира
състезание тест по химия за ученици от гимназиален етап на обучение (11, 12 клас)

Състезанието ще се проведе на 11 февруари 2023 г. (събота) от 10:00 часа в 6 аудитория на Ректората,
ул. Цар Асен 24.
За участие в състезанието е необходима регистрация на адрес:
chemistry@uni-plovdiv.net
или телефон 032/ 261 402

Резултати от състезанието по химия

ЛЕНОКС ГРУП ЕООД (с. Стряма) търсят химик

ЛЕНОКС ГРУП ЕООД е създадена през 2011 год. с предмет на дейност производство на алуминиеви профили. Разполагаме със собствена производствена база на територията на село Стряма.

Трудови задачи и задължения:

 1. Участва в разработването на технологичната документация, в частта на химическите процеси в цех.
 2. Следи и контролира спазването на изискванията съобразно технологичната документация в дейността на цех .
 3. Предлага целесъобразни замени на химически елементи в процеса на изпълнение на производствената програма.
 4. Участва във внедряването на нови технологии в цех .
 5. Следи за влагането на предвидените суровини и материали в производството.
 6. Информира управителя за възникнали технологични и производствени проблеми и предлага начини за решаването им.
 7. Извършва тестове на боята върху профилите.
 8. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
 9. Изпълнява и други задължения, възложени му от управителя на фирмата в рамките на служебната си компетентност.

Задачите се получават и отчитат:

 • седмично;
 • ежедневно;
 • текущо, в процеса на работа.

Отговорности:

 1. Отговаря за спазването на нормативните и вътрешните изисквания при разработването и прилагането на технологичната документация, за която отговаря.
 2. Носи отговорност за качеството и законосъобразността на изготвяните с негово участие технологични документи и предписания.
 3. Носи отговорност за спазването на технологичния процес, правилата и изискванията за безопасна работа, както и на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.
 4. Отговаря за вреди, причинени на предприятието поради некомпетентност, забавяне и неизпълнение на възложените задачи в областта на технологията.

Професионални изисквания:

 1. Да притежава образование: Висше химическо, образователна степен – бакалавър.
 2. С предимство при назначаване се ползват кандидатите със стаж поне една година в същото или в други предприятия със сходна технология.
 3. Да има добри познания по технологията на производство и използваното оборудване, материали, суровини и пр.
 4. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office.

Личностни изисквания:

 1. Да проявява коректност и не допуска конфликти с работниците и служителите от предприятието.
 2. Да притежава висока дисциплина и отговорност в работата.
 3. Да проявява бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности, особено при опасност от аварии.
 4. Да притежава нужната инициативност и творчески подход при съблюдаване изискванията на технологията.
 5. Да проявява стремеж за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.

Режим на труд и почивка:

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.

Ние ви предлагаме:

 • Петдневна работна седмица;
 • Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти;
 • Дългосрочни трудови взаимоотношения;
 • Много добро възнаграждение

Вашите СV-та може да изпращате на посочения мейл

s.rakadzhiev@lenoxgroup.bg