Заповед за обучение в периода 29.10. – 12.11.2020 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-10 от 28. 10. 2020 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-626/27.10.2020 г. и заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

следните правила за обучение в електронна среда за периода 29.10. – 12.11.2020 г. със студенти в редовна форма на обучение:

  1. Лекциите и семинарните занятия във всички курсове да се провеждат синхронно в електронна среда. Преподавателите да се свържат със студентите и да ги информират за използваната платформа, като кодът за достъп до платформата да се публикува в разписа на учебните занятия.
  2. Лабораторните занятия (упражнения) по дисциплините да бъдат отложени и да се проведат след 12.11.2020 г.
  3. Насрочените в периода семестриални изпити за задочно обучение, държавни изпити по магистърски програми и конкурсния изпит за прием на магистри, държавна поръчка да се проведат присъствено при спазване на противоепидемиологичните мерки.
  4. Извънаудиторните дейности (консултации, срещи и др.) със студенти да се провеждат в електронна среда или да се отложат.
  5. Контролът за провеждане на учебните занятия да се осъществява от Ръководителите на катедри, съгласно решение на АС (Протокол № 10/20.07.2020 г.)

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/

Допълнителен прием за ОКС “Магистър”, държавна поръчка

Химическият факултет

обябява допълнителен прием за обучение по държавна поръчка за следните специалности:

  • Хранителна химия, редовно обучение – 3 места;
  • Химия и екология, задочно обучение – 1 място
  • Обучението по химия в училище, редовно обучение – 1 място.

Конкурсен изпит за прием на магистри по държавна поръчка ще се проведе на 5 ноември 2020 г. (четвъртък) от 9:00 часа в 1 аудитория, сграда Химия.

Срокът за подаване на заявления за кандидатстване за магистърски програми се удължава до 4 ноември 2020 г.

Случай на COVID-19

Уважаеми колеги,

във връзка с потвърден на 17. 10. 2020 г. случай на заразен със SARS-CoV-2 студент в Химическия факултет, специалност Медицинска химия, II курс Ви информираме следното:

  • колегата е в стабилно състояние, под карантина;
  • учебните занятия ще се провеждат съгласно следната заповед.

В съответствие със заповед РД-01-604/13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, т. 13 – „Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно Приложение No 4 се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава“. Съгласно Приложение No 4 т. 5 на същата заповед, близък контактен се определя, като „престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра“.