Учебен процес в периода от 22.03.2021 – 11.04.2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-07 от 01. 04. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-194 / 30.03.2021 г. и заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г. и решение на Факултетния съвет на Химическия факултет от 01.04.2021 г.

НАРЕЖДАМ

Разписът на учебния процес през четния семестър на учебната 2020/2021 година да бъде променен, като присъствените практически занятия на студентите в периода от 22.03.2021 г. до 11.04.2021 г. да бъдат отложени.

Забранява се провеждането на дистанционни лабораторни упражнения в периода.

Режимът на вземане на занятията да бъде обявен допълнително.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/

Учебен процес в периода от 22.03.2021 – 04.04.2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-06 от 22. 03. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-173 / 18.03.2021 г. и заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г., Р33-319/29.01.2021 г. и Р33-999/19.03.2021 г

НАРЕЖДАМ

Разписът на учебния процес през четния семестър на учебната 2020/2021 година да бъде променен, като присъствените практически занятия на студентите в периода от 22.03.2021 г. до 04.04.2021 г. да бъдат отложени.

Режимът на вземане на занятията ще бъде обявен допълнително.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/

За дипломираните студенти

На вниманието на дипломираните студенти!

Уважаеми абсолвенти,

Всички завършили обучението си в Химическия факултет през 2020 година (ОКС „бакалавър“ или „магистър“) трябва да се явят в учебен отдел за подпис върху дипломата, като носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см (матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.

Във връзка с настъпилата извънредна ситуация и невъзможността за организиране на масови мероприятия официалното тържество за връчване на дипломите ще бъде обявено допълнително.