Публична лекция на доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева

Уважаеми колеги,

на 15 декември 2021 г. (сряда) от 11:00 часа на адрес:
https://meet.google.com/fxm-xzas-hzr
ще се проведе публична лекция на избрания кандидат в конкурса за доцент в професионално направление Педагогика на обучението по … – Методика на обучението по химия
доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева
на тема „Екологично образование в обучението по химия в средното училище“

Класиране за магистърски програми за учебната 2021/2022 г.

Класиране за магистърските програми в Химическия факултет.

Записването на класираните кандидати е от 25.10. до 29.10. в стая 207!

Организация на учебния процес в Химическия факултет от 21 октомври 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-15 от 20. 10. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-856 / 19.10.2021 г. и заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-5315 / 20.10.2021 г.

НАРЕЖДАМ

  1. Преустановява се присъствения учебен процес в Химическия факултет, считано от 21 октомври 2021 г.
  2. Учебните занятия да се водят в дистанционна форма в електронна среда, съгласно обявения седмичен разпис.
  3. Всички лекции да се провеждат синхронно в електронна среда.
  4. Упражненията по възможност да се провеждат във формат подходящ за електронна среда в неприсъствена форма, а при невъзможност да бъдат отложени.
  5. Всички преподаватели, да се свържат с отговорниците на курсове и да информират студентите за линковете към съответните платформи за провеждане на занятията.
  6. Да се въведе електронна книга за отчитане на проведените занятия.
  7. Ръководителите на катедри и Зам. декана по учебната част да осъществят контрол относно електронното провеждане на занятията.
  8. За неупоменати в настоящата заповед казуси да се спазват разпоредбите в цитираните по-горе заповеди.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/

Студентски мобилности по програма Еразъм+ за учебната 2021/2022 година

 

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Химическия факултет през
академичната 2021/2022
г.
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 520 ЕВРО
Държава

 

Приемащ университет Област на знание
Университет,

изискуемо ниво на владеене на език

Брой мобил-ности, месеци и ОКС Web site с

информация
за Еразъм студенти

Краен
срок за кандидат-стване в приемащия университет
АВСТРИЯ TU-Wien

DE B1, EN B1

1 x 5

(Б,М,Д)

http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming-english.html 31 май
15 декември
Химия
ГЕРМАНИЯ

 

University of Duisburg-Essen

DE B1, EN B1

2 x 4

(Б,М,Д)

https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php#ERASMUS_EN 1 май
1 ноември
Химия
ГЪРЦИЯ University of

Patras

EN B1

2 x 4

(Б,М)

http://www.upatras.gr/en/erasmus_mobility 10 юни
10 октомври
Химия
ИСПАНИЯ University of Alicante

ES B1

2 x 4

(Б,М)

 

http://sri.ua.es/en/movilidad/exchanges/application-procedure-and-admission.html 1 юни
1 ноември
Химия
ИСПАНИЯ Universitat Jaume I – Castello de la Plana

ES A2-B1

EN A2-B1

2 x 5

(Б)

 

https://www.uji.es/serveis/ori/base/incoming/intercanvi_estudiant/ 15 юни
15 ноември
Химия/мед. химия
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 470 ЕВРО
ПОЛША University of Warsaw

PL B2, EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

http://bwz.uw.edu.pl/en/ 30 юни
15 ноември
Химия
ТУРЦИЯ Trakya University – Edirne

EN B1

2 х 4

(Б,М,Д)

http://erasmus-en.trakya.edu.tr/pages/incoming-student#.VgJ60Zfw9MQ 1 юли
30 декември
Химия
ТУРЦИЯ Istanbul University

EN B1/B2

1 х 5

(Б,М,Д)

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/erasmus/Information-For-Incomings.aspx 24 юли
27 ноември
Химия/мед. химия

 

Подробна информация за условията за участие, документите за кандидатстване и процедурата по селекция може да намерите на университетския сайт на програма Еразъм + (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/)


Лице за информация:

гл. ас. д-р Станимир Манолов – Еразъм координатор за Химически Факултет

Тел.: 032 261 348

Е-mail: manolov @ uni-plovdiv.bg


ВАЖНИ ДАТИ за студентската мобилност в Химически Факултет

Информационна среща

8 октомври 2021 от 16:30 часа в 1 компютърна зала на Химическия факултет

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване:

15 октомври 2021, Деканат на Химически факултет

Дата за провеждане на интервю за селекция на студенти от Химическия факултет:

21 октомври 2021 от 9:00 часа в Деканата на Химическия факултет