КАТЕДРА „ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ“

История на катедрата

Катедра „Химична технология“ обединява две основни направления – Неорганична химична технология (НХТ) и Органична химична технология (ОХТ).
При откриването на Висшия педагогически институт, предшественик на Пловдивския университет, през 1962 г. са били създадени две катедри – по Неорганична химична технология и по Органична химична технология с ръководители доц. Ст. Караиванов (НХТ) и проф. Ст. Иванов (ОХТ). След 1967 г. тези две катедри са били обединявани и разделяни:
• 1967 – 1971 г. – катедра НХТ е обединена с катедра Физикохимия; катедра ОХТ – с катедра Методика на обучението по химия;
• 1971 – 1973 г. – катедра НХТ е с ръководител проф. Р. Димитров; катедра ОХТ – с ръководител проф. Ст. Иванов;
• 1973 – 1990 г. – създадена е катедра Химична технология с две секции – НХТ и ОХТ, с ръководител проф. Ст. Иванов;
• 1990 – 1999 г. – катедра НХТ е с ръководител проф. Р. Димитров (1990 – 1997) и доц. Сн. Магаева (1997 – 1999); а ОХТ – с ръководители проф. Ст. Иванов (1990 – 1995) и доц. П. Възвъзова (1995 – 1999);
• От 1999 г. до момента се възстановява катедра Химична технология с две направления, НХТ и ОХТ, с ръководители доц. Ст. Стаматов (1999 – 2003), доц. Сн. Магаева (2003 – 2007), проф. М. Златанов (2007 – 2015) и доц. М. Ангелова-Ромова (от 2015 г.).


Направление НЕОРГАНИЧНА ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ

В направление Неорганична химична технология (НХТ) се водят занятия по дисциплините Неорганична химична технология, Екологична химия, Екология и опазване на околната среда, които имат за цел да запознаят студентите с теоретичните и технологични основи, съвременното състояние и перспективите за развитието на неорганичните химични производства, химикотехнологичните процеси и критерии за оценка на ефективността им, да дадат знания, необходими за изграждане на нова икономико-екологично социална стратегия.
Научните изследвания са в следните тематични области:
• Енергийни, технологични и екологични анализи на химикотехнологични процеси в неорганичния синтез и цветната металургия.
Приложение на ексергийния метод на термодинамичен анализ за енергийно изследване и охарактеризиране на техногенното натоварване на околната среда на реално функциониращи съоръжения и инсталации от цветната металургия и неорганичния синтез. Този метод на анализ показва възможностите за усъвършенстване на дадена химикотехнологична система чрез повишаване на ефективността, оптимално използване на горивата, минимизиране на емисиите и редуциране на разходите. Освен това може да бъде използван успешно като основа за определяне на потенциала за вредно въздействие на изследвания процес върху околната среда.
Определяне на калоричния ефект, пепелно съдържание и влага на конвенционални горива, биомаси и твърди отпадъци и възможностите за оползотворяване чрез изгаряне.
• Кинетика и механизъм на твърдофазни реакции и окисляване на сулфидни материали.
Оптимизиране на процесите в хидрометалургията на цинка с цел по-пълно извличане на цинк от цинкова угарка, Zn-съдържащи полупродукти и вторични суровини.
• Синтез, характеристика и приложение на оптични материали.
Синтез на стъклени и/или стъклокристални материали и изследване на физичните, химичните и физикохимичните им характеристики. В зависимост от приложението на материалите, съставът им варира с цел постигане на определени свойства за нуждите на оптиката, лазерните технологии, енергетиката и сигурността.
Синтез на сребърни наночастици и охарактеризиране с цел влагането им в полимери за получаване на проводящи и антибактериални слоеве или като усилватели на луминисцентни активатори в стъклени матрици.
Получаване на полимер-неорганични композитни материали под формата на тънки слоеве със специални свойства, като антибактериалност и фоточувствителност, приложими като защитни елементи за документи.
Преподавателите в направление Неорганична химична технология имат развито дългогодишно ползотворно сътрудничество с академичната общност от катедрите, имащи отношение към Неорганична химична технология и Опазване на околната среда на Софийския Университет, Аграрния Университет – Пловдив, Химикотехнологичния и Металургичен Университет – София, Университет „Професор д-р Асен Златаров“ Бургас и изследователи от Института по минералогия и кристалография, Института по катализ, Института по обща и неорганична химия към БАН. Това сътрудничество се изразява през годините в участие в съвместни проекти, публикации, участия на коференции, обучаване на магистри от Магистърска програма „Химия и екология“, както и консултации в обучението на докторанти.


Част от колектива на направление Неорганична химична технология,
25 години Химически факултет (2016 г.)


Доц. д-р Георги Патронов и гл. ас. д-р Ирена Костова
в лабораториите на Неорганична химична технология


Направление ОРГАНИЧНА ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ

В направление Органична химична технология (ОХТ) се провежда учебна дейност по дисциплините Органична химична технология, Високомолекулни съединения, Анализ на храни. Учебните занятия имат за цел да запознаят студентите с основните знания в областта на химията и технологията за производства на продукти с органичен произход, принципите за производство на хранителни продукти и техни производни, производството и преработката на технически продукти, добиването и преработката на изкопаеми и синтетични горива, основите на промишления органичен синтез, както и получаването и преработката на високомолекулни съединения; разглеждат се основните физикохимични отнасяния на полимерите.
Научната тематика на направление Органична химична технология е свързана с химия и химична модификация на липиди и липидсъдържащи продукти. Работи се в следните основни научни направления:
• Липиден състав на традиционни маслодайни, нетрадиционни технически култури и на някои представители на българската флора
Обект на изследванията са липиди, изолирани от растителни, животински и микробиални суровини, полупродукти и продукти на тяхната преработка, както и от многокомпонентни и модифицирани хранителни продукти.
Алтернативните култури, които биха могли да бъдат източник на ценни компоненти за хората, са една от целите на научните изследвания на колектива, поради което се изследват и състава на семената на редица нетрадиционни растения, интродуцирани в България, както и на представители на диворастящата флора у нас, антарктически дрожди и др. Установено е, че маслата на някои от изследваните представители могат да бъдат потенциален източник на биологичноактивните компоненти (n-3 и n-6 мастни киселини, токофероли, стероли, фосфолипиди, каротеноиди) и могат да се използват като хранителни добавки.
• Оксидантна стабилност и възможности за стабилизиране на растителни масла за хранителни цели и за парфюмерийно-козметичната промишленост
Изследванията се отнасят до химическите промени на липидите, дължащи се на автоокислителните процеси; естествената стабилност и стабилизирането на липидите; влиянието на ендогенните и про- и антиоксидантно действащите фактори, методи за тяхното определяне и технологии за получаването на висококачествени високостабилни продукти.
С тези изследвания са обогатени съществуващите данни за оксидантната стабилност и са показани възможности за стабилизиране на съществуващи и по-нови за пазара растителни масла с различни природни и синтетични антиоксиданти. Получените данни за стабилността на растителните масла са от съществено значение за тяхното съхранение и приложението им в различни области на хранително-вкусовата и козметичната промишленост. Проведените изследвания са намерили практическо приложение при производството на козметични продукти.
• Общ химичен състав на хранителни продукти
За определяне безвредността и качеството на хранителните продукти и тяхната хранителна стойност сe провеждат изследвания върху количествено и качествено охарактеризиране на основните компоненти (протеини, липиди, въглехидрати) в проби от масово консумирани хранителни продукти; върху промените в степента на окисление при топлинното им обработване, както и при дългосрочното им съхранение в различни по вид опаковки и при различни условия.
Проведените изследвания дават по-пълна оценка за тяхната хранителна стойност и получената безпристрастна информация за характеристиката на продуктите дава възможност за личен избор на по-качествена и здравословна храна.
• Модифициране на липиди и получаване на липопроизводни
За първи път са получени естери на дълговерижните мастни киселини с целулоза чрез естерификация и преестерификация при микровълново нагряване с оглед получаване на биоразградими и безвредни опаковки за хранителни продукти и емулгатори за хранително-вкусовата промишленост.
Органична химична технология поддържа трайно и ефективно сътрудничество с представители на научни организации: Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, Аграрен университет, гр. Пловдив, Медицински университет, гр. Пловдив, Институт по консервиране и качество на храните, гр. Пловдив, Институт по рибарство и аквакултури, гр. Пловдив, Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН, гр. София, Тракийски университет, гр. Стара Загора, Медицински университет, гр. Варна и др.
Оказва научна и методическа помощ на акредитирани лаборатории за анализ на храни, предприятия от маслодобивната и маслопреработващата промишленост: Алименти, гр. Пловдив, Писанец ЕООД, гр. Пловдив, Биовет АД, гр. Пещера, Плиска ойл ЕООД, гр. Шумен, Бисер Олива АД, гр. Стара Загора, Белла АД, гр. Ямбол, Унибел АД, гр. Пловдив, Икаров ЕООД, гр. Пловдив и др.


Част от колектива на направление Огранична химична технология
отляво надясно – доц. д-р Мария Ангелова-Ромова, доц. д-р Жана Петкова, химик Жанет Симеонова, проф. д-р Магдален Златанов и проф. д-р Гинка Антова


Момент от научната работа в катедрата
(от ляво на дясно химик Т. Ненкова, проф. Г. Антова и проф. М. Златанов)


Част от колектива на направление ОХТ – д-р Т. Манчева, доц. М. Ангелова-Ромова, хим. Т. Ненкова и доц. Ж. Петкова (долен ред), хим. Е. Иванова, проф. Г. Антова и гл. ас. О. Тенева (горен ред)

Катедрата обезпечава някои дисциплини от специалност Медицинска химия, между които Технология на лекарствените средства I и II част, Материали за медицината. Учебните занятия имат за цел да запознаят студентите с основни знания за технологиите при производство на лекарствени вещества с неорганичен и органичен произход, разглеждат се принципите и техническите способи за производство на лекарствени продукти и техни производни. Студентите придобиват технологични познания относно използваните лекарства и техните свойства.
Членовете на Катедрата предлагат на студентите бакалаври и избираемите дисциплини Химическа промишленост на България, Хранителни добавки, Химия на хранителните продукти, Стокознание и др.

Катедрата организира и провежда занятия в магистърските програми „Химия и екология“ и „Хранителна химия“.
Магистърска програма „Химия и екология” предлага специализирана подготовка в основните направления на общата екология, инженерната екология, радиоекологията, химичния анализ на екологични обекти и др. Застъпени са също така важни дялове от биоиндикацията, възобновими енергийни източници, химия и анализ на хранителни продукти, екологично право. С това се постига много добра теоретична и практическа надстройка над бакалавърската степен за студенти, които проявяват интерес към работата в научно-изследователски и екологични лаборатории, в отделите по екология към общини и фирми, в различните пречиствателни станции към заводи и общини, РИОСВ, Басейнови дирекции и др. Завършилите придобиват съвременни теоретични и приложни умения, полезни за тяхната реализация като млади специалисти.


Дипломиране на студенти от магистърска програма „Химия и екология“

Магистърска програма „Хранителна химия” дава възможност студентите да придобият основни знания в областта на хранителната химия; да познават състава и структурата на основните компоненти на хранителните продукти; промените, които настъпват в тях при технологичната им преработка и съхранение. Основната цел на програмата е да бъдат подготвени квалифицирани специалисти химици за анализ и оценка на качеството на хранителните продукти, установяване на наличието на биологично активни вещества и добавки в храните, установяването на фалшификации, примеси и вредни вещества, съдържащи се в хранителните продукти, установяване на тяхната пълноценност, безопасност и токсичност, познаване на изискванията за рационално хранене и оптимално провеждане на технологичния процес.
За подпомагане на учебната дейност са издадени учебници и ръководства по основните учебни дисциплини, които се преподават в бакалавърските и магистърски програми.


Лабораторна упражнения със студенти от магистърска програма „Хранителна химия”


Дипломиране на студенти от магистърска програма „Хранителна химия“

Към катедрата има и две действащи докторски програми (ДП):
ДП „Химия и технология на липидите и биологично активните вещества“
През последните няколко години у нас се забелязва повишен интерес към висококвалифицирани специалисти в областта на изследванията на хранителни продукти и в частност на липиди. Създадени са редица нови държавни и частни промишлени предприятия и лабораторни комплекси, оборудвани със съвременна промишлена и научна апаратура (основно за хромотографски и спектрални методи за анализ). Към ръководителите, или към висшите кадри на подобни промишлени и аналитични центрове, все по-често се поставят изисквания за наличие на образователна и научна степен „доктор“. Задачата на докторската програма по Химия и технология на липидите и биологично активните вещества е да организира подготовката на специалисти с висока степен на квалификация в областта на химията и технологията на липидите.
Докторската програма се реализира в продължение на три години за редовно обучение. Тя завършва със защита на дисертационен труд, съгласно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Заедно с индивидуалното обучение и консултации, които докторантите получават от техните ръководители, в програмата са предвидени специализирани и факултативни курсове, които ще подпомогнат тяхното научно израстване и компетенции.

ДП „Технология на неорганичните вещества“
Основните цели, поставени при обучението на докторанти по Технология на неорганичните вещества, са: високо ниво на теоретична подготовка и практически умения в областта на неорганичната химична технология и опазването на околната среда, отговарящо на Европейските стандарти; придобиване на активни знания и практико-приложни умения за обработка на експериментални резултати, анализиране и интерпретиране; изграждане на умения за решаване на технологични, аналитични и екологични проблеми; способности за изследователска дейност и новаторство в областта на неорганичната химична технология; изграждане на умения за решаване на нестандартни изследователски и практически задачи; познаване на съвременното състояние на неорганичните производства в България, Европейския съюз, света и въздействието им върху околната среда; разширени познания по английски език, владеене на професионалната терминология на неорганичната химична технология и екологичната химия; активни знания и практико-приложни умения за компютърно обработване на данни, моделиране и управление на технологични процеси.
Докторска програма по Технология на неорганичните вещества е напълно съпоставима с предлаганото обучение от други университети (институции) в България и Европейския съюз и са създадени условия за мобилност на докторантите както в България, така и извън страната.

Колективът в направление НХТ работи в областта на механизма и кинетиката на метални сулфиди, пържене на цинкови, медни, медно-цинкови и пиритни концентрати, с изучаването на енерго-технологичната ефективност на базата на ексергийния метод и термодинамичния анализ на химикотехнологичните процеси. Проучванията и изследванията са свързани главно с решаване на проблеми в комбинатите за производство и преработка на цветни метали в гр. Кърджали, гр. Пловдив, гр. Пирдоп, в Химически комбинат в Димитровград.
Колективът в направление ОХТ провежда изследвания върху състава на биологично активните компоненти (мастни киселини, стероли, токофероли, фосфолипиди) на липиди от българската дива, културна и интродуцирана флора, както и микробиални липиди, тяхната окислителна стабилност и възможности за стабилизиране, върху синтези и химична трансформация на биологично активни липиди, създаване на материали за полиграфическата промишленост и др. Оказва се научна и методическа помощ на предприятията от маслодобивната и маслопреработващата промишленост.

В катедрата, направление ОХТ, успешно преминаха обучение студенти от Турция по програма „Еразъм+“.


Научна работа на доц. д-р Жана Петкова и гл. ас. д-р Олга Тенева със студенти по програма „Еразъм+“


Гл. ас. д-р Олга Тенева със студенти от Gazi University, Турция по програма „Еразъм+“

Актуалният академичен състав на Катедрата е следният: доц. д-р Мария Ангелова-Ромова – ръководител катедра, проф. д-р Гинка Антова – Зам. Декан по учебната дейност, доц. д-р Георги Патров, доц. д-р Жана Петкова, гл. ас. д-р Олга Тенева, гл. ас. д-р Ирена Костова, ас. Иван Илиев и химик Жанет Симеонова. Към Катедрата са зачислени докторантите Катя Христова и Лилия Стоянова.