Публична лекция на доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева

Уважаеми колеги,

на 15 декември 2021 г. (сряда) от 11:00 часа на адрес:
https://meet.google.com/fxm-xzas-hzr
ще се проведе публична лекция на избрания кандидат в конкурса за доцент в професионално направление Педагогика на обучението по … – Методика на обучението по химия
доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева
на тема „Екологично образование в обучението по химия в средното училище“