Организация на учебния процес през септември 2021 година

ЗАПОВЕД
№ Д-11 от 23. 08. 2021 г.
гр. Пловдив

В изпълнение на заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4389/20.08.2021 г. и на основание на решения на деканския съвет на Химическия факултет от 23. 08. 2021 г.

НАРЕЖДАМ

  1. През месец септември 2021 г., лекциите и упражненията на студентите от Химическия факултет, в задочна форма на обучение, да се провеждат в присъствена форма, съгласно утвърдения разпис. Основанието за това е спецификата на обучението в професионално направление 4.2 Химически науки, изискваща упражнения в лабораторна среда, както и относително малкия брой обучаеми студенти, които не надхвърлят 50% от капацитета на помещенията във факултета.
  2. Занятията да се провеждат по обявения график като студентите се разполагат на максимална дистанция един от друг и спазват санитарните норми за безопасност.
  3. Студенти, които са със съмнение за заболяване от COVID-19 да останат в къщи. Същите и тези с наложена карантина, да представят медицински бележки от личния си лекар за оправдаване на отсъствието си от занятия.
  4. Призовавам студенти и преподаватели да се отнасят с отговорност към пандемичната ситуация и да се ваксинират своевременно.
  5. Ръководителите на катедри, да подготвят преподавателите за бързо преминаване към дистанционна форма на обучение в случай, че обстоятелствата ни наложат да променим точка 1. от настоящата заповед.

Копие от заповедта да се качи в официалния сайт на факултета и да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/