Teva Pharmaceuticals търсят химик

Teva Pharmaceuticals обявява позиция за

Главен Специалист Химични анализи и стабилност

за производствената си база в Троян.

Основни отговорности

•    Разработва нови методи за анализ на лекарствени продукти.
•    Изготвя необходимите документи за разработване и валидиране на аналитични методи.
•    Валидира нови методи за анализ на лекарствени продукти, изготвя протоколи и доклади от валидирането.
•    Подготвя спецификации за анализ на изходни суровини, опаковъчни материали и готови продукти.
•    Работи върху аналитичната част от регистрационната документация
•    Осъществява дейности по отговори на забележки от регулаторни органи, отнасящи се до аналитичната документация към регистрационното досие.
•    Участва при трансфера на методи за анализ на лекарствени продукти.
•    Провежда лабораторни тестове за стабилност на готови продукти, изпитвания за съвместимост, стрес изпитвания и документира резултатите
•    Разписва и актуализира стандартни оперативни процедури, касаещи аналитичните дейности и аналитично оборудване.
•    Извършва дейности, свързани с поддръжка на лабораторното оборудване
•    Борави с фармакопеи и регулаторни изисквания – Ph.Eur., BP, USP, ICH-guidelines, EMEA – guidelines и други.

Основни изисквания

•    Висше образование – Химия, Химия и английски език, Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Фармация или Медицинска химия
•    Владеене на съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ
•    Владеене на английски език писмено и говоримо
•    Отлични компютърни умения – MS Office
•    Опит по специалността във фармацевтична компания ще се счита за предимство
•    Умения за спазване на срокове и определяне на приоритети
•    Желание за работа в екип и стремеж за усъвършенстване

Линк към обявата.