Организация на учебния процес за редовно обучение, учебна 2021/2022 година

Заповед
№ Д-13 от 16. 09. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-712 / 19.08.2021 г., заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4389/20.08.2021 г. и решение на Факултетния съвет на Химическия факултет от 14.09.2021 г.

НАРЕЖДАМ

  1. Учебните занятия да се водят в присъствена форма съгласно седмичния учебен разпис за лекции и упражнения.
  2. По време на занятията студентите да носят маски и да спазват указаните инструкции за поведение в пандемична обстановка (студентите да не се струпват в плътни групи, да ползват дезинфектанти, помещенията да се проветряват по-често).
  3. При възникване на неразпожение с признаци характерни за COVID-19 инфекция, преподаватели и студенти да не идват във факултета, като предприемат мерки за доказване на наличие или отсъствие на заболяване и съответно карантиниране.
  4. Преподавателите и студентите да имат готовност при усложняване на епидемиологичната обстановка да преминат в обучение в дистанционна форма в електронна среда по същия учебен разпис, като упражненията се запълнят по-възможност със семинарни занятия и решаване на задачи.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/