Научни трудове по химия, том 34, кн. 5, 2006 г.

Научни трудове по химия, том 34, кн. 5, 2006 г. – PDF format

СЪДЪРЖАНИЕ

Проф. Никола Михайлов Моллов на 80 години

ХИМИЯ НА ПРИРОДНИ И СИНТЕТИЧНИ ИЗОХИНОЛИНОВИ СЪЕДИНЕНИЯ (ОБЗОР)
проф. д.х.н. Никола Моллов

СЪЩЕСТВУВА ЛИ ЛИНЕЙНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ МОЛЕКУЛНАТА МАСА НА ТЕТРАЗОЛОВИТЕ КАТИОНИ И СТАБИЛНОСТТА НА ЙОННО-АСОЦИИРАНИТЕ ИМ КОМПЛЕКСИ?
К. Гавазов, А. Димитров, В. Лекова, Е. Караасенова

MODELING OF BOILING POINTS OF HYDROCARBON COMPOUNDS
Nikolay T. Kochev, Ognyan Pukalov, George N. Andreev

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФЛУОРИДНИ ЙОНИ В ОТПАДЪЧНИ И ПИТЕЙНИ ВОДИ
Н. К. Николов, Ж. И. Денчев

НОВИ N-СЪДЪРЖАЩИ СЪЕДИНЕНИЯ КАТО ИНДИКАТОРИ
Христина Малакова и Диана Добрева

STUDY OF THE CLOUD POINT OF NONIONIC SURFACTANT AND NONIONIC-CATIONIC SURFACTANT MIXTURE: EFFECT OF ELECTROLYTES
Çigdem KARTAL, Halide AKBAS

ТЕСТВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ ОТНОСНО МИГРАЦИЯТА НА Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb И Cd В МОДЕЛНИ РАЗТВОРИ
Какалова М., Г. Бекяров

SPOVEN – ОТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА В ICP И AAS
Бекяров Г., М. Какалова, К. Дапчев

ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА КОРЕКЦИЯ НА МЪРТВО ВРЕМЕ И ЕФЕКТ НА МАС-ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРИ ICP-MS ИЗОТОПЕН АНАЛИЗ НА УРАН
В. Стефанова, В. Кметов, А. Каналс

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ ЗА ААS АНАЛИЗ НА Cd, Pb, Cr и Ni
П. Запрянова, В. Ангелова, Л. Доспатлиев, К. Иванов

НАНЕСЕНИ ВЪРХУ γ-Al2O3 МЕД-ХРОМНИ КАТАЛИЗАТОРИ ЗА ОКИСЛЕНИЕ НА СО И ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ
Красимир Иванов и Димитър Димитров

GLYCEROLYSIS OF OLEIC ACID BY CANDIDA RUGOSA LIPASE IN ORGANIC SOLVENTS
Yesim Yesiloglu, Ismail Kilic

THE SYNTHESIS OF METAL COMPLEXES OF SOME DIOSPHENOLS THIO CARBAMATES AND EXAMINATION OF ITS PROPERTIES
Özlen Altun, Mesut Boz

СИНТЕЗ И АНТИБАКТЕРИАЛНА АКТИВНОСТ НА НОВИ 1-ЗАМЕСТЕНИ ТЕТРАХИДРОИЗОХИНОЛИНОВИ ПРОИЗВОДНИ
Стела Статкова-Абегхе, Данаил Георгиев, Илиян Иванов и Стоянка Николова

ВЕТХ – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА b-КАРОТЕН ОТ БИОМАСА НА ЩАМ Sporobolomyces salmonicolor AL1
С. Димитрова, Л. Луканов, К. Павлова

ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗОМЕРНИТЕ ПРЕВРЪЩАНИЯ НА УРАЦИЛ В ГАЗОВА ФАЗА
Иван Г. Щерев и Васил Б. Делчев

МОДИФИЦИРАНИ ГРАФИТОВИ ЕЛЕКТРОДИ –БАЗА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СЕЛЕКТИВНИ ГЛЮКОЗНИ БИОСЕНЗОРИ
Т. Додевска, Е. Хорозова, Н. Димчева

АДСОРБЦИЯ НА ПЕРОКСИДАЗА ВЪРХУ АКТИВЕН ВЪГЛЕН
Нина Димчева, Костадинка Тодорова, Елена Хорозова

КОРОЗИОННА УСТОЙЧИВОСТ И ЗАЩИТНИ СВОЙСТВА НА АМОРФНИ НИКЕЛ-ФОСФОРНИ ПОКРИТИЯ
Илия Гаджов, Росица Манчева, Костадин Кънчев

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF LEAD-TITANIUM COMPOSITE ANODES DURING ZINC ELECTROWINNING
Y. Stefanov, I. Valchanova, S. Magaeva, T. Dobrev

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА СУШЕНЕ НА СОРТОВЕ КАРТОФИ
Т. Петрова, Н. Пенов

ЛИПИДЕН СЪСТАВ НА СЕМЕНА ОТ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ТЮТЮНИ
М. Златанов, М. Ангелова, Е. Иванова

ЗАДАЧИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАУЧНАТАГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ХИМИЯ
М. Миневска, Й. Стефанова, П. Петрова

––––––––––––-

Редакционна колегия:
Председател: доц. д-р Магдален Златанов
Членове: доц. д-р Елена Гергова
Ирина Кожухарова

Научни трудове по химия, том 33, кн. 5, 2005 г.

Научни трудове по химия, том 33, кн. 5, 2005 г. – PDF format

СЪДЪРЖАНИЕ

В памет на проф. дтн Стефан Иванов

EXTRACTION-SPECTROPHOTOMETRIC STUDY OF THE COMPLEX FORMATION IN THE SYSTEM VANADIUM(IV) – 4-NITROCATECHOL – IODONITROTETRAZOLIUM
CHLORIDE – WATER – CHLOROFORM

Zh. Simeonova, K. Gavazov, A. Alexandrov

МИГРАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ Al, Cu, Zn, Mn, Fe, Cd и Pb ОТ КЕРАМИЧНИ ДОМАКИНСКИ СЪДОВЕ
Какалова М., Г. Бекяров

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ ЗА AAS АНАЛИЗ НА МИКРО ЕЛЕМЕНТИ
Л. Доспатлиев, П. Запрянова, В. Ангелова, К. Иванов

DETERMINATION OF DISPERSE AZO DYES IN INDUSTRIAL TEXTILE WASTEWATER
Kenan Sezer, Hilmi Ibar

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОЕНЗИМ Q10 В ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
С. Димитрова, Л. Луканов

MODELING OF LOGP FOR HYDROCARBON COMPOUNDS
Nikolay T. Kochev, Ognyan Pukalov, George N. Andreev

NEW 2-SUBSTITUTED ISOQUINOLINE DERIVATIVES
Nikolova St., Ivanov I., Statkova-Abeghe St.

DIRECT SYNTHESIS OF SOME SUBSTITUTED 2- AND 4-AMINOBENZOPHENONES
Ivanov I., Nikolova St., Statkova- Abeghe St.

SYNTHESIS AND CYTOTOXIC EVALUATION OF 1,2,3-TRISUBSTITUTED -2-(2-OXOALKYL)-1,2-DIHYDROBENZIMIDAZOLES
St. Statkova-Abeghe, I. Ivanov, S. Daskalova and B. Dzhambazov

ОСТАТЪЧНИ МОНОМЕРИ И ТЕХНИ РАЗПАДНИ ПРОДУКТИ ОТДЕЛЕНИ ОТ МИКРОХИБРИДЕН И КОНДЕНЗИРАЩ ФОТОКОМПОЗИТ
Й. Узунова, И. Филипов, Л. Луканов, С. Владимиров

ФИЗИКОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА N-ЗАМЕСТЕНИ АМИДИРАНИ ПЕКТИНИ
Антон Славов, Христо Крачанов

NON-AQUEOUS BIOCATALYSIS BY CATALASE IMMOBILIZED ON TI/SILICATE
N. Dimcheva, E. Horozova

СИНТЕЗ НА БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА ЧРЕЗ КАТАЛИТИЧНО ОКИСЛЕНИЕ НА C6H5CH2OH С NaOCl В ПРИСЪСТВИЕ НА Ni- ОКСИДНА СИСТЕМА
Ст. Христоскова, М. Стоянова, М. Георгиева, Н. Данова, Д. Василев

CATALYTIC OXIDATION OF METHANOL OVER ALKALYEARTH TUNGSTATES
Stefan Krustev

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА АДИАБАТИЧЕН СЛОЙ ПРИ СЕЛЕКТИВНОТО ОКИСЛЕНИЕ НА МЕТАНОЛ ВЪРХУ ОКСИДНИ КАТАЛИЗАТОРИ
Д. Димитров, К. Иванов

ВЛИЯНИЕ НА ТЕРМООБРАБОТКАТА ВЪРХУ НЯКОИ ОСНОВНИ СВОЙСТВА НА ЕЛЕКТРОЛИЗНО ОТЛОЖЕНИ Ni-P ПОКРИТИЯ
Илия Гаджов, Росица Манчева, Костадин Кънчев

CALCULATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID AG-AU-SB ALLOYS
Dragana Živkovic, Živan Živkovic, Nada Štrbac, Dragan Manasijevic

ВЛИЯНИЕ НА ЕНЗИМНАТА ОБРАБОТКА ВЪРХУ ДИНАМИЧНИЯ ВИСКОЗИТЕТ НА ПЮРЕ ОТ КАРТОФИ
Т. Петрова, Д. Луднева, М. Руйнова

СЪСТАВ И ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА РАЙСКАТА ЯБЪЛКА (ОБЗОР)
М. Руйнова, Т. Петрова

ВЛИЯНИЕ НА ИЗБЕЛВАНЕТО ВЪРХУ ОКИСЛИТЕЛНАТА СТАБИЛНОСТ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВОТО МАСЛО
Мария Ангелова

–––––––––––––––-

Редакционна колегия:
Председател: доц. д-р Магдален Златанов
Членове: доц. д-р Елена Гергова
Ирина Кожухарова