Защита на дисертационен труд за научна степен “Доктор на науките” на Пламен Пенчев

comments Comments Off on Защита на дисертационен труд за научна степен “Доктор на науките” на Пламен Пенчев
By , September 15, 2016 10:16 am

На 26.09.2016 г. (понеделник) от 13:00 часа в зала „Компас“ ще се проведе заключително заседание на научното жури по процедурата за

ЗАЩИТА

на дисертационния труд на

Пламен Николов Пенчев

на тема:

“Компютърна интерпретация на молекулни спектри с цел разкриване на структурата на органични съединения”

за присъждане на научна степен “доктор на науките”

по област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление – 4.2. Химически науки, Аналитична химия

Научно жури:

  1. Председател: Доц. дхн Васил Делчев, кат. „Физикохимия“, Химически факултет, ПУ „П. Хилендарски“;
  2. Проф. дхн Васил Драгомиров Симеонов, СУ “Св. Климент Охридски”;
  3. Проф. дхн Иван Петков Бангов, ШУ “Епископ Константин Преславски”;
  4. Проф. дхн Светла Димитрова Симова, ИОХ ЦФ към БАН, София;
  5. Доц. д-р Марин Рогожеров, ИОХ ЦФ към БАН, София;
  6. Проф. д-р Илиян Иванов Иванов, кат. „Органична химия“, Химически факултет, ПУ „П. Хилендарски“;
  7. Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов, кат. „Органична химия“, Химически факултет, ПУ „П. Хилендарски“.

Публична защита на дисертационен труд за ОНС “Доктор” на Веселина Паскалева

comments Comments Off on Публична защита на дисертационен труд за ОНС “Доктор” на Веселина Паскалева
By , September 14, 2016 3:36 pm

Obiava_Paskaleva

Стипендии на DAAD

comments Comments Off on Стипендии на DAAD
By , September 13, 2016 12:31 pm

Колеги,

за поредна година Германската служба за академичен обмен (DAAD) е предвидила стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой в Германия. Списъкът със стипендиите, условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване може да изтеглите от тук или да разгледате на страницата на Международната фондация “Св. св. Кирил и Методий” www.cmfnd.org.

Panorama Theme by Themocracy