Заповед за обучение в периода 29.10. – 12.11.2020 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-10 от 28. 10. 2020 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-626/27.10.2020 г. и заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

следните правила за обучение в електронна среда за периода 29.10. – 12.11.2020 г. със студенти в редовна форма на обучение:

  1. Лекциите и семинарните занятия във всички курсове да се провеждат синхронно в електронна среда. Преподавателите да се свържат със студентите и да ги информират за използваната платформа, като кодът за достъп до платформата да се публикува в разписа на учебните занятия.
  2. Лабораторните занятия (упражнения) по дисциплините да бъдат отложени и да се проведат след 12.11.2020 г.
  3. Насрочените в периода семестриални изпити за задочно обучение, държавни изпити по магистърски програми и конкурсния изпит за прием на магистри, държавна поръчка да се проведат присъствено при спазване на противоепидемиологичните мерки.
  4. Извънаудиторните дейности (консултации, срещи и др.) със студенти да се провеждат в електронна среда или да се отложат.
  5. Контролът за провеждане на учебните занятия да се осъществява от Ръководителите на катедри, съгласно решение на АС (Протокол № 10/20.07.2020 г.)

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/

Случай на COVID-19

Уважаеми колеги,

във връзка с потвърден на 17. 10. 2020 г. случай на заразен със SARS-CoV-2 студент в Химическия факултет, специалност Медицинска химия, II курс Ви информираме следното:

  • колегата е в стабилно състояние, под карантина;
  • учебните занятия ще се провеждат съгласно следната заповед.

В съответствие със заповед РД-01-604/13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, т. 13 – „Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно Приложение No 4 се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава“. Съгласно Приложение No 4 т. 5 на същата заповед, близък контактен се определя, като „престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра“.

Студентски мобилности по програма Еразъм+ през учебната 2020/2021 година

 

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Химическия факултет през
академичната 2020/2021
г.
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 520 ЕВРО
Държава

 

Приемащ университет Област на знание
Университет,

изискуемо ниво на владеене на език

Брой мобил-ности, месеци и ОКС Web site с

информация
за Еразъм студенти

Краен
срок за кандидат-стване
АВСТРИЯ TU-Wien

DE B1, EN B1

1 x 5

(Б,М,Д)

http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming-english.html 31 май
15 декември
Химия
ГЕРМАНИЯ

 

University of Duisburg-Essen

DE B1, EN B1

2 x 4

(Б,М,Д)

https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php#ERASMUS_EN 1 май
1 ноември
Химия
ГЪРЦИЯ University of

Patras

EN B1

2 x 4

(Б,М)

http://www.upatras.gr/en/erasmus_mobility 10 юни
10 октомври
Химия
ИСПАНИЯ University of Alicante

ES B1

2 x 4

(Б,М)

 

http://sri.ua.es/en/movilidad/exchanges/application-procedure-and-admission.html 1 юни
1 ноември
Химия
ИСПАНИЯ Universitat Jaume I – Castello de la Plana

ES A2-B1

EN A2-B1

2 x 5

(Б)

 

https://www.uji.es/serveis/ori/base/incoming/intercanvi_estudiant/ 15 юни
15 ноември
Химия/мед. химия
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 470 ЕВРО
ПОЛША University of Warsaw

PL B2, EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

http://bwz.uw.edu.pl/en/ 30 юни
15 ноември
Химия
ТУРЦИЯ Trakya University – Edirne

EN B1

2 х 4

(Б,М,Д)

http://erasmus-en.trakya.edu.tr/pages/incoming-student#.VgJ60Zfw9MQ 1 юли
30 декември
Химия
ТУРЦИЯ Istanbul University

EN B1/B2

1 х 5

(Б,М,Д)

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/erasmus/Information-For-Incomings.aspx 24 юли
27 ноември
Химия/мед. химия

 

Подробна информация за условията за участие, документите за кандидатстване и процедурата по селекция може да намерите на университетския сайт на програма Еразъм + (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/)


Лице за информация:

доц. д-р Пламен Ангелов – Еразъм координатор за Химически Факултет

Тел.: 032 261 349

Е-mail: angelov@uni-plovdiv.bg


ВАЖНИ ДАТИ за студентската мобилност в Химически Факултет

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване:

20 октомври 2020, Деканат на Химически факултет

Дата за провеждане на интервю за селекция на студенти от Химическия факултет:

21 октомври 2020 от 14:00 часа в Деканата на Химическия факултет