Състезание по химия за ученици

Химическият факултет
организира
състезание тест по химия за ученици от гимназиален етап на обучение (11, 12 клас)

Състезанието ще се проведе на 11 февруари 2023 г. (събота) от 10:00 часа в 6 аудитория на Ректората,
ул. Цар Асен 24.
За участие в състезанието е необходима регистрация на адрес:
chemistry@uni-plovdiv.net
или телефон 032/ 261 402

ЛЕНОКС ГРУП ЕООД (с. Стряма) търсят химик

ЛЕНОКС ГРУП ЕООД е създадена през 2011 год. с предмет на дейност производство на алуминиеви профили. Разполагаме със собствена производствена база на територията на село Стряма.

Трудови задачи и задължения:

 1. Участва в разработването на технологичната документация, в частта на химическите процеси в цех.
 2. Следи и контролира спазването на изискванията съобразно технологичната документация в дейността на цех .
 3. Предлага целесъобразни замени на химически елементи в процеса на изпълнение на производствената програма.
 4. Участва във внедряването на нови технологии в цех .
 5. Следи за влагането на предвидените суровини и материали в производството.
 6. Информира управителя за възникнали технологични и производствени проблеми и предлага начини за решаването им.
 7. Извършва тестове на боята върху профилите.
 8. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
 9. Изпълнява и други задължения, възложени му от управителя на фирмата в рамките на служебната си компетентност.

Задачите се получават и отчитат:

 • седмично;
 • ежедневно;
 • текущо, в процеса на работа.

Отговорности:

 1. Отговаря за спазването на нормативните и вътрешните изисквания при разработването и прилагането на технологичната документация, за която отговаря.
 2. Носи отговорност за качеството и законосъобразността на изготвяните с негово участие технологични документи и предписания.
 3. Носи отговорност за спазването на технологичния процес, правилата и изискванията за безопасна работа, както и на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.
 4. Отговаря за вреди, причинени на предприятието поради некомпетентност, забавяне и неизпълнение на възложените задачи в областта на технологията.

Професионални изисквания:

 1. Да притежава образование: Висше химическо, образователна степен – бакалавър.
 2. С предимство при назначаване се ползват кандидатите със стаж поне една година в същото или в други предприятия със сходна технология.
 3. Да има добри познания по технологията на производство и използваното оборудване, материали, суровини и пр.
 4. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office.

Личностни изисквания:

 1. Да проявява коректност и не допуска конфликти с работниците и служителите от предприятието.
 2. Да притежава висока дисциплина и отговорност в работата.
 3. Да проявява бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности, особено при опасност от аварии.
 4. Да притежава нужната инициативност и творчески подход при съблюдаване изискванията на технологията.
 5. Да проявява стремеж за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.

Режим на труд и почивка:

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.

Ние ви предлагаме:

 • Петдневна работна седмица;
 • Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти;
 • Дългосрочни трудови взаимоотношения;
 • Много добро възнаграждение

Вашите СV-та може да изпращате на посочения мейл

s.rakadzhiev@lenoxgroup.bg