За дипломираните студенти

comments Comments Off on За дипломираните студенти
By , January 19, 2017 11:25 am

Тържеството по връчването на дипломите
на завършващите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ в Химическия факултет
ще се проведе на 11 март 2017 година
в Спортната зала на Университета
на бул. България 236 от 10:30 часа.

Всички завършващи трябва да се явят предварително (до 2 март) в учебен отдел за подпис върху дипломата и да носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см.

На 11 март 2017 год. от 9:00 до 10:30 часа в Спортната зала завършващите трябва да представят бележка от библиотеката, да се подпишат в дипломната книга при инспектор Е. Кочовска и да си вземат тоги за церемонията.

Общо събрание на факултета

comments Comments Off on Общо събрание на факултета
By , January 18, 2017 11:40 am

Уважаеми колеги,

на 19 януари 2017 г. от 15:00 часа в 10 аудитория ще се проведе Общо събрание на факултета, което ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Химическия факултет за периода ноември 2015 – декември 2016 година;
  2. Актуализиране състава на Факултетния съвет;
  3. Разни.

Всички учебни занятия на преподавателите и студентите от Химическия факултет на 19 януари 2017 година (четвъртък) от 15:00 до 17:00 часа се отменят. Същите да се вземат в друго време, съгласувано със студентите.

Публична лекция на проф. д-р Илиян Иванов

comments Comments Off on Публична лекция на проф. д-р Илиян Иванов
By , January 17, 2017 11:11 am

Уважаеми колеги,

на 18 януари 2017 г. (сряда) от 14:00 часа в зала “Компас”
ще се проведе

публична лекция
на избрания кандидат в конкурса за професор в професионално направление Химически науки – Органична химия
проф. д-р Илиян Иванов Иванов

на тема
“Приложение на полифосфорната киселина в реакцията на Friedel-Crafts за синтез на хетероциклени съединения”

Panorama Theme by Themocracy