РЕЗЮМЕ

от работна среща,

проведена на 27.04.2010 г. в издателство „Летера“

На 27.04.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от трета група.

На срещата присъстваха Надя Фурнаджиева, Димитър Димитров и Деана Миткова от издателство “Летера”.

На студентите практиканти им беше зададена задача по групи и по избор – индивидуално, да изготвят маркетингова стратегия за реклама и разпространение на образователната поредица Какво? Как? Къде?, предназначена за ученици на възраст 10+. Изпълнението на задачата трябваше да се извърши в няколко посоки:

а) Маркетингова стратегия за по-атрактивно представяне на образователната поредица Какво? Как? Къде?

б) Викторина по различни теми от поредицата Какво? Как? Къде?

в) PowerPoint презентация или трейлър на поредицата Какво? Как? Къде?

Целта на работната среща беше да се представят и обсъдят отделните  практически задачи, като след това бъдат дадени оценки и препоръки по извършените дейности.

Екипът се запозна подробно с подготвените рекламни материали, като съблюдаваше доколко са използвани основните техники при изготвянето им.

Студентите споделиха своите идеи и представиха конкретни предложения за успешно реализиране на поредицата сред ученици на възраст 10+.

Беше представена и разиграна примерна викторина по отделните теми.

Разгледани бяха силните и слабите страни на всяка работа поотделно и доколко тя би могла да повлияе благоприятно или не на желания резултат.

По време на срещата на всеки студент бяха дадени конкретни указания за коригиране на представения материал.