ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

от страна на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

доц. д-р Петя Бъркалова

доц. д-р Петя Бъркалова

доц. д-р Петя Бъркалова ръководител на проекта

Устоява авторитета на екипа и и носи отговорност за цялостното постигане на целите.

 • Отговаря за цялостното изпълнение на проектното предложение, възлага и следи за изпълнението на задачите.
 • Изготвя доклади за напредъка на проекта: междинни, полугодишни, заключителен.
 • Подписва документи (отчети, фактури и доклади)

Мария Гуджева

Мария Гуджева

Мария Гуджева технически сътрудник

Поддържа архива и сайта на проекта.

 • Отговаря за техническото изпълнение на задачите.
 • Подпомага технически администрирането на проекта.
 • Набавя материали и консумативи.

от страна на Издателство „ЛЕТЕРА”

Надя Фурнаджиева

Надя Фурнаджиева

Надя Фурнаджиева координатор

Инициатор на проекта. Организира и управлява творческите екипи от наставници, ангажирани със студентската практика.

 • Следи за организацията на конкретните издателски  дейности по провеждането на практиката.
 • Осигурява нужния поглед към издателската среда и изпълнението на специфичните цели на проекта.

Магдалена Тодорова

Магдалена Тодорова

Магдалена Тодорова координатор-асистент

Технически изпълнител на проектното предложение.

 • Организира конкретните дейности по провеждането на практиката.
 • Поддържа кореспонденцията с Водещата организация.
 • Участва в изпълнението на задачите, включени в работната програма.

от страна на поделение „Научна и приложна дейност”

Весела Казашка

Весела Казашка финансист

Участник-екстернист, представител на НПД.

 • Следи за изпълнението на бюджета.
 • Класифицира и съхранява официалната кореспонденция.
 • Изработва отчетната финансова документация.