„Студенти по пътя на книгата –

практически курс по книгоиздаване”

съвместен проект между Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

и Издателство „Летера“ – Пловдив

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.03 – “Училищни и студентски практики”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд