Високоефективна течна хроматография

Химическият факултет предлага възможност за получаване на допълнителна квалификация в курса по „Високоефективна течна хроматография“

Какво представлява Високоефективната течна хроматография?

Високоефективната течна хроматография ВЕТХ (HPLC) е съвременен инструментален метод за разделяне на сложни обекти с цел качествен и количествен анализ на компонентите. Тя е най-мощният метод за разделяне и възможностите на различните апаратурни конфигурации са практически неограничени.

Какви са условията за кандидатстване?

За получаване на професионална квалификация «Специалист по високоефективна течна хроматография» могат да кандидатстват лица с висше образование, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”, както и студенти в професионално направление 4.2. Химически науки или друго професионално направление, включващо изучаването на основни химични дисциплини (неорганична химия, аналитична химия, органична химия и физикохимия).

Какви знания и умения получават завършилите курса по ВЕТХ?

Успешно завършилите курса ВЕТХ ще знаят да работят с течен хроматограф и ще могат да прилагат в практиката хроматографските методи за анализ. Ще познават специфичната терминология в хроматографията, принципите обуславящи хроматографския процес, видовете колони и детектори в течната хроматография. Ще бъдат компетентни да направят избор на течен хроматограф за даден анализ, да адаптират стандартни методи или да разработват нов метод и извършват процедурите по валидиране на хроматографските методи. Ще са запознати с изискванията за добра лабораторна практика (GLP), работа със специализиран софтуер и изготвяне на протокол.

Организиране на курса по ВЕТХ

  • форма на обучение – задочно
  • учебен план
  • продължителност – в рамките на една учебна година
  • начало – при формиране на група от 10 човека
  • график на занятията през 2021 година
  • такса за пълния курс на обучение – 700 лв.
  • документи за кандидатстване:

– молба до Декана на Химическия факултет
– ксерокопие на дипломата за завършена бакалавърска или магистърска степен

  • за информация и подаване на документи:

Деканата на Химическия факултет
ул. „Цар Асен“ 24
гр. Пловдив
тел.: 032/261 402
факс: 032/261 403
e-mail: chemistry @ uni-plovdiv.net