Общо събрание на факултета

ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 6 от ЗВО във връзка с чл. 41, ал. 5 и чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на ФС на Химически факултет от 21 март 2023 г. свиквам Общо събрание на Химическия факултет.

Общото събрание ще се проведе на 16 май 2023 година (вторник)
от 1600 часа в 1 аудитория, Ректорат.

Дневен ред:

  1. Номинация на преподавател за член на Академичния съвет на Пловдивски университет.
  2. Разни.

Зам.-председател на ОС:
/доц. Стела Статкова-Абегхе/