Защита на дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на Десислава Киркова