Организация на учебния процес в Химическия факултет от 21 октомври 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-15 от 20. 10. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-856 / 19.10.2021 г. и заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-5315 / 20.10.2021 г.

НАРЕЖДАМ

  1. Преустановява се присъствения учебен процес в Химическия факултет, считано от 21 октомври 2021 г.
  2. Учебните занятия да се водят в дистанционна форма в електронна среда, съгласно обявения седмичен разпис.
  3. Всички лекции да се провеждат синхронно в електронна среда.
  4. Упражненията по възможност да се провеждат във формат подходящ за електронна среда в неприсъствена форма, а при невъзможност да бъдат отложени.
  5. Всички преподаватели, да се свържат с отговорниците на курсове и да информират студентите за линковете към съответните платформи за провеждане на занятията.
  6. Да се въведе електронна книга за отчитане на проведените занятия.
  7. Ръководителите на катедри и Зам. декана по учебната част да осъществят контрол относно електронното провеждане на занятията.
  8. За неупоменати в настоящата заповед казуси да се спазват разпоредбите в цитираните по-горе заповеди.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/