Докторант Десислава Минкова Киркова

Катедра Органична химия

Лаборатория 213, Тел. (032 261) 346
e-mail: dkirkova @ uni-plovdiv.bg

 

ORCID: 0000-0001-5394-0109
Researcher ID: AAS-7900-2020
Scopus ID: 57202987193

Преподавани курсове:

Органична химия (лабораторни упражнения)

Химия на козметичните продукти (лабораторни упражнения)

 

Тема на дисертационен труд: Модификация на природни съединения чрез реакция на амидоалкилиране

 

Избрани публикации:

Stremski Y., Kirkova D., Statkova-Abeghe S., Angelov P., Ivanov I., Georgiev D., 2020, Synthesis and antibacterial activity of hydroxylated 2-arylbenzothiazole derivatives. Synthetic Communications

DOI: 10.1080/00397911.2020.1791342;

Stremski Y., Kirkova D., Statkova-Abeghe S., Angelov P., Ivanov I., 2019, Multicomponent reactions for the synthesis of bis-heterocyclic pyrrole derivatives. Bulgarian Chemical Communications 51(Special Issue D):124-128;