Ас. Мария Генова Пимпилова

Катедра Физикохимия

Кабинет 305, Тел. (032 261) 309

e-mail: pimpilova @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-6105-2715

Преподавани курсове:

Упражнения:

·        Физикохимия – I и II част