Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова

Катедра Аналитична химия и компютърна химия

Телефон: (032 261) 337

e-mail: stefanova @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0001-7920-2980
Researcher ID: D-3779-2012
Scopus Author ID: 6602987486

Биографични данни:

1971 – 1974 Математическа гимназия “проф. Д.Табаков”, гр. Сливен

1974 – 1979 Химически факултет на СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Климент Охридски” Магистър химик

1981-1987   КЦМ Пловдив, Ръководител на аналитична секция в Централна заводска лаборатория и Ръководител на аналитична лаборатория за контрол на благородни метали и сплави в Цех 330;

1987-текущо   Пловдивски университет  “Паисий Хилендарски”, Химически факултет:

1978-1993 Химик в Център по аналитична химия и приложна спектроскопия;

1993-1995 Хоноруван асистент катедра Аналитична химия;

1995-2010 Асистент в катедра Аналитична химия;

2010-2011 Доцент по Аналитична химия в катедра Аналитична химия и компютърна химия;

2012-2015 Заместник декан по учебната дейност на Химически факултет;

2016-2017 Ръководител на катедра Аналитична химия и компютърна химия;

2017-2019 Заместник декан по учебната дейност на Химически факултет.

Преподавани курсове:

·        ОКС Бакалавър

Аналитична химия;

Аналитична химия с инструментални методи за анализ;

Подбор, съхранение и подготовка на проби за анализ;

·        ОКС Магистър

Съвременни тенденции в елементния спектрален анализ;

Съвременни тенденции в пробоподготовката;

Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма;

Анализ на екологични обекти;

Аналитични методи в екологията.

Онлайн ресурси за учебна работа:

https://students.uni-plovdiv.net/

·        ОКС Бакалавър

Аналитична химия I част за специалности Химия, КХ, ХМ, ХА ;

Аналитична химия II част за специалности Анализ и контрол, Химия, Компютърна химия и Химия с маркетинг;

2019-2020 Аналитична химия II част за Химия задочно;

Аналитична химия за специалностите МХ, БХ и ХФ

Подбор, съхранение и подготовка на проби за анализ

2019-2020 Аналитична химия с инструментални методи за Медицинска биология и Молекулярна Биология

·        ОКС Магистър

Съвременни методи и тенденции в елементния спектрален анализ – матистри СХА;

Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма – магистри СХА;

Съвременни тенденции в пробоподготовка – методи за разлагане, разделяне и концентриране – магистри СХА

 

Дисертация: “Аналитични възможности на инжекционното пробовъвеждане  в масспектрометрията с индуктивно свързана плазма” 2004 г.

 

Научна тематика:

Аналитична химия; Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS); Оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES); Методи за разделяне и предварително концентриране на микроелементи: течно-течна екстракция, екстракция при температура на коагулация, твърдофазна микро-екстракция; Дискретно пробовъвеждане в атомно спектралните методи, поточно инжекционен анализ; Магнитни наночастици; Спектрални методи за характеризиране и количествено определяне на нано-материали spICP-MS и UV-Vis.

Избрани публикации:

1.      V.M. Stefanova, L.I. Kaynarova, D.L., Georgieva,

General characteristics of silver nanoparticles analysis by single particle inductively coupled plasma mass spectrometry, Bulgarian Chemical Communications, 51, 77-84 (2019)

2.      E. K. Varbanova, P. A. Angelov, V. M. Stefanova

Talanta, 160, 389–399 (2016)

Study of 3-Ethylamino-but-2-enoic acid phenylamide as a new ligand for preconcentration of lanthanides from aqueous media by liquid-liquid extraction prior to ICP-MS analysis

3.      Kovachev N., Aguirre M. A., Hidalgo M. Simitchiev K., Stefanova V., Kmetov V., Canals A.

Microchemical Journal 117 27–33 (2014)

Elemental speciation by capillary electrophoresis with inductively coupled plasma spectrometry: A new approach by Flow Focusing® nebulization

4.      V. Stefanova, D. Georgieva, V. Kmetov, I. Roman, A. Canals,

Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 27(10), 1743-1752 (2012)

Unmodified manganese ferrite nanoparticles as a new sorbent for solid-phase extraction of trace metal-APDC complexes followed by inductively coupled plasma mass spectrometry analysis,

5.      N. Kovachev, A. Sanchez, K. Simitchiev, V. Stefanova, V. Kmetov, A. Canals,

International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 92, 9, 1106-1119 (2012)

Microwave-assisted solid phase extraction prior to ICP-MS determination of Pd and Pt in environmental and biological samples,

6.      K. Simitchiev, V. Stefanova, V. Kmetov, G. Andreev, A. Sanchez, A. Canals,

Talanta, 77, 889-896, (2008)

Investigation of ICP‑MS spectral interferences in the determination of Rh, Pd and Pt in road dust: Assessment of correction algorithms via uncertainty budget analysis and interference alleviation by preliminary acid leaching,

7.      K. Simitchiev, V. Stefanova, V. Kmetov, G. Andreev, N. Kovachev, A. Canals,
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 23, 717-726 (2008)

Microwave-assisted cloud point extraction of Rh, Pd and Pt with 2‑mercaptobenzothiazole as preconcentration procedure prior to ICP‑MS analysis of pharmaceutical products,

8.      D. Hristozov; C. E. Domini; V. Kmetov, V. Stefanova, D. Georgieva, A. Canals,

Analytica Chimica Acta, 516, 187 (2004)

Direct ultrasound-assisted extraction of heavy metals from sewage sludge samples for ICP-OES analysis

9.      V. Stefanova, V. Kmetov and A. Canals

J. Anal. At. Spectrom.,  18, 1171 (2003)

Application of internal standardization in ICP-QMS through discrete sample introduction methodologies

10.   D. Atanassova, V. Stefanova, E. Russeva

Talanta, 47, 1237 (1998)

Co-precipitative pre-concentration with sodium diethildithiocarbamate and ICP-AES determination of  Se, Cu, Pb, Zn, Fe, Co, Ni, Mn, Cr and Cd in waters