Доц. д-р Веселин Кметов

Катедра Аналитична химия и Компютърна химия

e-mail: kmetov @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0003-3998-6914
Researcher ID: W-4941-2018
Scopus ID: 6602264121

Home page: http://web.uni-plovdiv.bg/kmetov/

Биографични данни:

Роден е през 1963 г. в гр. Габрово, където завършва със златен медал стотния випуск на Априловската Гимназия – АГ „Васил Априлов“.  През 1987 се дипломира в Химико-Биологическия факултет на ПУ „ Паисий Хилендарски“, като Химик, с втора специалност учител по химия и физика и остава на работа като химик в Централната Научно-изследователска лаборатория. В ПУ заема конкурсни длъжности като научен сътрудник, ст. асистент и гл. асистент към Центъра по аналитична химия и приложна спектроскопия. Специализирал е в Италия, Испания, Франция и Австрия.
Избран е за доцент по Аналитична химия през 2007 г. От тогава до 2015 г. е ръководител на катедрата по Аналитична химия и компютърна химия, а през 2015 г. е избран за декан на Химическия факултет на ПУ, а през 2019 е преизбран за втори мандат.

Поканен лектор е в университетите в Аликанте Испания и Техническия университет във Виена, където изнася курс Qualimetry in Spectrochemical Analysis, като Еразъм лектор.

От 2002 г. е сертифициран инструктор по Метрология в химията към EC JRC IRMM по програма TrainMiC.

Той е ръководител на Изследователската група по атомна спектрохимия ИГАС, която има реализирани над 130 научно-приложни стопански договора за химични изпитвания на козметични материали, биологични проби и обекти от околната среда, храни и напитки, промишлени изделия и суровини.

Консултант е по изграждането на лабораторни комплекси и организацията и дейността на изпитвателни лаборатории.

Преподавани курсове:

Статистика и метрология в Химията
Инструментални методи за анализ
Аналитична химия
Компютърна квалиметрия
Метрология и управление на качеството

Онлайн ресурси за учебна работа разработени в МУДЪЛ среда:

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=531

СТАТИСТИКА И МЕТРОЛОГИЯ В ХИМИЯТА

МХ I курс, УХ І курс, КХ І курс, ХМ ІІ курс, АК І курс     

 

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=513

Аналитична химия с инструментални методи за анализ

Фарм. Биотехнологии І курс   

 

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=529

Контрол и управление на качеството на химичния анализ (КУКХИ)

АК ІІІ курс         

 

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=530

Инструментален анализ

МХ ІІ курс и БХ ІІІ курс               

 

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=532

Инструментални методи за анализ І част

 

Дисертация: ОНС Доктор Приложение на дискретно пробоподаване на разтвори с високо солево съдържание при пламъков атомно-абсорбционен спектрален анализ
диплома N29112 от 2003 г. 

Научна тематика:

i) Атомна спектрометрия – разработване на методи за елементeн анализ на природни, клинични и промишлени обекти, основани на: пламъкова и електротермична атомно-абсорбционна спектрометрия; емисионна спектрометрия с плазмени източници (индуктивно свързана или микровълново-генерирана плазма) масспектрометрия с индуктивно свързана плазма

ii) Разработване на методи за разделяне и концентриране на следови съдържания от елементи, базирани на принципите на Зелената химия, в комбинация с инструментални методи за спектрален анализ  – AAS; ICP-OES; ICP-MS; MP-AES: екстракция при температура на коагулация, течно-течна микро-екстракция, твърдофазна екстракция.

iii) Метрология в химията: разработване на алгоритми за оценка на бюджета на неопределеност на резултата от измерване; валидиране на метод за анализ; статистическа обработка и интерпретация на данни; моделиране на химичния експеримент.

Публикациите с негово участие имат над 310 цитата и h-индекс = 10 според SCOPUS (до 2020).

Притежава опит в управлението и реализацията на научни проекти от национални и европейски програми (ФНИ; Tempus; COST; DAD; FP7).

Избрани публикации:

P. Tittarelli, A. Anselmi, C. Biffi, V. Kmetov

Spectrochimica Acta Part B, 50, 1687-1701 (1995)

Formation of tin and lead molecular species in electrothermal atomizers

 

E. Rosenberg, V. Kmetov, M. Grasserbauer

Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry, 366, 4, 400-407 (2000)

Investigating the potential of high-performance liquid chromatography with atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry as an alternative method for the speciation analysis of organotin compounds

 

V. Kmetov, V. Stefanova, D. Hristozov, D. Georgieva, A. Canals

Talanta, 59, 1, 123-136 (2003)

Determination of calcium, iron and manganese in moss by automated discrete sampling flame atomic absorption spectrometry as an alternative to the ICP-MS analysis

V. Stefanova, V. Kmetov, A. Canals

Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 18, 9, 1171-1174 (2003)

Application of internal standardization in ICP-QMS through discrete sample introduction methodologies

D. Hristozov, C. Domini, V. Kmetov, V. Stefanova, D. Georgieva, A. Canals

Analytica Chimica Acta, 516, 1-2, 187-196 (2004)
Direct ultrasound-assisted extraction of heavy metals from sewage sludge samples for ICP-OES analysis

N. Kovachev, A. Sanchez, K. Simitchiev, V. Stefanova, V. Kmetov, A. Canals,

Int. J. Environ. Anal. Chem., 92, 1106-1119 (2012)

Microwave-assisted solid phase extraction prior to ICP-MS determination of Pd and Pt in environmental and biological samples,

M. Panova, V. Kmetov, D. Davcheva, T. Tomova, D. Tomov

Bulgarian Chemical Communications, Volume 49 Special Issue G (pp.88–92) (2017)

Improving the determination of Mercury by using collision cell, inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Kiryakova, M.T., Varbanova, E.K., Simitchiev, K.K., Kmetov, V.J.

Bulgarian Chemical Communications, Volume 51 Special Issue G (pp.58–63) (2019)

Nanoparticles-assisted MSIS-MP-AES hydride generation determination of As and Sb