Относно формата на обучение

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ В ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

На 13 декември 2021 г. Факултетният съвет на ХФ обсъди и гласува следните решения относно обучението:

  1. Занятията да продължат в дистанционна форма до Коледната ваканция на 2021 г., като по споразумение на преподавателите със студентите (извън седмичния график) да се вземе и материала от лекции и семинари, предвидени за месец януари 2022 г.
  2. Да се даде възможност студентите да проведат присъствени лабораторни упражнения след Нова година от 4 до 14 януари 2022 г. Графикът ще бъде обявен на сайта на факултета.
    Студентите следва да се съобразят със Заповед на Ректора на ПУ
    Р33-6031 (точка 2). https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/zapoved-30-11-2021.pdf
  3. Обучението на студентите в задочна форма да бъде планувано в два блока – дистанционни лекции и присъствени упражнения, като кой блок ще е първи, да се реши в зависимост от епидемиологичната обстановка.