Конкурси на Фонд „Научни изследвания” към МОН

1. Конкурс “Научна инфраструктура”:

1.1.„Изграждане и развитие на специализирана инфраструктура в областта на природните науки за съвместно използване от консорциум от минимум три научни организации”;

1.2. „Изграждане и осъвременяване на научноинформационни комплекси”.

Срок за подаване на предложения:

3 май 2007 г.

2. Конкурс “Млади български учени”:

2.1. „Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации и задължителна работа в българска научна организация”;

2.2. „Подпомагане развитието на научния потенциал в държавните висши училища“.

Срок за подаване на предложения:

3 май 2007 г.

3. Конкурс “Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” в приоритетни области:

· Здраве и медицина;

· Енергийна ефективност и енергийна сигурност;

· Нанонауки;

· Информационни и комуникационни технологии;

· Културно-историческо наследство.

.

Срок за подаване на предложения:

3 май 2007 г.

4. Конкурс “Българска научна периодика” за реферирани български научни списания.

Срок за подаване на предложения:

3 май 2007 г.

5. Конкурс „Млади таланти”.

Срок за подаване на предложения:

3 май 2007 г.

6. Конкурс “Подготовка на научноизследователски проекти за участие на български учени в конкурсите на Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности”.

Срокове за подаване на предложения:

6 април 2007 г.

1 юни 2007 г.

31 август 2007 г.

5 ноември 2007 г.