Снимките от тържественото връчване на дипломите на завършващите бакалаври и магистри в Химическия факултет, проведено на 19 декември 2009 година в 6 аудитория на Ректората можете да намерите на адрес:
http://photo.uni-plovdiv.bg/ksx/2009/graduates-09

Prof. Jan Vřeštal в Химическия факултет

По програмата за академичен обмен Еразъм
в Химическия факултет
гостува
Prof.  Dr.  Jan Vřeštal
University of Brno – Czech Republic,
който ще изнесе курс лекции на тема:

“Theory and Practice of Calculation of Phase Equilibria”
(„Теория и практика при изчисляване на фазови равновесия”)
на 9 и 10 юни 2009 год. от 9:00 – 12:00 часа
във 2 компютърна зала.
Канят се студенти и преподаватели.

Публична защита

На 8 юни 2009 год. от 14:00 часа в гр. София
ще се проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
на Кирил Костов Симитчиев
на тема
„Разделяне и концентриране на родий, паладий и платина посредством екстракция при температура на коагулация и анализ чрез плазмена спектрометрия“
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“