Доктор

За учебната 2021/2022 година Химическият факултет обявява прием на докторанти по акредитираните докторски програми във факултета, както следва:

Професионално направление

Докторска програма

Форма на обучение

редовна

задочна

1. 4.2 Химически науки Неорганична химия

1

 –
2.

4.2 Химически науки

Органична химия

3

 –
3.

4.2 Химически науки

Аналитична химия

1

 –
4.

4.2 Химически науки

Физикохимия

 –
5.

4.2 Химически науки

Химична кинетика и катализ

 –
6.

4.2 Химически науки

Теоретична химия (Квантова химия)

1

7.

4.2 Химически науки

Технология на неорганичните вещества

1

 –
8.

4.2 Химически науки

Технология на животинските и растителните мазнини,сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

1

 –
9.

1.3 Педагогика на обучението по химия

Методика на обучението по химия

 –

За докторанти могат да кандидатстват лица с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.

Кандидатите подават в Отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ следните документи:
1. Молба до Ректора;
2. Автобиография;
3. Дипломи за висше образование с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложенията (оригинал и копие)  или нотариално заверени копия от тях;
4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
5. Документ за признато висше образование (ОКС „магистър“), ако то е придобито в чужбина;
6. Документ за платени такси за явяване на конкурсни изпити – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ изпит.

Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 75/10.09.2021 г. (от 10.09.2021 г. до 10.11.2021 г.).

Кандидатите полагат конкурсни изпити по специалността и по чужд език (английски).

Програма по Неорганична химия
Програма по Органична химия
Програма по Аналитична химия
Програма по Физикохимия
Програма по Химична кинетика и катализ
Програма по Теоретична химия – модул „Квантова химия“ и модул „Химична информатика“
Програма по Технология на неорганичните вещества
Програма по Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
Програма по Методика на обучението по химия

Конкурсните изпити ще се проведат, както следва:

  1. По специалността – януари 2022 г.
  2. По английски език – януари 2022 г.

Правила за провеждане на конкурсни изпити за докторанти в Химическия факултет.

Избраните кандидати следва да се зачислят от 1. 03. 2022 г.

За повече информация: 032/261 408, Цвета Темелкова.