Магистър

За информация – тел. 032/261 402
—————————————————————————————

За учебната 2020/2021 година Химическият факултет предлага обучение по магистърски програми и семестриални такси, както следва:

такса
за редовно обучение
платено обучение
такса
за задочно обучение
платено обучение
такса
за обучение
по държавна поръчка*
Медицинска химия
задочно обучение

724.31 лв.
Спектрохимичен анализ
задочно обучение
724.31 лв.
Спектрохимичен анализ
за неспециалисти
задочно обучение
724.31 лв.
Химия и екология
задочно обучение
724.31 лв.  без такса
Химия и екология
за неспециалисти
– задочно обучение
724.31 лв.
Хранителна химия
редовно обучение
задочно обучение
724.31 лв. без такса
Компютърна химия
задочно обучение
  – 724.31 лв.   –
Обучението по химия в училище
редовно обучение
задочно обучение
1037,25 лв. 482,42 лв.
без такса
Обучението по химия в училище
за неспециалисти
задочно обучение
482,42 лв.

* За учебната 2020/2021 година факултетът разполага с 27 места за обучение по държавна поръчка, както следва:

 • за специалност Хранителна химия, редовно обучение – 10 места;
 • за специалност Химия и екология, задочно обучение – 7 места;
 • за специалност Обучението по химия в училище, редовно обучение – 10 места.

Класирането за местата по държавна поръчка ще е на базата на:

 • успеха от проведения конкурсен изпит за прием на магистри;
 • средния успех от семестриалните изпити в дипломата за бакалавърска степен;
 • средния успех от държавните изпити в дипломата за бакалавърска степен.

С Постановление на МС от 25.06.2020 г. студентите, приети през учебната 2020/2021 година и обучаващи се по държавна поръчка в професионални направления 4.2 Химически науки и 1.3 Педагогика на обучението по … са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1) за държавна поръчка (обучение с продължителност 2 семестъра)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър“, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • декларация за отсъствие на завършена ОКС магистър по държавна поръчка;
 • успешно издържан конкурсен изпит по химия за прием на магистри.

2) за платено обучение:
2.1. обучение с продължителност 2 семестъра

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър“, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум “добър”

2.2. обучение с продължителност 4 семестъра (за неспециалисти)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в областта на природните науки, математиката и информатиката, техническите науки, медицинските науки, селскостопанските науки и др., в които обучението по химически науки не е включено в учебните планове или е в недостатъчен обем;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум “добър”

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 1. 10. – 28. 10. 2020 год.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

 1. Молба до Декана на факултета;
 2. Копие от диплома за завършена степен на висше образование;
 3. Квитанция за платена такса за кандидатстване (в размер на 30 лева).

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ за прием на магистри по държавна поръчка:

 1. Програма за конкурсен изпит по химия
 2. Правила за провеждане на конкурсния изпит по химия
 3. Дата за провеждане на конкурсния изпит: 30. 10. 2020 г. (петък)

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 2. 11. 2020 год. (след 15:00 часа)

КЛАСИРАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за записване:

 • студентска книжка
 • именник – 1 бр.
 • снимки – 2 бр.
 • договор за платено обучение – 3 бр. (не се попълва от студентите по държавна поръчка)
 • ксерокопие на диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен
 • квитанция за внесена такса за първи семестър (за платено обучение)
 • ксерокопие на диплома за средно образование (за завършили друго Висше училище)

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 6. 11. 2020 год.

——————————————————————————————————-

Медицинска химия

Хранителна химия

Химия и екология

Спектрохимичен анализ

Компютърна химия

Обучението по химия в училище