ПРОТОКОЛ №144/18.04.2012 г.

1.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ избра научно жури към обявения конкурс за главен асистент по
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Научна специалност: Кабелни и оптични комуникационни системи

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Доц. д-р Анна Владова Андонова
– Технически университет – София
– Област на висше образование: 5. Технически науки
– Специалист в професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
– Научна специалност: Микроелектроника

2. Доц. д-р Антон Георгиев Петров
– пенсионер
– Област на висше образование: 5. Технически науки,
– Специалист в професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика,
– Научна специалност: Електроника и електронна техника

Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Невена Стоянова Милева
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
– Област на висше образование: 5. Технически науки
– Специалист в професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
– Научна специалност: Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука)

1. Доц. д-р Силвия Велкова Стоянова-Петрова
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
– Област на висше образование: 5. Технически науки
– Специалист в професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
– Научна специалност: Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука)

3. Доц. д-р Даринка Минчева Манова
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
– Област на висше образование: 5. Технически науки
– Специалист в професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
– Научна специалност: Електроника и електронна техника

Резерва – външен за Пловдивски университет член:
1. Проф. д-р Атанас Стефанов Георгиев
– Университет по хранителни технологии – Пловдив
– Област на висше образование: 5. Технически науки
– Специалист в професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
– Научна специалност: Компютърни системи, комплекси и мрежи

Резерва – вътрешен за Пловдивски университет член:
1. Доц. дфн Тинко Александров Ефтимов
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Специалист в професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

2.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ избра научно жури към обявения конкурс за доцент по
Специалност: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Лекционен курс: Обща физика II – Eлектричество и магнетизъм и оптика
Продължителност на курса: 45 часа лекции
Чете се в 3-ти семестър, бакалаври, специалност: Химия.

Външни за Пловдивски университет членове:
1. Проф. дфн дтн Марин Ненчев Ненчев
– Технически универистет София, Филиал Пловдив
– Област на висше образование:
• 4. Природни науки, математика и информатика;
• 5. Технически науки
– Професионално направление:
• 4.1. Физически науки,
• 5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
• 5.3. Комуникационна и компютърна техника
– Научна специалност:
• Радиофизика и физическа електроника
• Физика на атомите и молекулите
• Физика на вълновите процеси
• Квантова и оптоелектроника

2. Проф. дцн. Анна Гаро Аладжаджиян
– Аграрен Университет, Пловдив,
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Физика на електричните и магнитните явления
• Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

3. Проф. дфн. Любомир Йорданов Павлов
– Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Радиофизика
• Физика на атомите и молекулите
• Физика на вълновите процеси

Вътрешни за Пловдивски Университет членове:

1. Доц. дфн. Тинко Александров Ефтимов
– Пловдивски университет „П. Хилендарски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

2. Доц. д-р Георги Лалев Дянков
– Пловдивски Университет „П. Хилендарски”, Пловдив
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

3. Доц. д-р Александър Тодоров Маринов
– Пловдивски университет „П. Хилендарски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя

4. Доц. д-р Христо Георгиев Христов
– Пловдивски университет „П. Хилендарски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Ядрена физика

Резерва – външен за Пловдивски Университет член:

1. Проф. дфн. Георги Маринов Георгиев
– Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
• Физика на атомите и молекулите
• Физика на вълновите процеси

Резерва – вътрешен за Пловдивски Университет член:
1. доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович
– Пловдивски университет „П. Хилендарски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя

3.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ избра научно жури към обявения конкурс за професор по
Специалност: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Научна специалност: Физика на вълновите процеси
Лекционен курс: Влакнесто–оптични комуникационни системи
Продължителност на курса: 45 часа лекции
Чете се в 6-ти семестър, бакалаври, специалност: Информационна физика и комуникации.

Външни за Пловдивски университет членове:
1. Проф. дфн Георги Маринов Георгиев
– Софийски университет „Св. Климент Охридски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Оптични свойства на кондензираната материя
• Физика на атомите и молекулите
• Физика на вълновите процеси
2. Проф. дфн Александър Александров Драйшу
– Софийски университет „Св. Климент Охридски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Физика на вълновите процеси
• Квантова и оптоелектроника
• Физика на атомите и молекулите

3. Проф. дфн Любомир Йорданов Павлов
– Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Радиофизика
• Физика на атомите и молекулите
• Физика на вълновите процеси

Проф. Венцеслав Христов Съйнов
– БАН, Институт по оптически материали и технологии, София
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Физика на вълновите процеси

4. Чл. кор. дфн Ангел Сашев Попов
– БАН, Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с център по хидроаеродинамика, София
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Радиофизика
• Квантова и оптоелектроника
• Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

Вътрешни за Пловдивски университет членове:
1. Доц. д-р Теменужка Атанасова Йовчева
– Пловдивски Университет „П. Хилендарски”, Пловдив
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

2. Доц. д-р Георги Лалев Дянков
– Пловдивски Университет „П. Хилендарски”, Пловдив
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

Резерва – външен за Пловдивски университет член:
1. Доц. д-р Николай Иванов Минковски
– Лесотехнически Университет, София
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

Резерва – вътрешен за Пловдивски университет член:
1. Проф. дфн Никола Петков Балабанов
– Пловдивски Университет „П. Хилендарски”, Пловдив
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Ядрена физика,
• Неутронна физика
• Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

4.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри предложението за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност професор в катедра ЕКИТ по
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Научна специалност: Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука)
Учебни дисциплини: Информатика I, с хор. 30 ч. (2,0,2) и Информатика II, с хор. 30 ч. (2,0,2) от учебния план на спец. „Физика и математика”,

със срок 2 месеца от публикуването в Държавен вестник.

5.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ прие 3-годишен работен план на редовен докторант Теодора Иванова Пашова.

6.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ прие отчета с отлична оценка за първата година на задочен докторант Емил Веселинов Пенчев.

7.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ прие отчета с отлична оценка за първата година на редовен докторант Веселин Петров Владев.

8.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри следната промяна в учебния план на магистърската спец. „Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите”, РО и ЗО:
Сменя се името на избираемата дисциплина „Управление на проекти и комуникация” с „Презентационни и комуникационни умения”.

9.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри предложената избираема дисциплина „Ултразвукова диагностика в медицината – физични основи” за спец. Медицинска физика, с лектор гл. ас. д-р Гинка Екснер.

10.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри:
1. Включване на допълнителни избираеми дисциплини за уч. 2011/2012 г. за спец. „Ядрена енергетика”:
– Увод във физиката на елементарните частици, лектор – доц. Чолаков
– Радиационна физика, лектор – доц. Христов
2. Нови избираеми дисциплини за 2012/2013 уч. г.
– Въведение в нанотехнологиите, лектор – д-р Сербезов, спец. ИФ, ИФК, МФ, ФМ, ХФ, 7 или 8 сем.
– Информационна оптика, лектор – доц. Дянков, спец. ИФ, ИФК, 8 сем.
– Фундаментални идеи на физиката, лектор – проф. Балабанов, всички специалности, 2, 3 и 4 курс.

11.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри:
1. Вакуумна техника – избираема дисциплина за спец. ИФ, лектори – д-р Сербезов и Ст. Недев
2. Разговорен курс по английски език – курс към центъра за квалификация, лектор – Мариета Атанасова

12.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри за хоноруване за II семестър на уч. 2011/2012 гл. ас. Иван Игнатов Йовчев – сем. упр. по „Основи на електрониката 2 част”, спец. Физика, 4 курс – 30 часа.

13.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри за хоноруване за II семестър на уч. 2011/2012 доц. д-р Агоп Сренц – за дисциплината „Биофизика”, спец. Медицинска физика, 2 курс – 180 часа.

14.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри предложението да бъде удължен трудовият договор на химик Любов Райнова с максимален възможен срок.

1.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ избра научно жури към обявения конкурс за главен асистент по
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Научна специалност: Кабелни и оптични комуникационни системи

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Доц. д-р Анна Владова Андонова
– Технически университет – София
– Област на висше образование: 5. Технически науки
– Специалист в професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
– Научна специалност: Микроелектроника

2. Доц. д-р Антон Георгиев Петров
– пенсионер
– Област на висше образование: 5. Технически науки,
– Специалист в професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика,
– Научна специалност: Електроника и електронна техника

Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Невена Стоянова Милева
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
– Област на висше образование: 5. Технически науки
– Специалист в професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
– Научна специалност: Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука)

1. Доц. д-р Силвия Велкова Стоянова-Петрова
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
– Област на висше образование: 5. Технически науки
– Специалист в професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
– Научна специалност: Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука)

3. Доц. д-р Даринка Минчева Манова
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
– Област на висше образование: 5. Технически науки
– Специалист в професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
– Научна специалност: Електроника и електронна техника

Резерва – външен за Пловдивски университет член:
1. Проф. д-р Атанас Стефанов Георгиев
– Университет по хранителни технологии – Пловдив
– Област на висше образование: 5. Технически науки
– Специалист в професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
– Научна специалност: Компютърни системи, комплекси и мрежи

Резерва – вътрешен за Пловдивски университет член:
1. Доц. дфн Тинко Александров Ефтимов
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Специалист в професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

2.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ избра научно жури към обявения конкурс за доцент по
Специалност: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Лекционен курс: Обща физика II – Eлектричество и магнетизъм и оптика
Продължителност на курса: 45 часа лекции
Чете се в 3-ти семестър, бакалаври, специалност: Химия.

Външни за Пловдивски университет членове:
1. Проф. дфн дтн Марин Ненчев Ненчев
– Технически универистет София, Филиал Пловдив
– Област на висше образование:
• 4. Природни науки, математика и информатика;
• 5. Технически науки
– Професионално направление:
• 4.1. Физически науки,
• 5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
• 5.3. Комуникационна и компютърна техника
– Научна специалност:
• Радиофизика и физическа електроника
• Физика на атомите и молекулите
• Физика на вълновите процеси
• Квантова и оптоелектроника

2. Проф. дцн. Анна Гаро Аладжаджиян
– Аграрен Университет, Пловдив,
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Физика на електричните и магнитните явления
• Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

3. Проф. дфн. Любомир Йорданов Павлов
– Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Радиофизика
• Физика на атомите и молекулите
• Физика на вълновите процеси

Вътрешни за Пловдивски Университет членове:

1. Доц. дфн. Тинко Александров Ефтимов
– Пловдивски университет „П. Хилендарски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

2. Доц. д-р Георги Лалев Дянков
– Пловдивски Университет „П. Хилендарски”, Пловдив
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

3. Доц. д-р Александър Тодоров Маринов
– Пловдивски университет „П. Хилендарски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя

4. Доц. д-р Христо Георгиев Христов
– Пловдивски университет „П. Хилендарски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Ядрена физика

Резерва – външен за Пловдивски Университет член:

1. Проф. дфн. Георги Маринов Георгиев
– Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
• Физика на атомите и молекулите
• Физика на вълновите процеси

Резерва – вътрешен за Пловдивски Университет член:
1. доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович
– Пловдивски университет „П. Хилендарски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя

3.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ избра научно жури към обявения конкурс за професор по
Специалност: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Научна специалност: Физика на вълновите процеси
Лекционен курс: Влакнесто–оптични комуникационни системи
Продължителност на курса: 45 часа лекции
Чете се в 6-ти семестър, бакалаври, специалност: Информационна физика и комуникации.

Външни за Пловдивски университет членове:
1. Проф. дфн Георги Маринов Георгиев
– Софийски университет „Св. Климент Охридски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Оптични свойства на кондензираната материя
• Физика на атомите и молекулите
• Физика на вълновите процеси
2. Проф. дфн Александър Александров Драйшу
– Софийски университет „Св. Климент Охридски”
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Физика на вълновите процеси
• Квантова и оптоелектроника
• Физика на атомите и молекулите

3. Проф. дфн Любомир Йорданов Павлов
– Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Радиофизика
• Физика на атомите и молекулите
• Физика на вълновите процеси

Проф. Венцеслав Христов Съйнов
– БАН, Институт по оптически материали и технологии, София
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Физика на вълновите процеси

4. Чл. кор. дфн Ангел Сашев Попов
– БАН, Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с център по хидроаеродинамика, София
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Радиофизика
• Квантова и оптоелектроника
• Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

Вътрешни за Пловдивски университет членове:
1. Доц. д-р Теменужка Атанасова Йовчева
– Пловдивски Университет „П. Хилендарски”, Пловдив
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

2. Доц. д-р Георги Лалев Дянков
– Пловдивски Университет „П. Хилендарски”, Пловдив
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

Резерва – външен за Пловдивски университет член:
1. Доц. д-р Николай Иванов Минковски
– Лесотехнически Университет, София
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

Резерва – вътрешен за Пловдивски университет член:
1. Проф. дфн Никола Петков Балабанов
– Пловдивски Университет „П. Хилендарски”, Пловдив
– Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
– Професионално направление: 4.1. Физически науки
– Научна специалност:
• Ядрена физика,
• Неутронна физика
• Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

4.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри предложението за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност професор в катедра ЕКИТ по
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Научна специалност: Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука)
Учебни дисциплини: Информатика I, с хор. 30 ч. (2,0,2) и Информатика II, с хор. 30 ч. (2,0,2) от учебния план на спец. „Физика и математика”,

със срок 2 месеца от публикуването в Държавен вестник.

5.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ прие 3-годишен работен план на редовен докторант Теодора Иванова Пашова.

6.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ прие отчета с отлична оценка за първата година на задочен докторант Емил Веселинов Пенчев.

7.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ прие отчета с отлична оценка за първата година на редовен докторант Веселин Петров Владев.

8.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри следната промяна в учебния план на магистърската спец. „Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите”, РО и ЗО:
Сменя се името на избираемата дисциплина „Управление на проекти и комуникация” с „Презентационни и комуникационни умения”.

9.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри предложената избираема дисциплина „Ултразвукова диагностика в медицината – физични основи” за спец. Медицинска физика, с лектор гл. ас. д-р Гинка Екснер.

10.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри:
1. Включване на допълнителни избираеми дисциплини за уч. 2011/2012 г. за спец. „Ядрена енергетика”:
– Увод във физиката на елементарните частици, лектор – доц. Чолаков
– Радиационна физика, лектор – доц. Христов
2. Нови избираеми дисциплини за 2012/2013 уч. г.
– Въведение в нанотехнологиите, лектор – д-р Сербезов, спец. ИФ, ИФК, МФ, ФМ, ХФ, 7 или 8 сем.
– Информационна оптика, лектор – доц. Дянков, спец. ИФ, ИФК, 8 сем.
– Фундаментални идеи на физиката, лектор – проф. Балабанов, всички специалности, 2, 3 и 4 курс.

11.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри:
1. Вакуумна техника – избираема дисциплина за спец. ИФ, лектори – д-р Сербезов и Ст. Недев
2. Разговорен курс по английски език – курс към центъра за квалификация, лектор – Мариета Атанасова

12.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри за хоноруване за II семестър на уч. 2011/2012 гл. ас. Иван Игнатов Йовчев – сем. упр. по „Основи на електрониката 2 част”, спец. Физика, 4 курс – 30 часа.

13.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри за хоноруване за II семестър на уч. 2011/2012 доц. д-р Агоп Сренц – за дисциплината „Биофизика”, спец. Медицинска физика, 2 курс – 180 часа.

14.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри предложението да бъде удължен трудовият договор на химик Любов Райнова с максимален възможен срок.

15.Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФИТ одобри направената ревизия на учебните планове.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.