Author Archive

ПРОТОКОЛ № 178/16.12.2015

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие крайния отчет на Диана Велкова Стоянова с оценка отличен 6.00.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ отчислява Диана Велкова Стоянова с право на защита, считано от 16.12.2015 г.

Диана Велкова Стоянова е зачислена като докторант в редовна форма на обучение към кат. „Методика на обучението по физика“, със заповед № Р33-183/21.01.2013 г., по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика
Тема: „Използване на технологията „Добавена реалност“ с мобилни устройства в обучението по физика“.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните промени в индивидуалния план на Катерина Живкова Желязкова:
– замяна на курс лекции
– преместване на докторантския минимум от втора в трета година
– преместване на една експериментална задача от втора в трета година
– отпадане на задачите – представяне на ДТ и предзащита.

Катерина Живкова Желязкова е зачислена като докторант в редовна форма на обучение към кат. „Експериментална физика“, със заповед № Р33-184/21.01.2013 г., по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Тема: „Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори“.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за заемане на академичната длъжност „доцент“ в кат. Експериментална физика, Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г. по
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя):

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Акад. д.ф.н. Александър Георгиев Петров, ИФТТ, БАН;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
2. Проф. д.ф.н. Дианка Димитрова Нешева-Славова, ИФТТ, БАН;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
3. Проф. дфзн Симеон Христов Съйнов; ИОМТ, БАН, пенсионер,
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
4. Проф. дфн Евгения Петрова Вълчева; Софийски университет, Физически факултет, катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
5. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова; Аграрен университет – Пловдив;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
6. Доц. д-р Димитрина Петрова Керина; ЮЗУ ”Неофит Рилски” – Благоевград;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

Вътрешни членове за Пловдивския унивдерситет:
1. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
Резервни членове
1. Проф. дфн Тинко Александров Ефтимов; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – вътрешен
2. Доц. д-р Димитър Петров Вранчев; Пловдивски университет, Физически факултет, пенсионер;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен

Технически сътрудник по процедурата:
1. Ася Тодорова Тоскова – секретар на Физически факултет, Пловдивски университет

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в кат. Експериментална физика, Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г. по
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя):

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова; Аграрен университет – Пловдив;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
2. Доц. д-р Димитрина Петрова Керина; ЮЗУ ”Неофит Рилски” – Благоевград;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
3. Доц. д-р Кръстена Тодорова Николова, УХТ – Пловдив, катедра “Математика и физика”;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

Вътрешни членове за Пловдивския унивдерситет:
4. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
5. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
Резервни членове
6. Проф. дфн Тинко Александров Ефтимов; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – вътрешен
7. Доц. д-р Димитър Петров Вранчев; Пловдивски университет, Физически факултет, пенсионер;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен

Технически сътрудник по процедурата
Ася Тодорова Тоскова – секретар на Физически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в кат. „Електроника, комуникации и информационни технологии”, Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г. по:
област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Теория на електронните вериги и електронна схемотехника):

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Иван Костадинов Миленов – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електрически апарати)
2. Доц. д-р Диан Венков Маламов – ТУ – София, филиал Пловдив
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електрически апарати)

Вътрешни членове за Пловдивския унивдерситет:
3. Доц. д-р Румен Костадинов Попов – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)
4. Доц. д-р Даринка Минчева Манова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електроника и електронна техника)
5. Доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука))
Резервни членове
6. Доц. д-р Антон Георгиев Петров – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, пенсионер;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електроника и електронна техника) – външен
7. Доц. д-р Надежда Митева Кафадарова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Комуникационни мрежи и системи) – вътрешен

Технически сътрудник по процедурата
Йорданка Атанасова Папардова

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Иван Кръстев Иванов – докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Експериментална физика” по:
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки
Докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Тема: „Метод на крайните разлики и обратно-степенен метод и приложението им за пресмятане на модите на многослойни анизотропни оптични вълноводи“
Научен ръководител: доц. д-р Георги Лалев Дянков

Външни членове:
1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова; Аграрен университет – Пловдив;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
2. Доц. д-р Кръстена Тодорова Николова, УХТ – Пловдив, катедра “Математика и физика”; Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
3. Доц. д-р Любомир Милчев Ковачев; Институт по електроника – БАН;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)

Вътрешни членове:
4. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
5. Доц. д-р Георги Лалев Дянков; Пловдивски университет,
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)

Резервни членове:
6. Проф. дфн Тинко Александров Ефтимов; Пловдивски университет, Физически факултет; Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
7. Доц. д-р Димитър Петров Вранчев; Пловдивски университет, Физически факултет, пенсионер;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен

Технически сътрудник по процедурата
Ася Тодорова Тоскова – секретар на Физически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“

Обсъждането ще се проведе на 20.04.2016 г. от 11 ч. в 4 физична лаборатория.
Външните лица да бъдат командировани за сметка на ФФ.

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следната комисия за кандидат-докторантски изпит по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика:

Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове: доц. д-р Румяна Митрикова
доц. д-р Стефан Николов

Изпитът да се проведе на 15.01.2016 г. от 14.00 ч. в 214 каб.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри комисията по руски език, назначена със заповед на ректора Р33-5362/25.11.2015 г. за кандидат-докторантски изпит по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри промените в учебния план на ИФ за ОКС „Бакалавър“, РО и ЗО, както следва:
В модул „Медицинска физика“ – курсът „Оптични методи и технологии в медицината“ се заменя с „Ултразвукова диагностика в медицината – физични основи“, 30/0/30.

11. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри промените в учебните планове на магистърските програми „Педагогика на обучението по физика“, „Учител по физика (специалисти)“ и „Учител по физика (неспециалисти)“ за РО и ЗО, както следва:
Добавя се форма на дипломиране – държавен изпит.

12. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри промените в учебните планове, както следва:
1. Добавя се избираема дисциплина „Физика на влакнесто-оптичните комуникационни системи“ в уч. план на ИМТ, ОКС „Магистър“, РО и ЗО.
2. . Добавя се избираема дисциплина „Симулации на цифрови комуникационни системи“ в уч. план на Телематика, ОКС „Магистър“, РО и ЗО, Телематика (след професионален бакалавър), ОКС „Магистър“, РО и ЗО.

13. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните комисии:
Комисията по акредитация:
1. Доц. д-р Желязка Райкова – председател
2. Проф. д-р Теменужка Йиовчева
3. Проф. д-р Росица Донева
4. Доц. д-р Екатерина Писанова
5. Доц. д-р Мария Марудова
6. Гл. ас. д-р Елисавета Марекова

Комисията по качеството:
1. Доц. д-р Драгомир Господинов – председател
2. Гл. ас. д-р Ася Виранева
3. Ас. д-р Иван Бодуров

Комисията по атестация:
1. Доц. д-р Драгомир Господинов – председател
2. Проф. дфн Тинко Ефтимов
3. Доц. д-р Димитър Токмаков
4. Гл. ас. д-р Диана Дакова

Комисия по КСК:
1. Доц. д-р Желязка Райкова – председател
2. Доц. д-р Надежда Кафадарова
3. Гл. ас. д-р Елисавета Марекова

14. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните комисии и дати за ДИ по физика 2016 г.:

1. За ОКС баклавър по:
Инженерна физика
Информационна физика и комуникации
Медицинска физика
Физика

За ОКС магистър по:
Електронна и лазерна техника
Експериментална физика
Физика на кондензираната материя
Хранителна физика
Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
Физика на Земята
Иконофизика
Фотоника и модерни оптични технологии

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
2. проф. д-р Невена Милева
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
5. доц. д-р Драгомир Господинов
6. проф. д-р Росица Донева
7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
8. доц. д-р Даринка Манова
9. доц. д-р Желязка Райкова
10. доц. д-р Димитър Токмаков
11. доц. д-р Стефка Казакова
12. доц. д-р Тодорка Димитрова

Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

2. За ОКС магистър по:
Субатомна физика
Медицинска радиационна физика и техника

Председател: доц. д-р Христо Христов
Членове:
1. доц. д-р Тодорка Димитрова
2. доц. д-р Емилия Милиева – Медицински университет, Пловдив
3. доц. инж. Атанас Личев – Медицински университет, Пловдив
4. проф. д-р Гриша Спасов – Технически университет, филиал Пловдив
5. проф. д-р Ваню Чолаков
6. доц. д-р Савка Маринова
7. доц. д-р Стефка Казакова

Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

3. За ОКС баклавър по:
Физика и математика
Химия и физика
Биология и физика

За ОКС магистър по:
Учител по физика
Педагогика на обучението по физика

Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:
1. доц. д-р Екатерина Писанова
2. доц. д-р Даринка Манова
3. доц. д-р Савка Маринова
4. доц. д-р Драгомир Господинов

Дати: 15.02.2016 г., 11.07.2016 г., 7.09.2016 г.

4. За ОКС магистър по:
Телематика
Телекомуникационни и информационни системи

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

5. За ОКС магистър по:
Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

15. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри за 2015/2016 г. по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
за докторска програма Методика на обучението по физика – 1 бройка за задочно обучение

16. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри за 2015/2016 г. по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
за докторска програма: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя – 2 бройки за редовно обучение
за докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя – 1 бройка за редовно обучение

17. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните правила по програма Еразъм:
1. Работната програма с темите на лекциите и очаквания ефект от мобилността да бъде разглеждана на катедрен съвет на съответната катедра.
2. Препис-извлечение от протокола на този катедрен съвет да бъде приложен при подаване на документите при факултетния координатор.

18. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри изплащането на следните хонорувани часове:
1. Доц. д-р Иван Илиев Попов – участие в ДИ комисия – 2,5 ч. упр.
2. Проф. дфн дтн Марин Ненчев Ненчев – избираем курс „Оптични методи, използвани в медицината“ – 24 ч. упр.

19. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри за хоноруван преподавател през 2 семестър на уч. 2015/2016 г. докторант Катерина Живкова Желязкова – 30 ч. упр. с ИФ, ЗО.

20. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ избра за представител на ФФ за ФНИ проф. д-р Теменужка Йовчева.

21. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отвода на доц. д-р Мария Марудова и избра за нов редактор на „Трудове на ПУ – Физика“ доц. д-р Драгомир Господинов.

22. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да върне доклада за назначаване на нови асистенти за преразглеждане в катедра ОАФ.

ПРОТОКОЛ № 177 / 9.11.2015

1. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ избра за зам.-декани на ФФ:
1. проф. д-р Теменужка Йовчева
2. доц. д-р Драгомир Господинов

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши изборът за научен секретар на ФФ да бъде явен.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ избра гл. ас. д-р Елисавета Марекова за научен секретар на ФФ.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да бъде предложено на ректора да накаже дисциплинарно доц. д-р Георги Дянков.

ПРОТОКОЛ № 176 / 22.10.2015 г.

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие крайния отчет на Иван Кръстев Иванов с оценка отличен 6.00.
Иван Кръстев Иванов е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка към кат. „Експериментална физика“, със заповед № Р33-473/2.02.2015 г., по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Тема: Метод на крайните разлики и обратно-степенен метод и приложението им за пресмятане на модите на многослойни анизотропни оптични вълноводи.
ФС отчислява докторанта с право на защита, считано от 22.10.2015 г.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие предложението за промяна на темата на дисертационното изследване на Диана Велкова Стоянова от „Проблемно-ориентирани електронни форми на дистанционно обучение по физика“ на „Използване на технологията „Добавена реалност“ с мобилни устройства в обучението по физика“.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие да бъде продължен за още една година неплатеният отпуск на Елена Генчева, работеща като „физик“ към кат. ОАФ, ФФ, считано от 1.10.2015

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие програмите на новите избираеми дисциплини за магистърските програми „Физика на Земята“ – редовно, задочно, специалисти и неспециалисти:
1. Глобални и регионални климатични проблеми
2. Модели за възстановяване на нарушени екосистеми след природни бедствия

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните нехабилитирани преподаватели да водят лекции през учебната 2015/2016 г.:
1. Гл. ас. д-р Диана Дакова
ММФ – 2 к., ИФТ+ТсМ+ИФ (РО, слят поток)
ММФ – 2 к., ИФ – ЗО
Лазери и тяхното приложение – 4 к., МФ+ИФ и 3 к., МФ+ИФ (слят поток)
Разпространение на оптични импулси в нелинейни системи – 3 к., ИФТ+ТсМ (слят поток)
2. Гл.ас. д-р Стоил Иванов
Анализ 1 – 1 к., ИФ+ИФсИМ (слят поток)
ЛААГ– 1 к., ИФ+ИФсИМ (слят поток)
Математика 1 – 1 к., Телематика
Анализ 1 – 1 к., ИФ – ЗО
ЛААГ– 1 к., ИФ – ЗО
Пространства и оператори във физиката – 4 к., МФ+ИФ (слят поток)
Анализ 2 – 1 к., ИФ+ИФсИМ (слят поток)
Математика 2 – 1 к., Телематика
Анализ 2 – 1 к., ИФ – ЗО
Пространства и оператори във физиката – 3 к., ИФ – ЗО

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните нехабилитирани преподаватели да водят лекции през 1 семестър на учебната 2015/2016 г.:
1. Гл.ас. д-р Елисавета Марекова
Обща физика 1 – 1 к., Телематика
Приложна статистика – 3 к., ТсМ
2. Гл.ас. д-р Цветанка Михайлова
Метрология – 4 к., ИФ
3. Гл.ас. д-р Гинка Екснер
Молекулна физика – 2 к., ИФ – ЗО
4. Гл.ас. д-р Надежда Каймаканова
Обща физика – 1 к., Химия с маркетинг, Анализ и контрол
Обща физика 1 – 1 к., Химия – ЗО
5. Гл.ас. д-р Ася Виранева
Обща физика 2 – 2 к., Химия – ЗО
Обща физика 2 – 2 к., Телематика

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да:
1. Хонорува за 24 ч. упр. на доц. Екатерина Борисова от Института по електроника, БАН
2. Да се изплатят средства за дневни, пътни до София и преспиване в студентски общежития на студентите от 4 к. МФ за 2 дни.

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. Доц. д-р Илия Викентиев Макрелов – общо 330 ч. упр.
Анализ 1 – 1 к., ТИС+ТсМ (слят поток) – 135 ч. упр.
ЛААГ– 1 к., ТИС+ТсМ (слят поток) – 135 ч. упр.
Числени методи – 2 к., Телематика + 4 к. ИФК (слят поток) – 60 ч. упр.
2. Виктор Владимиров Йотов (студент 3 к.) – общо 90 ч. упр.
ЛААГ– 1 к., ИФ – 45 ч. упр.
ЛААГ– 1 к., ИФсИМ – 45 ч. упр.
3. Пламена Иванова Марчева (студент 3 к.) – общо 90 ч. упр.
Анализ 1 – 1 к., ИФ – 45 ч. упр.
Анализ 1 – 1 к., ИФсИМ – 45 ч. упр.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. Доц. д-р Христо Георгиев Христов – общо 180 ч. упр.
Ядрена техника в медицината – 4 к., МФ
Дозиметрия – 4 к., МФ

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да се хонорува:
1. Доц. д-р Александър Тодоров Маринов – общо 90 ч. упр.
Планиране на експеримента и обработка на експериментални данни – 4 к., МФ
2. Гл.ас. д-р Иванка Йорданова Влаева – общо 90 ч. упр.
Обща физика 2
3. Стефан Николаев Николов – общо 60 ч. упр.
Обща физика 2
4. Гл. ас. д-р Стефан Радев Недев – общо 30 ч. упр.
Обща физика 2 – „Химия“ – ЗО

11. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Доц. д-р Антон Петров – общо 394 ч. упр.
Основи на информационните технологии – 1 к., ТсМ+ТИС – 180 ч. упр.
Информационни технологии – 1 к., Телематика – 150 ч. упр.
Информационни технологии – 1 к., ИФ – ЗО – 50 ч. упр.
Ръководство на дипломант и рецензия на дипломна работа – 24 ч. упр.

12. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува, с право на пътни:
1. Доц. д-р Слави Ясенов Любомиров – общо 90 ч. упр.
Компютърни системи и технологии – 2 к., ТсМ+ТИС
2. Гл.ас. Даниела Антонова Шехова – общо 60 ч. упр.
Компютърни системи и технологии – 2 к., ТсМ+ТИС
3. Ас. Ангел Христов Чекичев – общо 60 ч. упр.
Компютърни системи и технологии – 2 к., ТсМ+ТИС

13. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Силвия Николаева Гафтанджиева (докторант) – общо 120 ч. упр.
Уеб програмиране – 4 к., ИФК, редовно (30 ч.)
Обектно-ориентирано проектиране и програмиране – 2 к., Телематика, редовно (90 ч.)

14. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Марияна Иванова Илиева – общо 30 ч. упр.
Технически английски език – 2 к., Телематика

15. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
Венцислав Илиев Начев (студент в магистратура) – общо 90 ч. упр.
Микропроцесорни системи – 4 к., ИФК

16. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува:
1. Красимир Витларов – общо 200 ч. упр.
АВИТО – 4 к., Физ. възпитание – ЗО
АВИТО – 1 к., БФ
АВИТО – 4 к., Физ. възпитание
АВИТО – 5 к., Славянска филология
АВИТО – 1 к., БРЕ, БнГрЕ, БКЕ
2. Диана Стоянова (докторант) – общо 30 ч. упр.
ПКУ – 1 к., ТсМ+ИФК
3. д-р Никола Петров – общо 135 ч. упр.
Астрономия – 4 к., БФ
Астрономия – фак. модул „Учител по физика“

17. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ разреши на Таньо Христов Петров от спец. ИФ – ЗО да продължи обучението си по индивидуален учебен план през 2015/2016 уч. г. Индивидуалният учебен план включва всички дисциплини от 2 и 3 курс на специалността.

18. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши гласуването за съботно-неделно обучение да бъде тайно.

19. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следната Комисия за тайно гласуване:
Председател – доц. д-р Екатерина Писанова
Членове – 1. доц. д-р Румен Попов
2. Димитър Фиданов

20. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ не приема съботно-неделна форма на обучение.

21. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ приема предложения алтернативен курс „Увод във физиката“ за специалност ИФсИМ, с лектори проф. дфн Т. Ефтимов и доц. д-р Г. Дянков.

22. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри същата Комисия за тайно гласуване до края на този ФС.

23. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ реши да не се назначават нови асистенти в кат. ОАФ.

24. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ реши да се назначи един нов асистент в кат. ТФ.

25. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ предлага на Ректора да прекрати трудовия договор на доц. Дянков.

26. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие процентния състав (70-15-15) на ОС на ФФ.

Семинар на тема „Полиелектролитни нано-структурирани системи като алтернативни форми за доставка на лекарства“

Уважаеми студенти и колеги,

Заповядайте на семинара на тема
„Полиелектролитни нано-структурирани системи като алтернативни форми за доставка на лекарства“,
който ще се проведе на
20.11.2015 г. от 10.00 ч. в 3-та физична лаборатория, Ректорат.

Участват лектори от Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Физически факултет на СУ „Климент Охридски“ и Фармацефтичен факултет на Медицински Университет – Пловдив.

Работа за медицински физици

Университетската болница във Варна спешно търси да назначи медицински физици за работа в новото отделение по лъчелечение.
За информация: Кристина Близнакова, Технически университет, Варна: kristina.bliznakova@gmail.com

Лекция на доц. д-р Димитър Тонев, директор на ИЯИЯЕ

СЪОБЩЕНИЕ
за лекция на тема

„Циклотронна лаборатория при ИЯИЯЕ – БАН“

18 ноември (сряда) от 11,30 ч.,

в 5 ауд., Ректорат на ПУ „П. Хилендарски“

с лектор доц. д-р Димитър Тонев,
директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН, София

Съобщение

На 13.11.2015 г. (петък) Учебен отдел няма да работи.

Магистри – държавна поръчка, 2015 г.

На базата на приетите критерии:
• Кръгли сираци
• Инвалиди със степен 70%, които имат решение на ТЕЛК
• Неравностойно социално положение (самотни майки, майки с три и повече деца, малцинствени групи)
• Успех
• Участие в изследователска дейност,

комисия определи следните студенти, които да бъдат записани за ОКС „Магистър” – държавна поръчка във Физически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски“ през 2015 г.:

1. Александър Томчев Игнатов, ТИС – за успех
2. Георги Бориславов Айвазов, ФКМ – с решение на ТЕЛК

Семинар по медицинска физика

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
Секция „Физика“
гр. Пловдив 4000, ул. Митрополит Паисий № 6 (Стар град)

организират

НАУЧЕН СЕМИНАР
„По-добра медицинска физика =
По-добра грижа в лъчелечението“,

посветен на Международния ден на медицинския физик (7 ноември),
Рождения ден на Мария Кюри (7 ноемрви)
и Международния ден на образната диагнистика (8 ноември)

Програма

КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ”

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:
„ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ”
9 януари 2016 г.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Зала „Компас“, у. Цар Асен 24, Пловдив
Описание
Заявка