Критерии за научни степени и академични длъжности

Утвърдени от ФС с протокол № 133/21.06.2011г.
Декан: доц. д-р Александър Маринов


КРИТЕРИИ
На Физическия факултет при ПУ „П.Хилендарски”, съгласно чл.46(3), чл.53(2), чл.57а(4), чл.60(3) и чл.61(4) от Правилника за прилагане на Закона за РАСРБ (ДВ, Бр.19 от 8.03.2011г.), които трябва да се имат пред вид от:
• Ръководители на катедри при назначаване на длъжност „асистент”;
•  Катедрените съвети при разкриване на процедури и обявяване на конкурси;
• Научните журита при оценяването на дисертационните трудове за придобиване на научни степени и на кандидатите за заемане на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент”, „проферсор” по направление Физически науки, Педагогика на обучението по …, Автоматизация на области -от нематериалната сфера и други инженерни направления.
•  Факултетния съвет при избора на кандидатите за заемане на академичните длъжности.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Под „научна публикация” се разбира научен труд, публикуван в периодични научни списания, научно-тематични сборници, рецензирани сборници от конференции, самостоятелни или колективни научни студии и монографии, с посочени пълни библиографични данни.
Патенти,  авторски свидетелства и експертни доклади с литературна справка се включват в отделен списък „Други публикации”.
В горните списъци не се включват резюмета, публични лекции, беседи, статии в научно-популярни списания и т.н.
Под „реферирани научни издания” се разбират издания с ISSN или ISBN, издания реферирани от международна база данни като SCOPUS, Web of Knowledge, Web of Science, Science Citation Index Expanded, Русский Реферативный Журнал, издания включени в базата данни на реферирани издания на Националния информационен център, системите за машинна информация: INSPECT Англия и ВИНИТИ Русия.
Съпоставимост на приноси
При покриване на минимални изсквания за брой публикации, недостиг на брой публикации може да се компенсира с по-голям брой цитирания над изисквания минимум в реферирани публикации.
Изискването за публикуване в списания с импакт фактор се заменя с публикуване в реферирани издания за направления, за които не се прилага този наукометричен показател като „Педагогика на обучението по …”, „Автоматизация на области от нематериалната сфера” и други инженерни направления.
Дисертационен труд за научната степен „доктор на науките” покрива публикационна активност на поне един монографичен труд.
За инженерните направления публикационна активност, съответстваща на един монографичен труд се приравнява на публикувани учебници за инженер-физици и физици и внедрени технологични нововъвдения в системата за електронно обучение на Физическия факултет (DIPSEIL) или в други системи за електронно обучение от типа на Moodle, WebCT, а цитируемостта е съпоставима с времето и обхвата на приложение и внедряване на нововъведенията.
Цитиране в монографии, учебници и патенти (полезен модел) се счита за еквивалентно на цитиране в реферирано списание или такова с импакт фактор.
Публикация на учебник съответства на поне един електронен курс по съответната дисциплина, по преценка на журито.
При покриване на изикванията за публикационна активност в случай на заемане на академична длъжност, недостиг в брой научни публикации, може да се компенсира с издадени учебници, учебни помагала в книжен и електронен формат, като за последния се изисква да е на официално поддържана и осигуряваща достъп платформа от Пловдивския университет, и обратно.
Брой препоръчителни публикации и цитируемост може да се компенсират с успешно ръководство на особено значими за факултета проекти, довели до конкретни приноси в направлението.
В конкурсите за заемане на академична длъжност се оценява приноса на кандидата за общото развитие и издигане на научното, преподавателско ниво на катедрата, факултета и университета, участие в научни комисии, участие в журита за присъждане на научни степени и академични звания, извършване на редакторска дейност, рецензиране на национални и международни издания, организиране на конференции и симпозиуми, подготвяне на експертни становища за държавни институции, специализирани агенции и др. на национално и международно ниво.
Монография и глава от книга се приравняват, както следва:
•   Монография или поне две глави от книга на чужд език се приравняват на 6 публикации, или на 4 публикации в списания, или на 2 публикации в списания с импакт фактор;
•   Монография или поне две глави от книга на български език се приравняват на 3 публикации, или на 2 публикации в списания, или на 1 публикация в списание с импакт фактор;
• Глава от книга на чужд език се приравнява на 3 публикации, или на 2 публикации в списания, или на 1 публикация в списание с импакт фактор;
•  Глава от книга на български език се приравнява на 2 публикации или на 1 публикация в списание;

НАУЧНИ СТЕПЕНИ

ДОКТОР
(Допълнителни изисквания към чл. 30 от Павилника за прилагане на ЗРАСРБ)
1. Част от резултатите на дисертационния труд да са пубикувани в най-малко 3 (три) научни издания. Научните публикации трябва да са отпечатани или приети за печат (удостоверено с документ от издателя) в специализирано научно издание като поне 1 (една) от публикациите да е в списание с импакт фактор.

ДОКТОР НА НАУКИТЕ
(Допълнителни изисквания към чл. 44 (2) от Павилника за прилагане на ЗРАСРБ)
1. Основната част от резултатите по темата на дисертационния труд да са публикувани или документирано приети за публикация в най-малко в 25 (двадесет и пет) научни публикации, като поне 15 (петнадесет) да са в списания с импакт фактор.
2. Цитиранията на публикациите, включени в докторската дисертация да са не по-малко от 40 (четиридесет), от които поне 30 (тридесет) да са в международни реферирани списания и патенти. За цитат се приема само публикация, представена с пълния списък на авторите. Не се допускат самоцитирания на собствени трудове.

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

АСИСТЕНТ
1. Кандидатът за заемане на академичната длъжност „асистент” да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по направление: Физически науки, Педагогика на обучението по …, Автоматизация на области от нематериалната сфера и други инженерни направления.
2. Длъжността се заема на срочен трудов договор, съгласно правилника за прилагане на ЗРАСРБ.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
(Допълнителни изисквания към чл. 57(3) от Павилника за прилагане на ЗРАСРБ)
1. Кандидатът за заемане на академичната длъжност „главен асистент” следва да представи минимум 5 (пет) отпечатани научни публикации в реферирани нучни списания, като поне 3 (три) от тях да бъдат в списания с импакт фактор.
2. Кандидатът да има преподавателски стаж от минимум 2 (две) години.

ДОЦЕНТ
(Допълнителни изисквания към чл.65(3) от Правилника за прилагане  на ЗРАСРБ)
Препоръчителни изисквания към кандидатите за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление „Физически науки”:

Изисквания

Брой

Монографичен труд или ‘доктор на науките’ или еквивалентен брой публикации извън тези, с които е придобил образователната и научна степен „доктор” и научната степен доктор на науките”

1

Общ брой публикации извън горните и които не повтарят представените  за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”/импакт фактор

10/5

Брой цитирания/импакт фактор извън тези, с които е придобил образователната и научната степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”

20/10

Брой учебници/учебни помагала или електронен курс извън тези, с които е придобил образователната и научната степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”

1

Брой защитили дипломанти

5

Участие в научно-изследователски проекти

2

Общ предварителен преподавателски опит

3 години

 

Препоръчителни изисквания към кандидатите за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление „Педагогика на обучението по …”

Изисквания

Брой

Монографичен труд или ‘доктор на науките’ или еквивалентен брой публикации извън тези, с които е придобил образователната и научна степен „доктор” и научната степен доктор на науките”

1

Общ брой публикации извън горните и които не повтарят представените  за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”

10

Брой учебници/учебни помагала или електронен курс извън тези, с които е придобил образователната и научната степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”

1

Брой защитили дипломанти

5

Участие в научно-изследователски проекти

2

Общ предварителен преподавателски опит

3 години

 

Препоръчителни изисквания към кандидатите за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление „Автоматизация на области от нематериалната сфера” и в други инженерни направления:

Изисквания

Брой

Монографичен труд или ‘доктор на науките’ или еквивалентен брой публикации извън тези, с които е придобил образователната и научна степен „доктор” и научната степен доктор на науките”

1

Общ брой публикации извън горните и които не повтарят представените  за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”/импакт фактор

5

Брой учебници/учебни помагала или електронен курс извън тези, с които е придобил образователната и научната степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”

1

Брой защитили дипломанти

5

Участие в научно-изследователски проекти

2

Общ предварителен преподавателски опит

3 години

 

Допълнителни изисквания към кандидатите по всички професионални направления:
1. Кандидатът следва да представи учебни програми на курсове, които е разработил до този момент на настоящото и предишни работни места.
2. Кандидатът следва да укаже кои от предлаганите в момента учебни дисциплини във Факултета би водил в случай на необходимост.

ПРОФЕСОР
(Допълнителни изисквания към чл.65(3) от Павилника за прилагане на ЗРАСРБ)
Препоръчителни изисквания към кандидатите за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление „Физически науки”:

Изисквания

Брой

Монографичен труд или ‘доктор на науките’ или еквивалентен брой публикации извън тези, с които е придобил образователната и научна степен „доктор”, научната степен доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”

1

Общ брой публикации извън горните и които не повтарят представените  за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”/импакт фактор

10/5

Брой цитирания/импакт фактор извън тези, с които е придобил образователната и научната степен „доктор”, научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”

40/20

Брой учебници/учебни помагала или електронен курс извън тези, с които е придобил образователната и научната степен „доктор”, научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”

1

Брой  ръководени и защитили докторанти

1

Участие в научно-изследователски проекти

3

Ръководство на научно-изследователски проекти

1

Общ предварителен преподавателски опит

5 години

 

Препоръчителни изисквания към кандидатите за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление „Педагогика на обучението по …”

Изисквания

Брой

Монографичен труд или ‘доктор на науките’ или еквивалентен брой публикации извън тези, с които е придобил образователната и научна степен „доктор”, научната степен доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”

1

Общ брой публикации извън горните и които не повтарят представените  за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”

10

Брой учебници/учебни помагала или електронен курс извън тези, с които е придобил образователната и научната степен „доктор”, научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”

1

Брой  ръководени и защитили докторанти

1

Участие в научно-изследователски проекти

3

Ръководство на научно-изследователски проекти

1

Общ предварителен преподавателски опит

5 години

 

Препоръчителни изисквания към кандидатите за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление „Автоматизация на области от нематериалната сфера” и в други инженерни направления:

Изисквания

Брой

Монографичен труд или ‘доктор на науките’ или еквивалентен брой публикации извън тези, с които е придобил образователната и научна степен „доктор”, научната степен доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”

1

Общ брой публикации извън горните и които не повтарят представените  за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”

10

Брой учебници/учебни помагала или електронен курс извън тези, с които е придобил образователната и научната степен „доктор”, научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”

1

Брой  ръководени и защитили докторанти

2

Участие в научно-изследователски проекти

3

Ръководство на научно-изследователски проекти

2

Общ предварителен преподавателски опит

5 години

 

Допълнителни изисквания към кандидатите по всички професионални направления:

 1. Кандидатът следва да е разработил или да е участвал в разработването на нови учебни планове за специалност в бакалвърска, магистърска или докторска степен на обучение.
 2. Кандидатът следва да представи учебни програми на курсове, които е разработил до този момент на настоящото и предишни работни места в периода след придобиване на академична степен „доцент”.
 3. Кандидатът следва да укаже кои от предлаганите в момента учебни дисциплини във Факултета би водил в случай на необходимост.
 4. Специално се оценява приноса на кандидата за общото развитие и издигане престижа на катедрата, факултета и университета:
 • участие и ръководство на международни научни и образователни проекти
 • участие в национални и международни научни организации
 • рецензиране за научни  публикации в международни издания
 • рецензии на дисертации
 • участия в комисии за присъждане на научни степени
 • др.
 • You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

  Коментарите са изключени.