Правила за провеждане на конкурсен изпит за докторантура

Утвърдени от ФС с протокол
№ 133/ 21.06.2011 г.
№ 142/ 29.02.2012 г.

1. За проверка на документите, допускане до изпити по специалността и по чужд език, както и за провеждане на изпита по специалността на катедрен съвет се предлага тричленна изпитна комисия, която се назначава от ректора въз основа на доклад на декана.
2. Изпитната комисия предлага конспект по съответното направление и специалност, по която е обявена докторантурата, който се утвърждава от Факултетния съвет.
3. Изпитната комисия определя и предлага дата за изпита по специалността.
4. Изпитът по специалността се състои от две части: писмен и устен. Писменият изпит трае минимум 2 часа и максимум 4 часа и е върху случайно избрани два въпроса от конспекта, изтеглени от кандидата. Комбинациите от изпитни въпроси са минимум три.
5. До устен изпит се допускат тези кандидати, които на писмения изпит са получили средна оценка минимум добър, като оценката на всеки от въпросите е най-малко среден.
6. На устния изпит комисията задава доуточняващи въпроси към тези от писмения изпит. Крайната оценка се формира като средно-аритметична от писмения и устния изпити. Успешно е положил изпит по специалността кандидат, оценен най-малко с „много добър”.
7. В комисията на изпита по чужд език (английски) да участва и специалист от областта, в която e обявена докторантурата. По чл. 13 ал. 3 от правилника на ПУ.
8. До изпит по чужд език се допускат само кандидати, които са издържали изпита по специалността.
9. В случай на еднакви крайни оценки, комисията излиза с мотивирано предложение като се ръководи от Чл. 14. (1) на Правилника за развитието на академичния състав на ПУ „П.Хилендарски”, вземайки предвид общата оценка на следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната научна област:
• успех от дипломата;
• публикации;
• участия в научни форуми;
• други, съобразно специфичните изисквания на съответния факултет.

Развитие на академичния състав и докторантури

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.