Правила за конкурсен изпит за главен асистент

Утвърдени от ФС с протокол
№ 133/ 21.06.2011 г.
№ 142/ 29.02.2012 г.

1. За проверка на документите, допускане до конкурс, на катедрен съвет се предлага тричленна изпитна комисия, в която влизат деканът на факултета, ръководителят на съответната катедра, специалист в съответната област.
2. Конкурсът се обявява по предложение на КС, одобрено от ФС и окончателно утвърдено от АС. Конкурсът се обявява в Държавен вестник и на интернет-страницата на Университета.
3. Изпитът е писмен и устен по един въпрос от предварително изготвен конспект. Писменият изпит трае 2 часа, а на устния се обсъжда проблематиката по конспекта. До устен изпит кандидатът се допуска, ако на писмения е получил минимална оценка „много добър”.
4. Конспектът се приема на катедрен съвет.
5. Приема се, че изпитът е положен успешно, ако средната оценка от двете части на изпита е „много добър”.

Развитие на академичния състав и докторантури

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.