Информация

актуализирано: януари 2015 г.

Физическият факултет на ПУ е с 50-годишна традиция в обучението на физици, учители по физика и инженер-физици. Факултетът е разположен в централната сграда на Университета, а тя самата – в центъра на Пловдив. В непосредствена близост са различни студентски столове, а недалеч е спортният комплекс на Университета, с добри възможности за възстановяване – площадки, зали и игрища. Университетът разполага със студентски общежития, в които са настанени значителна част от студентите. В непосредствена близост до Физическия факултет се намира градската библиотека “Иван Вазов”. Най-важните транспортни артерии свързват Университета с всички жилищни квартали.

Във Факултета работят 39 преподаватели, 22 от тях са професори и доценти, а 33 имат научна степен. Голяма част от тях са специализирали в Русия, Индия, Франция, Италия и Англия.

Факултетът разполага с 15 лаборатории, три от които са оборудвани с модерни макети и апаратура по телекомуникации, електронна техника и информационни технологии, има три компютърни зали, две специализирани зали за обучение по съвременни информационни и традиционни технически средства на обучение и няколко технически работилници. Студентите от физическия факултет са единствените за сега обучавани по системата DIPSEIL и M-learning (mobile-learning) и могат да избират 20% от дисциплините, които изучават, на базата на кредитна система. В процес на подготовка е организирането и провеждането на дистанционна форма на обучение.

Факултетът разполага със собствен кариерен център и предлага редица стажански програми на своите възпитаници (Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). Студентите, завършили физическия факултет, работят като инженери и специалисти в областта на физиката, електрониката, комуникациите, лазерните технологии, ядренофизичните методи, полимерните материали и участват в усъвършенстването и разработката на нови методи за контрол и автоматизация на физични експерименти. Много от завършилите могат да работят и като учители по физика и изследователи в областта на съвременната физика и техника.

През 2013 г. ФФ получи от Националната агенция за оценяване и акредитация, оценка мн. добър (9,48 точки от мах 10 точки).“The Faculty of Physics” of Plovdiv University has a history in training physicists, physics teachers and engineer-physicists. The Faculty is situated in the central building of the University which is in the centre of the city. Very near the area there are different students’ dining halls, and not far away you may find the university sports facilities which offer good ways to relax- playgrounds, sports halls and sports grounds. Plovdiv University has its own students’ hostels where most of the students live. Very close to the Faculty of Physics and Engineering Technologies is located the city library “Ivan Vazov”. The most important transport arteries connect the University with all the housing complexes round the city.
The Faculty has an academic staff of 39 teachers, 22 out of which are professors and associate professors and 33 of them have a scientific degree. A big part of them have specialized their degree in Russia, India, France, Italy and England.
The Faculty has 15 laboratories, where three of them are specially equipped with nowadays models and telecommunication devices, electronic techniques and information technologies. There are three computer rooms, two specially designed rooms where training in contemporary information devices and traditional ones is being carried out, and as well as some technical workshops. The students in the Faculty of Physics are the only ones for the time being who are educated with the systems DIPSEIL and M-learning (mobile-learning) and can choose 20% of the disciplines studied, which is based on a credit system. A distance education programme is the process of organizing and conducting.
The faculty has its own career center and offers a number of training programmes to its students (e.g. Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). All the graduates from the Faculty of Physics may have a career as engineers as well as professionals in the field of physics, electronics, communications, laser technologies, nuclear-physics methods, polymer materials and actively participate in the development of new methods to control and automate physics experiments. A big part of the students who have graduated, may also work as physics teachers and researchers in the field of contemporary physics and technologies.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.