ПРОТОКОЛ № 171/28.01.2015 г.

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие нов учебен план – „Учител по инженерни дисциплини“, в ПН 1.3 Педагогика на обучението по …, за ОКС „Магистър“, редовна и дистанционна форма на обучение, 2 семестъра, такса – 400 лв. за семестър.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие нов учебен план – „Методика на обучението по физика“, в ПН 1.3 Педагогика на обучението по …, за ОКС „Доктор“.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Методика на обучението по физика“, от област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие нов учебен план – „Индустриална физика и иновативен мениджмънт“, в ПН 4.1. Физически науки, за ОКС „Бакалавър“, редовно обучение.

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ промени името на бакалавърска специалност „Информационна физика и телекомуникации“ в „Телекомуникационни и информационни системи“.

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следните нови избираеми дисциплини:
1. „Квантови комуникации“ – за ИФ (РО и ЗО), ИФТ, ФИТ, ТсМ, лектор – доц. д-р Екатерина Писанова
2. „Пространства и оператори във физиката“ – за ИФ (РО и ЗО), ИФТ, ФИТ, ТсМ, лектор – гл. ас. д-р Стоил Иванов

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие следната нова избираема дисциплина:
„Въведение в метеорологията“ – за „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“, за специалисти – РО и ЗО, за неспециалисти – РО и ЗО; лектор – гл. ас. д-р Елисавета Марекова

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ избра Мариета Иванова Атанасова за редовен докторант към катедра „Методика на обучението по физика“ по
Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….
Докторска програма Методика на обучението по физика

Среден успех от изпита по специалността: Отличен (5,50).
Успех от изпита по английски език: Отличен (6,00).
Тема: Методика за проектиране и съставяне на тестови единици по Блум (с приложение в е-обучението).
Ръководител: проф. дмн Георги Атанасов Тотков.
ФС на ФФ прие тригодишен индивидуален учебен план.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да бъде разкрита процедура по защита на дисертационен труд на докторант в самостоятелна форма на обучение Сотир Иванов Сотиров, назначен със заповед от 10.07.2013 № Р33-3024/16.07.2013 за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Експериментална физика
Факултет: Физически
Тема: Импулсно лазерно отлагане на органични багрила и изследване на получените тънки слоеве.
Научно жури:
Вътрешни членове
1. проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив; област на висше образование: 4. природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
2. доц. д-р Пламен Николов Пенчев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив област на висше образование: 4. природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.2. химически науки (Органична химия)

Външни членове
3. проф. дфн Симеон Христов Съйнов – пенсионер, гр. София, област на висше образование: 4. природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. физически науки (Физика на вълновите процеси)
4. доц. д-р Лидия Джовасар Бедикян – Централна Лаборатория по приложна физика- БАН, Пловдив, област на висше образование: 4. природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
5. доц. д-р Димитър Петров Вранчев – пенсионер, гр. Пловдив, област на висше образование: 4. природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. физически науки (Физика на вълновите процеси)

Резервни членове
Вътрешен
6. проф. дфн Тинко Александров Ефтимов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” област на висше образование: 4. природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. физически науки (Физика на вълновите процеси)
Външен
7. проф. дхн Георги Николов Андреев – пенсионер, гр. Пловдив, област на висше образование: 4. природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.2. химически науки (Органична химия)

Заключително заседание на Научното жури – 15.05.2015 г., ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. Цар Асен 24, физична лаборатория № 4, от 14:00 часа.

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши ас. Иван Кръстев Иванов да бъде зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Експериментална физика
Факултет: Физически
Тема на дисертационния труд: Метод на крайните разлики и обратно-степенен метод и приложението им за пресмятане на модовете на многослойни анизотропни оптични вълноводи.
Научен ръководител: доц. д-р Георги Лалев Дянков.

ФС на ФФ прие тригодишен индивидуален учебен план.

11. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да бъде разкрита процедура
за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра „Експериментална физика“ по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя).
Учебна дисциплина: „Механика и молекулна физика“ за специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, 1 курс с 90 часа (30:30:30).

12. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да бъде разкрита процедура
за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра „Експериментална физика“ по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя)
Учебна дисциплина: „Физика 1“ за специалност „Телематика“, 1 курс с 90 часа (30:15:45).

13. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да бъде разкрита процедура
за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра „Експериментална физика“ по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
Учебна дисциплина: „Физика 2“ за специалност „Телематика“, 1 курс с 120 часа (45:30:45).

14. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да заяви следните места за прием на кандидат-студенти във ФФ за учубната 2015/2016 г.:
1. По направление 4.1. – 130 места.
2. По направление 1.3. – 30 места.
3. По направление 5.3. – 40 места.

15. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува Красимир Пламенов Витларов с 50 ч. упр. по АВИТО, спец. „Физическо възпитание“, РО и ЗО.

16. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува проф. д-р Драгия Трифонов Иванов с 60 ч. упр. за ръководство на докторант.

17. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува доц. д-р Антон Георгиев Петров със 180 ч. упр. по „Основи на програмирането“, спец. „Телекомуникации с мениджмънт“.

18. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува Силвия Николаева Гафтанджиева с 90 ч. упр. по „Програмиране“, спец. „Телематика“.

19. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува Христо Шишков със 75 ч. упр. по „Компютърни мрежи“, спец. „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Информационна физика и телекомуникации“.

20. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да хонорува Венцислав Илиев Начев с 30 ч. упр. по „Програмиране на микроконтролери в среда на Ардуино“, спец. „Информационна физика и комуникации“.

21. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Стефка Георгиева Казакова, считано от 19.04.2015 г.

22. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да бъде продължен срокът на работа в ОИЯИ с три години на Христо Петков Назлев и Кирил Танев Видев.

23. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да отхвърли молбата на Петя Добромирова Добришинова за преминаване на индивидуален план на обучение. Предложение: бакалавър ИФ, ЗО + магистър „Учител по физика“.

24. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри издаването на учебник „Увод във физиката – 1 част (Механика и молекулна физика)“ по дисциплината „Увод във физиката“, за спец. ИФ, ИФТ, ТсМ, ФИТ, с автор – доц. д-р Драгомир Господинов.

25. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри издаването на методическо ръководство „Кинематика и топлинни явления в 8 клас с графичен метод“ по дисциплините: „Методика на обучението по физика“, „Графичният метод в обучението по физика“, „Педагогическа практика“, за спец. ФМ, ФИТ, ФА, ХФ, БФ, с автор – гл. ас. д-р Христина Петрова.

26. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри дати и комисии за държавен изпит по физика за 2015 г., както следва:

1. За ОКС баклавър и ОКС магистър по инженерните специалности
Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
2. доц. д-р Теменужка Йовчева
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
5. доц. д-р Драгомир Господинов
6. проф. д-р Росица Донева
7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
8. доц. д-р Даринка Манова
9. доц. д-р Желязка Райкова
10. доц. д-р Димитър Токмаков
11. доц. д-р Стефка Казакова
12. доц. д-р Тодорка Димитрова
Дати: 6.03.2015 г., 22.07.2015 г., 25.09.2015 г.

2. За ОКС магистър по „Субатомна физика“ и „Медицинска радиационна физика и техника“
Председател: доц. д-р Христо Христов
Членове:
1. доц. д-р Тодорка Димитрова
2. доц. д-р Емилия Милиева – Медицински университет, Пловдив
3. доц. инж. Атанас Личев – Медицински университет, Пловдив
4. проф. д-р Гриша Спасов – Технически университет, филиал Пловдив
5. проф. д-р Ваню Чолаков
6. доц. д-р Савка Маринова
7. доц. д-р Стефка Казакова
Дати: 5.03.2015 г., 22.07.2015 г., 25.09.2015 г.

3. За ОКС баклавър и ОКС магистър по педагогическите специалности
Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:
1. доц. д-р Иван Попов
2. доц. д-р Екатерина Писанова
3. доц. д-р Даринка Манова
4. доц. д-р Савка Маринова
5. доц. д-р Драгомир Господинов
Дати: 27.02.2015 г., 6.07.2015 г., 3.09.2015 г.

Правила за провеждане на конкурсен изпит за докторантура

Утвърдени от ФС с протокол
№ 133/ 21.06.2011 г.
№ 142/ 29.02.2012 г.

1. За проверка на документите, допускане до изпити по специалността и по чужд език, както и за провеждане на изпита по специалността на катедрен съвет се предлага тричленна изпитна комисия, която се назначава от ректора въз основа на доклад на декана.
2. Изпитната комисия предлага конспект по съответното направление и специалност, по която е обявена докторантурата, който се утвърждава от Факултетния съвет.
3. Изпитната комисия определя и предлага дата за изпита по специалността.
4. Изпитът по специалността се състои от две части: писмен и устен. Писменият изпит трае минимум 2 часа и максимум 4 часа и е върху случайно избрани два въпроса от конспекта, изтеглени от кандидата. Комбинациите от изпитни въпроси са минимум три.
5. До устен изпит се допускат тези кандидати, които на писмения изпит са получили средна оценка минимум добър, като оценката на всеки от въпросите е най-малко среден.
6. На устния изпит комисията задава доуточняващи въпроси към тези от писмения изпит. Крайната оценка се формира като средно-аритметична от писмения и устния изпити. Успешно е положил изпит по специалността кандидат, оценен най-малко с „много добър”.
7. В комисията на изпита по чужд език (английски) да участва и специалист от областта, в която e обявена докторантурата. По чл. 13 ал. 3 от правилника на ПУ.
8. До изпит по чужд език се допускат само кандидати, които са издържали изпита по специалността.
9. В случай на еднакви крайни оценки, комисията излиза с мотивирано предложение като се ръководи от Чл. 14. (1) на Правилника за развитието на академичния състав на ПУ „П.Хилендарски”, вземайки предвид общата оценка на следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната научна област:
• успех от дипломата;
• публикации;
• участия в научни форуми;
• други, съобразно специфичните изисквания на съответния факултет.

Развитие на академичния състав и докторантури

Правила за конкурсен изпит за главен асистент

Утвърдени от ФС с протокол
№ 133/ 21.06.2011 г.
№ 142/ 29.02.2012 г.

1. За проверка на документите, допускане до конкурс, на катедрен съвет се предлага тричленна изпитна комисия, в която влизат деканът на факултета, ръководителят на съответната катедра, специалист в съответната област.
2. Конкурсът се обявява по предложение на КС, одобрено от ФС и окончателно утвърдено от АС. Конкурсът се обявява в Държавен вестник и на интернет-страницата на Университета.
3. Изпитът е писмен и устен по един въпрос от предварително изготвен конспект. Писменият изпит трае 2 часа, а на устния се обсъжда проблематиката по конспекта. До устен изпит кандидатът се допуска, ако на писмения е получил минимална оценка „много добър”.
4. Конспектът се приема на катедрен съвет.
5. Приема се, че изпитът е положен успешно, ако средната оценка от двете части на изпита е „много добър”.

Развитие на академичния състав и докторантури