ПРОТОКОЛ № 166/9.07.2014 г.

Решение
ФС се обедини около идеята, че предложението за нов университетски правилник наистина предлага една по-цялостна организация в управлението и дейностите на университета като отчита някои съвременните тенденции и определени нужди.
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие проекто-правилника на ПУ със следните предложения:
– Да се въведе поправка в чл.155 и да се запише, че атестирането на всички преподаватели да става всяка година.
– Да отпадне следния текст от чл. 155 ал. 3 „а така също и лица, на които предстои да се пенсионират до 3“;
– В Правилника да се отбележи, че утвърждаването на учебните програми да става на Факултетни съвети. Подходящо е това да стане в чл. 48, ал.5, където да се допълни и уточни каква друга учебна документация се има в предвид (учебни програми и др.)
– Да се направят някои понятийни уточнения и да се даде точна дефиниция за „изборен орган“;
– Да се въведе текст, който да регламентира, че отношенията между Университета и училищата, в които се провежда педагогическа практика (базови училища) ще се разглеждат в допълнителен нормативен акт. Да се допълни към ПРИЛОЖЕНИЕ1. Вътрешни нормативни актове и такъв със следния текст:
„Правилник за регламентиране на отношенията с училищата, в които се провежда педагогическата практика на студенти от университета“.

Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри включването на факултативен задължителен курс от 30 часа семинари по български език в учебните планове на всички бакалавърски специалности, РО.

Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отчета за първата година на докторант Сотир Иванов Сотиров – зачислен в самостоятелна форма на обучение по:

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя,

с оценка – отличен (6.00).

Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ утвърди разкриването на процедура за защита на докторант Георги Маринов Марчев, зачислен на самостоятелна подготовка по

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя,

с тема: Суб-наносекундни оптични параметрични генератори на кохерентно излъчване в средния инфрачервен спектрален обхват, напомпвани от лазерни източници на 1064 nm,

към катедра „Експериментална физика“, Физически факултет.

Научно жури:
Външни за Пловдивски университет:
1. Проф. дфн дтн Марин Ненчев Ненчев – Технически университет, София
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)

2. Доц. д-р Маргарита Ангелова Денева – Технически университет, София
област на висше образование 5. Технически науки
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Квантова и оптоелектроника)
3. Доц. д-р Димитър Петров Вранчев – пенсионер
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

Вътрешни за Пловдивски университет:
1. Проф. дфн Тинко Александров Ефтимов – Пловдивски университет, кат. „Оптика и атомна физика“
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)
2. Доц. д-р Теменужка Атанасова Йовчева – Пловдивски университет, кат. „Експериментална физика“
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

Резервни членове
Външен за Пловдивски университет:
Доц. д-р Иван Христов Бъчваров –Софийски университет
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)

Вътрешен за Пловдивски университет:
Доц. д-р Георги Лалев Дянков – Пловдивски университет, кат. „Оптика и атомна физика“
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)

Дата на заключителното заседание на НЖ – 20.11.2014 г.

Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да не прекратява трудовия договор на проф. д-р Ваньо Джанков Чолаков за една година, считано от 12.09.2014 г.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.