ПРОТОКОЛ № 169/21.11.2014 г.

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие заключителния отчет на докторант Сотир Иванов Сотиров, зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка (заповед № Р33-3024/16.07.2013 г.), с оценка отличен 6.00. Докторантът се отчислява с право на защита.
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Тема на дисертационния труд: Импулсно-лазерно отлагане на органични багрила и изследване на получените тънки слоеве.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие конспект за докторантски минимум на докторант Валентин Ганчев Кабаджов, зачислен в докторантура с редовна форма на обучение (заповед № Р33-411/3.02.2014 г.).
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да заяви за уч. 2015/2016 г. места за прием на докторанти както следва:
3 места, РО по
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
1 място, РО по
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Докторска програма: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие учебните планове за:
1. Докторска програма „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“ за ОКС „Доктор“, редовна форма на обучение, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
2. Докторска програма „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“ за ОКС „Доктор“, задочна форма на обучение, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ приема учебен план на специалност „Информационна физика и телекомуникации“ в ПН 4.1. Физически науки, ОКС „Бакалавър“, дистанционна форма на обучение и съпътстващия го пакет от нормативни документи за провеждане на електронни и дистанционни форми на обучение по списък (необходими при акредитация на специалности в дистанционна форма на обучение).

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ приема актуализацията на следните учебните планове за ОКС „Магистър“:
1. Учител по физика (за специалисти – физици) – РО и ЗО
2. Учител по физика (за неспециалисти) – РО и ЗО
3. Педагогика на обучението по физика – РО и ЗО

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ хонорува доц. д-р Иван Илиев Попов с 30 ч. упр. по „Астрофизика“, 4 курс, ФМ

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри провеждането на планиран практикум на студентите от спец. „Медицинска физика“, 4 курс в Института по Електроника, БАН, София, като реши
1. Да се хонорува доц. д-р Екатерина Георгиева Борисова от Института по Електроника, БАН, София, с 24 часа лабораторни упражнения.
2. Да се отпуснат средства за дневни, пътуване (с влак) и преспиване (2 нощувки) в студентски общежития на студентите от спец. „Медицинска физика“, 4 курс.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните нехабилитирани преподаватели да четат лекции през първи семестър на учебната 2014/2015 г.:
1. Гл. ас. д-р Ася Виранева – „Обща физика 2”, 2 курс, „Химия”, ЗО, 15 ч. лекции
– „Електричество и магнетизъм”, 2 курс, ЗО, 25 ч. лекции
2. Гл. ас. д-р Надя Каймаканова – „Обща физика”, 1 курс, „Химия с маркетинг”, РО, 30 ч. лекции
3. Гл. ас. д-р Цветанка Михайлова – „Метрология”, 4 курс, ИФ, РО, 30 ч. лекции
4. Гл. ас. д-р Гинка Екснер – „Молекулна физика и термодинамика”, 2 курс, ИФ, ЗО, 25 ч. лекции

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие решението на Комисията за признаване на документи за завършено висше образование в чужбина да признае на Евгений Владимирович Черников ОКС „Бакалавър“, специалност „Физика“, квалификация „Учител по физика, математика и информатика“, по ПН 4.1. Физически науки.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.