РЕЗЮМЕ

от работна среща,

проведена на 17.02.2010 г. в издателство „Летера“

На 17.02.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от първа група.

На срещата присъстваха – Йордан Костурков – от страна на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Надя Фурнаджиева и Цветелина Димитрова – от страна на Издателство “Летера”.

На студентите практиканти им беше зададена самостоятелната задача за стилова редакция на части от книгата „Портата на греха” на Ойя Байдар. Целта на работната среща беше да се представят за обсъждане редактираните от тях страници.

След като екипът се запозна подробно с индивидуално поставените задачи, установи, че студентите практиканти са подходили доста отговорно, като са се опитали да спазват оказаните им инструкции, основните техники и похвати при редактиране на преводен текст.

В общ диалог студентите споделиха някои затруднения, с които са се сблъскали при работата си с текста, напр.:

–                          преводачът използва свои любими думи, които многократно се появяват в текста и така той губи своята изразителност и богатство

–                          сложен синтаксис, който много често в българския текст се е наложил в следствие следваната структура от съответния чужд език, в случая турски език и др.

Бяха анализирани допуснатите пропуски и типичните грешки в обща дискусия и поотделно с всеки студент.

В края на срещата на всеки студент бяха дадени конкретни указания за коригиране на извършената работа.