МЕДИЦИНСКИ      УНИВЕРСИТЕТ  –  ВАРНА

ДЕПАРТАМЕНТ  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ,  КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ

гр. Варна  9002 , ул. “М. Дринов” N55, тел. +359/ 52/677 050; (вътр.2658)

www.mu-varna.bg Е- mail: department@mu-varna.bg

VІ  МЕЖДУНАРОДНА ЕЗИКОВА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОДУКТИВНИ  ЕЗИКОВИ  УМЕНИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИ ЦЕЛИ”,  7- 8 октомври 2011 г

Основни направления:

  • Езикова комуникация и европейско пространство;
  • Комуникативно поведение,  речеви стратегии и тактики;
  • Лингвистични и социолингвистични аспекти на езиковото обучение;
  • Актуални стратегии и подходи в преподаването на чужд език;
  • Спортни умения в академична среда.

Работни езици: български, английски, немски, френски, руски, испански.

За участие в конференцията се приема само по един доклад (самостоятелен или в съавторство).

За целта е необходимо:

1. Изпращане на резюме до 300 думи и заявка за участие до 30 май 2011 г

¨      на електронен адрес: department@mu-varna.bg

¨      или на пощенски адрес:

Варна, 9002 ул. “Марин Дринов” № 55,

Медицински университет – Варна

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

Даниела  Тончева

2. Заплащане на такса за правоучастие при регистрацията в размер на ? лева.

Таксата е индивидуална за всеки участник и включва: конферентни материали и достъп до заседанията на секциите,  коктейл и концерт, сборник с публикуваните доклади, кафе в паузите.

Докладите, изнесени и приети на заседанията на секциите, ще бъдат публикувани в международно издание на специален сборник на CD.

Организационен  комитет:

Почетен председател: Проф. д-р Анелия  Клисарова, д.м.н., Ректор на МУ – Варна

Почетен заместник-председател: Проф. д-р Росен Маджов, д.м.н, Заместник-ректор

по научно-изследователската дейност на МУ – Варна

Председател:  доц. Виолета Тачева, д.ф.,

Директор на департамента по чуждоезиково обучение и комуникации при МУ – Варна

e-mail: tacheva@mu-varna.bg

тел.  00359/ 52/ 677 012 GSM: 0887/ 360 450

Заместник-председатели: ст. преп. Иван Мерджанов,

Секретар на секция “Немски, латински, френски, испански език”

тел.:+359 52/ 677 050 (вътр. 2658) GSM: 0888/ 537 965

E-mail: merdjanov@mu-varna.bg

ст. преп. Йорданка Стефанова, Секретар на секция “Български език”

тел.:+359 52/ 677 050 (вътр.2662);  GSM: 0887/ 579 754

E-mail: jordankastefanova@yahoo.com

ст. преп. Светла Трендафилова,  Секретар на секция “Английски език”

тел.:+359 52/ 677 050 (вътр. 2661)

E-mail: trendafilova@mu-varna.bg

ст. преп. Севда Христова, Секретар на секция “Руски език”

тел.:+359 52/ 677 050 (вътр. 2660)

E-mail: department@mu-varna.bg

Изисквания за докладите:

1.      Представя се на електронен и хартиен носител със следните параметри:

2.      Формат:  A4 (210 x 210 мм)

3.      Margins: Top: 2,5 см, Bottom: 2,5 см, Left: 3 см, Right: 2,5 см

4.      Заглавие: Font: Times  New Roman, Size: 14, Bold, Caps Lock, Alignment: Centered

5.      Име, презиме, фамилия, звание, степен на автора: Font: Times  New Roman, Size:12, Bold, Alignment: Centered

6.      Ключови думи: до 10,  Font: Times  New Roman, Size:10

7.      Текст на български или чужд език: Докладите трябва да бъдат до 4страници

8.      Font: Times  New Roman, Size:12, Alignment: Justified

9.      Библиография: Font: Times  New Roman, Size:11, Alignment: Justified

10.  Координати за контакти с автора (адрес, тел., e-mail)

Организационният комитет си запазва правото за промени.