Корица

 

Соня Александрова завършва български език и френски език в ПУ „Паисий Хилендарски” като магистър през 1999 г. От 1999 г. е хоноруван преподавател по френски език в УХТ – Пловдив, а от 2000 г. – хоноруван преподавател по френски език в Алианс франсез – Пловдив. В периода 2004 – 2008 г. следва редовна докторантура по антична и западноевропейска литература в ПУ „Паисий Хилендарски” съвместно с докторантура по сравнително литературознание към университет Артоа, Франция. От 2009 г. е  асистент (от 2011 г. главен асистент) по антична и западноевропейска литература в Катедра по история на литературата и сравнително литературознание при ПУ „Паисий Хилендарски” и лектор във филиала на университета в гр. Смолян. Научните й интереси са в областта на сравнителното литературознание, западноевропейската литература, френската литература и превода.

Настоящата книга, редактиран вариант на докторската й дисертация, предлага възможен съпоставителен поглед над художествената проза от 1953 и 1954 година в западноевропейската литература. Анализирани са eдновременни тематични ядра – централните детски образи, второстепенните женски персонажи, топосът на плажа, алкохолната метафора, отзвукът на Втората световна вoйна. Проследени са и диахронните им проявления в рамките на различни изкуства. Изследването прилага алтернативен синхронен подход спрямо разноезична емпирия и се определя като литературноисторическо и компаративистично.